SFS 2002:1026 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2002:1026 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
021026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 8 och 42 §§ aktiebolagsla-

gen (1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

10 kap.

8 §

3

En revisor väljs av bolagsstämman.

Om bolaget skall ha flera revisorer, får det i bolagsordningen föreskrivas

att en eller flera av dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt än genom val
på bolagsstämma.

I ett bolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022) om revision av statlig

verksamhet m.m. får Riksrevisionen förordna en eller flera revisorer att delta
i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

I 9, 24 och 25 §§ finns bestämmelser om att länsstyrelsen i vissa fall skall

förordna revisor.

42 §

4

Revisorn är skyldig att lämna medrevisor, lekmannarevisor, särskild

granskare som avses i 11 kap. 21 §, ny revisor och, om bolaget har försatts i
konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets ange-
lägenheter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om bola-

gets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brott-
mål.

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets
angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller lands-
tinget.

Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är skyldig att

på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till Riksrevisio-
nen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

1

Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1998:760.

4

Senaste lydelse 1999:622.

SFS 2002:1026

Utkom från trycket
den 17 december 2002

background image

2

SFS 2002:1026

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.