SFS 2000:844 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2000:844 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
000844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 kap. 1 § aktiebolagslagen

(1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

18 kap.

1 §

3

Registreringsmyndighet för aktiebolag är Patent- och registreringsver-

ket.

Hos registreringsmyndigheten förs ett aktiebolagsregister för registrering

enligt denna lag eller annan författning. När det i denna lag hänvisas till ak-
tiebolagsregistret skall hänvisningen beträffande bankaktiebolag avse bank-
registret enligt 8 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617).

Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag meddelas

av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av registreringsmyn-
digheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1998:1501.

SFS 2000:844

Utkom från trycket
den 21 november 2000

2*

SFS 2000:844�876

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.