SFS 2006:562 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2006:562 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
060562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

(2005:551)

dels att 7 kap. 11 och 25 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 7 kap. 61 och 62 §§,

8 kap. 23 a och 51�54 §§, samt närmast före 7 kap. 61 och 62 §§, 8 kap. 23 a
och 51 §§ nya rubriker av följande lydelse.

7 kap.

11 § Vid årsstämman skall beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett

moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernresul-
taträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den

verkställande direktören, och

4. i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsord-

ningen skall behandla.

I fråga om vissa publika aktiebolag gäller även 61 §.

25 § Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse
eller kopior av dessa handlingar tillgängliga hos bolaget för aktieägarna un-
der minst två veckor närmast före årsstämman. Kopior av handlingarna skall
genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Handlingarna skall läggas fram på stämman.
I fråga om vissa publika aktiebolag gäller även 62 §.

Beslut vid årsstämman i aktiemarknadsbolag

61 § I ett aktiebolag, vars aktier är noterade vid en börs eller en auktorise-
rad marknadsplats, skall det vid årsstämman fattas beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall ha det innehåll
som anges i 8 kap. 51 § första stycket och 52 § första stycket.

1 Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326.

SFS 2006:562

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:562

Tillhandahållande av handlingar inför årsstämman i aktiemarknadsbolag

62 § I ett aktiebolag, vars aktier är noterade vid en börs eller en auktorise-
rad marknadsplats, skall vad som sägs i 25 § även gälla revisorns yttrande
enligt 8 kap. 54 §.

8 kap.

Arvoden och annan ersättning till styrelseledamot

23 a § Bolagsstämman skall besluta om arvode och annan ersättning för
styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Första stycket gäller inte sådana emissioner och överlåtelser som omfattas

av 16 kap.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag

51 § I ett aktiebolag, vars aktier är noterade vid en börs eller en auktorise-
rad marknadsplats, skall styrelsen varje år upprätta förslag till riktlinjer för
bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören
och andra personer i bolagets ledning. Med ersättning jämställs överlåtelse
av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper
från bolaget. Riktlinjerna skall avse tiden från nästa årsstämma.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till

betalning skall fogas till förslaget.

Om, i fall som avses i 53 §, de riktlinjer som bolagsstämman har beslutat

om inte har följts, skall även information om detta och om skälet till avvikel-
sen fogas till förslaget.

Första stycket gäller inte sådana emissioner och överlåtelser som omfattas

av 16 kap. Det gäller inte heller ersättning som omfattas av 23 a § första
stycket.

52 § Om förslaget enligt 51 § ger utrymme för ersättning som inte på för-
hand är bestämd till ett visst belopp, skall det innehålla uppgift om ersätt-
ningens art och under vilka förutsättningar den skall lämnas eller kunna gö-
ras gällande.

I fall som avses i första stycket skall till förslaget fogas uppgift om vad

bolagets åtaganden gentemot de personer som omfattas sammanlagt kan be-
räknas kosta bolaget vid olika tänkbara utfall.

53 § I de riktlinjer som avses i 51 § får det bestämmas att styrelsen får
frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

54 § Bolagets revisor skall senast tre veckor före årsstämman lämna ett
skriftligt, undertecknat yttrande till styrelsen om huruvida de riktlinjer som
avses i 51 § och som har gällt sedan föregående årsstämma har följts. Om
riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts, skall skälen för denna be-
dömning framgå.

background image

3

SFS 2006:562

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.