SFS 2004:974 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2004:974 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
040974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 11 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

(1975:1385)

dels att 10 kap. 27, 28, 32 och 34 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 10 kap. 27 a och

27 b §§, av följande lydelse.

10 kap.

27 §

2 Revisionsberättelsen skall lämnas till bolagets styrelse senast tre

veckor före den bolagsstämma som avses i 9 kap. 7 § första stycket.

Revisorn skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisions-

berättelsen.

27 a § Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

1. bolagets firma och organisationsnummer,
2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt
3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat.
Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och innehålla

uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

27 b § I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem
för revision som revisorn har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges
1. om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en me-

ning som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller
3. om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något utta-

lande enligt 28�30 §§.

28 §

3 Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida års-

redovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om års-
redovisning. I uttalandet skall det särskilt anges

1 Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24.

2 Senaste lydelse 1998:760. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 1998:760.

SFS 2004:974

Utkom från trycket
den 23 november 2004

background image

2

SFS 2004:974

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och

ställning, och

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga

delar.

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall

lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta
och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

32 §

4 Utöver vad som följer av 28�31 §§ får en revisor i revisionsberättel-

sen lämna sådana upplysningar som han anser att aktieägarna bör få känne-
dom om. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för
upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.

34 §

5 I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 27 § första stycket om

tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen samt 27 a § första stycket 2
och andra stycket, 27 b och 28 §§, 29 § första stycket 1, 32 och 33 §§ om re-
visionsberättelsens innehåll.

Koncernrevisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om moder-

bolagets firma och organisationsnummer samt om vilket eller vilka norm-
system för koncernredovisning som moderbolaget har tillämpat.

På koncernredovisningen skall det tecknas en hänvisning till koncernrevi-

sionsberättelsen. Om revisorn anser att koncernbalansräkningen eller kon-
cernresultaträkningen inte bör fastställas, skall också detta antecknas på kon-
cernredovisningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1998:760.

5 Senaste lydelse 1998:760.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.