SFS 2004:577 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2004:577 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
040577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 9 § aktiebolagslagen

(1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

8 kap.

9 §

3

Den som är underårig eller i konkurs eller som har en förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäl-
ler den som har näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om närings-
förbud.

Till styrelseledamot får inte utan godtagbara skäl utses någon som inte av-

ser att ta del i sådan verksamhet som enligt denna lag ankommer på styrel-
sen.

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Johan Danelius

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 2001:932.

SFS 2004:577

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.