SFS 2022:990 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2022:990 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
SFS2022-990.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 16 § och 27 kap. 2 § aktie-
bolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

25 kap.
16 §
Om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den första
kontrollstämman inte utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid
tiden för stämman uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet och
stämman inte har beslutat att bolaget ska gå i likvidation, ska bolagsstämman
inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om
bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman). Om ett bolag genom-
går företagsrekonstruktion under den tid som fristen om åtta månader löper
behöver dock en andra kontrollstämma inte hållas tidigare än två månader
efter det att rekonstruktionen upphört. I fråga om beslutsunderlag och kal-
lelse ska bestämmelserna i 3�6 §§ tillämpas.

Styrelsen ska inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontroll-

balansräkning enligt 14 § och låta bolagets revisor granska den. Den nya
kontrollbalansräkningen och ett yttrande av bolagets revisor över denna ska
läggas fram på stämman.

27 kap.
2 §
Om den som har gjort en registreringsanmälan inte har följt vad som
gäller om anmälan, ska Bolagsverket förelägga honom eller henne att yttra
sig i frågan eller vidta rättelse inom viss tid. Detsamma gäller, om verket
finner att det beslut som anmäls för registrering eller en handling som bi-
fogas anmälan

1. inte har tillkommit i behörig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning eller mot

bolagsordningen, eller

3. i något viktigare hänseende är otydligt eller vilseledande formulerat.
Om den som har gjort anmälan inte följer ett föreläggande enligt första

stycket, ska anmälan skrivas av. En upplysning om detta ska tas in i föreläg-
gandet.

Om det även sedan anmälaren har yttrat sig finns hinder för registrering

som anmälaren har haft tillfälle att yttra sig över, ska Bolagsverket vägra
registrering. Om det finns skäl för det, får dock verket ge anmälaren tillfälle
att yttra sig på nytt innan beslut fattas i ärendet.

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

SFS

2022:990

Publicerad
den

23 juni 2022

background image

2

SFS

2022:990

Trots första�tredje styckena får ett bolagsstämmobeslut registreras, om

det enligt 7 kap. 51 § första stycket inte längre är möjligt att föra talan mot
beslutet. Detsamma gäller för sådana uppgifter i en fastställd rekonstruk-
tionsplan som avses i 4 kap. 31 § lagen (2022:964) om företagsrekonstruk-
tion, om rättens beslut att fastställa planen har fått laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Fredrik Zanetti
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.