SFS 2006:742 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2006:742 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
060742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 26 §, 23 kap. 22 § och

24 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551) skall ha följande lydelse.

20 kap.

26 § Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot ansökan
enligt 25 §, skall verket kalla bolagets borgenärer. Verket skall dock inte
kalla borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersätt-
ning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen skall innehålla föreläggande för den som vill motsätta sig ansö-

kan att senast viss dag skriftligen anmäla detta. Föreläggandet skall inne-
hålla en upplysning om att han eller hon annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket skall skyndsamt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tid-

ningar. Verket skall vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till
Kronofogdemyndigheten.

23 kap.

22 § Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansö-
kan enligt 20 §, skall verket kalla bolagens borgenärer. Verket skall dock
inte kalla

1. borgenärerna i det övertagande bolaget, om revisorerna i yttrande över

fusionsplanen enligt 11 § har uttalat att de inte har funnit att fusionen medför
någon fara för dessa borgenärer,

2. borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan

ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som vill motsätta sig an-

sökan att senast viss dag skriftligen anmäla detta. Föreläggandet skall inne-
hålla en upplysning om att han eller hon annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket skall skyndsamt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tid-

ningar. Verket skall vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till
Kronofogdemyndigheten.

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:742

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:742

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

24 kap.

24 § Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansö-
kan enligt 22 §, skall verket kalla bolagens borgenärer. Verket skall dock
inte kalla

1. borgenärerna i övertagande bolag, om revisorerna i yttrande över del-

ningsplanen enligt 13 § har uttalat att de inte har funnit att delningen medför
någon fara för dessa borgenärer,

2. borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan

ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen skall innehålla föreläggande för den som vill motsätta sig ansö-

kan att senast viss dag skriftligen anmäla detta. Föreläggandet skall inne-
hålla en upplysning om att han eller hon annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket skall skyndsamt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tid-

ningar. Verket skall vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till
Kronofogdemyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.