SFS 2003:775 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2003:775 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
030775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 13 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 kap. 4 § aktiebolagslagen

(1975:1385) skall ha följande lydelse.

14 kap.

4 §

2

Styrelserna för överlåtande och, vid absorption, övertagande bolag

skall upprätta en gemensam, dagtecknad fusionsplan. Planen skall under-
tecknas av styrelsen i vart och ett av bolagen. I planen skall det för varje bo-
lag anges

1. firma, bolagskategori, organisationsnummer och den ort där styrelsen

skall ha sitt säte,

2. hur många aktier i det övertagande bolaget som skall lämnas för ett an-

givet antal aktier i överlåtande bolag samt vilken kontant ersättning som
skall lämnas som fusionsvederlag,

3. den tidpunkt och de övriga villkor som skall gälla för utlämnandet av

fusionsvederlaget,

4. från vilken tid och på vilka villkor de aktier som lämnas såsom fusions-

vederlag medför rätt till utdelning i det övertagande bolaget,

5. den planerade tidpunkten för överlåtande bolags upplösning,
6. vilka rättigheter i det övertagande bolaget som skall tillkomma inneha-

vare av aktier, skuldebrev och andra värdepapper med särskilda rättigheter i
överlåtande bolag eller vilka åtgärder som i övrigt skall vidtas till förmån för
de nämnda innehavarna,

7. arvode och annan särskild förmån som med anledning av fusionen skall

lämnas till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en revisor i
överlåtande eller övertagande bolag.

Till fusionsplanen skall fogas
1. en kopia av bolagens årsredovisningar för de senaste tre räkenskaps-

åren samt

2. uppgifter motsvarande delårsrapport enligt 9 kap. 3 och 4 §§ årsredo-

visningslagen (1995:1554) eller, i förekommande fall, 9 kap. 3 § 3 lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, om
fusionsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgången av det se-
naste räkenskapsår för vilket årsredovisning och revisionsberättelse har läm-

1

Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26.

2

Senaste lydelse 1995:1555.

SFS 2003:775

Utkom från trycket
den 25 november 2003

background image

2

SFS 2003:775

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

nats. Uppgifterna skall avse tiden från utgången av nämnda räkenskapsår till
en dag som infaller tidigast tre månader innan fusionsplanen upprättas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.