SFS 2006:877 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2006:877 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
060877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 13 och 14 §§ aktiebolags-

lagen (2005:551) skall ha följande lydelse.

9 kap.

13 §

Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad re-

visor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, om

1. bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

c) bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor, eller

2. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en

börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

14 §

Bestämmelserna i 13 § gäller även för moderbolag i en koncern, om

koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av första stycket 2 och 3 skall fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Den som har utsetts till revisor i ett aktiebolag före ikraftträdandet och

som enligt 9 kap. 13 eller 14 § inte längre ensam kan vara revisor i bolaget
får ändå kvarstå som revisor under den resterande mandatperioden.

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

SFS 2006:877

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:877

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.