SFS 2001:885 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2001:885 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
010885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 12, 14, 15 och 18 §§ aktie-

bolagslagen (1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

10 kap.

12 §

3

Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad

revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen, om

1. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två

senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000
gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som
gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,

2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i

medeltal har överstigit 200, eller

3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller en auk-

toriserad marknadsplats.

14 §

4

För ett bolag som omfattas av bestämmelserna i 12 § 1 eller 2 eller

13 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta
att bolaget i stället för en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som
avlagt revisorsexamen får utse en viss annan godkänd revisor. Ett sådant be-
slut gäller i högst fem år.

15 §

5

I andra bolag än de som avses i 12 och 13 §§ skall en auktoriserad

revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen utses, om ägare
till minst en tiondel av samtliga aktier begär det vid den bolagsstämma där
revisorsval skall ske.

18 §

6

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett

revisionsbolag utses att vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i

1

Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1998:760.

4

Senaste lydelse 1998:760.

5

Senaste lydelse 1998:760.

6

Senaste lydelse 1998:760.

SFS 2001:885

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

2

SFS 2001:885

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

17 § revisorslagen (2001:883). Följande bestämmelser i detta kapitel tilläm-
pas på den huvudansvarige:

16 § om jäv,
17 § om anlitande av biträde,
36 § om rätt att närvara vid bolagsstämma och
43 § om registrering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.