SFS 2006:486 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2006:486 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
060486.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

(2005:551)

dels att den nuvarande 30 kap. 2 § skall betecknas 30 kap. 3 §,
dels att 1 kap. 13 §, 27 kap. 1, 3, 4 och 9 §§, 28 kap. 5 §, den nya 30 kap.

3 § och 31 kap. 2 § samt rubrikerna närmast före 27 kap. 9 § och 28 kap. 5 §
skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 27 kap. 1 a och 4 a §§

samt 30 kap. 2 §, av följande lydelse.

1 kap.

13 § En handling enligt denna lag som skall vara undertecknad får, om nå-
got annat inte anges, undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt
lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

27 kap.

1 § Bolagsverket skall föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt
denna lag eller annan författning.

Av 13 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse framgår att bankaktiebolag skall registreras i bankregistret. När
det i denna lag hänvisas till aktiebolagsregistret, skall hänvisningen beträf-
fande bankaktiebolag avse bankregistret.

I fråga om registrering i aktiebolagsregistret av redovisnings- och revi-

sionshandlingar gäller bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554)
och lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag i stället för bestämmelserna i detta kapitel.

1 a § En registrering i aktiebolagsregistret skall avfattas på svenska. Om
det bolag som en registrering avser begär det, skall registreringen dessutom
avfattas på annat officiellt språk inom den Europeiska unionen eller på
norska eller isländska.

Den som begär att en registrering skall avfattas på annat språk än svenska

skall, om Bolagsverket inte medger annat, ge in en översättning till det språ-
ket av de uppgifter eller handlingar som skall registreras. �versättningen

1 Prop. 2005/06:135, bet. 2005/06:LU37, rskr. 2005/06:329.

SFS 2006:486

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:486

skall vara gjord av en översättare som har auktorisation eller motsvarande
behörighet.

3 § Bolagsverket skall genast kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad
som har registrerats i aktiebolagsregistret. Beslut om konkurs eller företags-
rekonstruktion skall dock inte kungöras enligt denna lag.

En kungörelse som avser en ändring i ett förhållande som tidigare har

förts in i registret skall endast ange ändringens art.

En kungörelse skall avfattas på samma språk som registreringen i aktie-

bolagsregistret.

4 §

2 Det som enligt denna lag eller särskilda bestämmelser har förts in i

aktiebolagsregistret skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om
det enligt 3 § har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller dock
inte beträffande rättshandlingar eller andra åtgärder som har vidtagits före
den sextonde dagen efter kungörandet, om tredje man visar att det var omöj-
ligt för honom eller henne att känna till det som har kungjorts.

I fråga om rättshandlingar och andra åtgärder som har vidtagits innan så-

dant kungörande som avses i första stycket har skett, kan bolaget inte åbe-
ropa det förhållande som blivit eller bort bli infört i registret mot någon an-
nan än den som bolaget visar har känt till förhållandet.

4 a § Om det som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar inte stämmer
överens med det som har införts i aktiebolagsregistret, kan bolaget inte åbe-
ropa kungörelsens innehåll mot tredje man. Tredje man kan dock åberopa
kungörelsens innehåll mot bolaget, om bolaget inte visar att han eller hon
kände till vad som har förts in i aktiebolagsregistret.

Om en uppgift har förts in i aktiebolagsregistret och kungjorts i Post- och

Inrikes Tidningar såväl på svenska som i översättning till ett främmande
språk och översättningen avviker från den svenska språkversionen, kan bola-
get inte åberopa översättningen mot tredje man. Tredje man kan dock åbe-
ropa översättningen mot bolaget, om bolaget inte visar att han eller hon
kände till den svenska språkversionen.

Bemyndiganden m.m.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om ingivning av anmälningar i registreringsärenden.

28 kap.

Uppgifter om firma m.m. i brev, fakturor och orderblanketter samt på
webbplatser

5 § Ett aktiebolags brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser skall
ange bolagets firma, den ort där styrelsen har sitt säte samt bolagets organi-

2 �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 2006:486

sationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juri-
diska personer m.fl. Om bolaget har gått i likvidation, skall också detta
anges.

Om det finns särskilda skäl, får Bolagsverket tillåta att ett aktiebolag inte

lämnar uppgift om bolagets firma på sina webbplatser. I så fall skall uppgift
i stället lämnas om att bolaget är ett aktiebolag och om bolagskategori. Ett
sådant tillstånd skall begränsas till viss tid och får förenas med villkor.

30 kap.

2 § Den som

1. lämnar osann uppgift i ett sådant intyg eller sådan annan urkund enligt

denna lag som upprättas i elektronisk form,

2. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling

överensstämmer med originalet, eller

3. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran som enligt

författning angående verkställighet av denna lag lämnas på heder och sam-
vete och som upprättas i elektronisk form, döms, om åtgärden innebär fara i
bevishänseende, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad som sägs i första stycket gäller också den som begår en sådan gärning

som avses i första stycket 3 av grov oaktsamhet.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fäng-

else i högst två år.

3 § Bolagsverket kan vid vite förelägga den verkställande direktören eller
en styrelseledamot att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller annan för-
fattning att

1. hos verket göra en behörig anmälan för registrering i aktiebolagsregist-

ret,

2. på bolagets brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser lämna så-

dana uppgifter som anges i 28 kap. 5 §.

Föreläggande enligt första stycket 1 får inte meddelas, om underlåtenhe-

ten att göra anmälan medför att den fråga som bolagsstämman eller styrelsen
har beslutat om faller eller att bolaget blir skyldigt att gå i likvidation.

Frågor om utdömande av vite prövas av Bolagsverket.

31 kap.

2 § Följande beslut av Bolagsverket överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol:

1. beslut i tillståndsärenden enligt 20 kap. 23 §, 23 kap. 20 eller 33 § samt

24 kap. 22 §,

2. beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 § eller 24 kap. 29 § att förklara att frå-

gan om fusion eller delning har fallit,

3. beslut enligt 27 kap. 2 § att skriva av en anmälan om registrering eller

vägra registrering,

4. beslut att avregistrera företrädare enligt 27 kap. 6 §,
5. beslut i ärenden enligt 28 kap. 5 § andra stycket,
6. beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 30 kap 3 §.

background image

4

SFS 2006:486

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Skrivelsen med överklagandet skall ges in till Bolagsverket inom två må-

nader från dagen för beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Jan Josefsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.