SFS 2005:836 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2005:836 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
050836.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om aktiebolagslagen

(2005:551)

dels att 11 kap. 12�20 §§ och rubrikerna närmast före 11 kap. 12 § skall

utgå,

dels att 19 kap. 35 § och 29 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

19 kap.

35 § Vid ett publikt aktiebolags överlåtelse av egna aktier på annat sätt än
som anges i 32 § tillämpas

1. vad som gäller vid nyemission av aktier enligt:
11 kap. 2 § första stycket om beslutanderätt,
11 kap. 5 § om emissionsbevis m.m.,
11 kap. 8 § om registrering av teckningsrätter m.m. i avstämningsbolag,
13 kap. 1 § första och andra styckena om företrädesrätt,
13 kap. 2 § om beslut att avvika från aktieägarnas företrädesrätt,
13 kap. 3 § om upprättande av förslag till beslut,
13 kap. 6 § om kompletterande information,
13 kap. 7 § om apportegendom och kvittning,
13 kap. 8 § om revisorsgranskning,
13 kap. 9 § om tillhandahållande av förslag till beslut m.m.,
13 kap. 10 § om kallelsens innehåll,
13 kap. 12 § om underrättelse,
13 kap. 13 § om hur teckning skall ske,
13 kap. 18 § om tilldelning av aktier,
13 kap. 31 § första stycket om styrelsebeslut under förutsättning av bo-

lagsstämmans godkännande,

13 kap. 35 § om styrelsebeslut enligt bolagsstämmans bemyndigande,
2. vad som gäller vid nyemission eller överlåtelse av aktier enligt 16 kap.,

och

1 Prop. 2004/05:158, bet. 2005/06:FiU9, rskr. 2005/06:44.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om
de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas
upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s.
64, Celex 32003L0071).

SFS 2005:836

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:836

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

3. vad som enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

gäller om prospekt vid erbjudanden av finansiella instrument till allmänhe-
ten.

I fråga om styrelsebeslut under förutsättning av bolagsstämmans godkän-

nande gäller 13 kap. 31 § andra stycket, 32 och 33 §§ i tillämpliga delar. I
fråga om styrelsebeslut enligt bemyndigande av bolagsstämman gäller
13 kap. 36 och 38 §§ i tillämpliga delar.

29 kap.

1 § En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han el-
ler hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget
skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller
någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovis-
ning eller bolagsordningen.

Om bolaget har upprättat prospekt, erbjudandehandling som avses i

2 a kap. 3 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett
sådant dokument som avses i 2 a kap. 1 § eller 2 b kap. 2 § samma lag, gäl-
ler vad som sägs i första stycket andra meningen även skada som tillfogas
genom överträdelse av 2, 2 a eller 2 b kap. nämnda lag eller kommissionens
förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i
prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt of-
fentliggörande av prospekt och spridning av annonser

3.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

3 EUT L 186, 18.7.2005, s. 3 (Celex 32004R0809).

background image
background image
Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.