SFS 1999:622 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1999:622 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
990622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 42 § och 11 kap. 14 och

19 §§ aktiebolagslagen (1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

10 kap.

42 §

3

Revisorn är skyldig att lämna medrevisor, lekmannarevisor, särskild

granskare som avses i 11 kap. 21 §, ny revisor och, om bolaget har försatts i
konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets ange-
lägenheter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om bola-

gets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brott-
mål.

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets
angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller lands-
tinget.

11 kap.

14 §

4

Granskningsrapporten skall lämnas till bolagets styrelse senast tre

veckor före den bolagsstämma som avses i 9 kap. 7 § första stycket.

I rapporten skall lekmannarevisorn uttala sig om sådana förhållanden som

avses i 4 § och om sådana förhållanden som han har varit skyldig att granska
enligt 5 §. Om lekmannarevisorn finner anledning till anmärkning mot nå-
gon styrelseledamot eller mot den verkställande direktören, skall han upp-
lysa om detta i rapporten och lämna uppgift om anledningen till anmärk-
ningen.

En lekmannarevisor får i granskningsrapporten lämna även andra upplys-

ningar som han anser att aktieägarna bör få kännedom om.

19 §

5

Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, annan lek-

mannarevisor, särskild granskare som avses i 21 § och, om bolaget har för-

1

Prop. 1998/99:66, bet. 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1998:760.

4

Senaste lydelse 1998:760.

5

Senaste lydelse 1998:760.

SFS 1999:622

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

2

SFS 1999:622

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

satts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets
angelägenheter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar

om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under för-
undersökning i brottmål.

Lekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretess-

lagen (1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bo-
lagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller
landstinget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.