SFS 2003:685 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

030685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 10 kap. 22 och 33 a §§ samt

12 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385)

2 ordet ”skattemyndigheten” skall

bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Lagen omtryckt 1993:150.
Senaste lydelse av
10 kap. 22 § 1998:760
10 kap. 33 a § 2001:1224
12 kap. 8 § 1994:802.

SFS 2003:685

Utkom från trycket
den 18 november 2003

5 SFS 2003:642–712

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.