SFS 2000:1088 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2000:1088 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
001088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 8 kap.

37 § aktiebolagslagen (1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

Aktiekapitalet kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning (nye-

mission) eller genom att aktier ges ut eller aktiernas nominella belopp höjes
utan ny betalning (fondemission).

Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om ej annat följer av 14 el-

ler 15 §. Sådant beslut får ej fattas förrän bolaget blivit registrerat. Behöver
bolagsordningen ändras, skall beslut därom först fattas.

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § äger motsvarande tillämpning vid nyemis-

sion. Vid fondemission får ej till aktiekapitalet överföras belopp som under-
stiger summan av de nya aktiernas nominella belopp eller den sammanlagda
höjningen av aktiernas nominella belopp.

Vid nyemission i bolag vars aktier är noterade vid en börs eller auktorise-

rad marknadsplats får aktier tecknas mot betalning av lägre belopp än det
nominella, under förutsättning att skillnaden mellan vad som skall betalas
för de nya aktierna och deras sammanlagda nominella belopp tillförs aktie-
kapitalet genom överföring från bolagets eget kapital i övrigt eller genom
uppskrivning av värdet av anläggningstillgångar. Sådan överföring eller
uppskrivning skall ske innan beslutet om nyemission registreras.

I fråga om aktiebolag, som enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyl-

dighet för vissa innehav av finansiella instrument utgör aktiemarknadsbolag,
samt dotterbolag till sådana bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapi-
tel, bestämmelserna i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktie-
marknadsbolag, m.m.

5 kap.

1 §

3

Aktiebolag kan mot vederlag utge konvertibla skuldebrev eller skul-

debrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Sådana skuldebrev skall
ställas till innehavaren eller till viss man eller order.

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1998:1487.

SFS 2000:1088

Utkom från trycket
den 8 december 2000

3

SFS 2000:1064�1113

background image

2

SFS 2000:1088

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Konvertibla skuldebrev skall innehålla utfästelse från bolaget om att bor-

genär har rätt att helt eller delvis utbyta sin fordran enligt skuldebreven mot
aktier i bolaget. Skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning skall ge
borgenär rätt att teckna aktier i bolaget mot betalning i pengar.

Villkoren för utbyte eller nyteckning av aktier skall bestämmas så att ut-

byte eller nyteckning kan ske utan att bolagsordningen ändras. Vederlaget
för konvertibelt skuldebrev får ej understiga det nominella beloppet på aktie
som utlämnas vid utbyte, om ej mellanskillnaden täckes genom kontant be-
talning vid utbytet.

Optionsrätt till nyteckning kan knytas till optionsbevis fogade vid skulde-

breven. Borgenär får skilja optionsbevis från skuldebrev och förfoga över
beviset särskilt, om ej i skuldebrevet föreskrives att beviset får avskiljas
först efter viss tid.

I fråga om aktiebolag, som enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyl-

dighet för vissa innehav av finansiella instrument utgör aktiemarknadsbolag,
samt dotterbolag till sådana bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapi-
tel, bestämmelserna i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktie-
marknadsbolag, m.m.

Av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument framgår

att utfästelser som avses i ovan angivna skuldebrev och optionsbevis kan re-
gistreras enligt den lagen och att skuldebrev eller optionsbevis inte får utfär-
das om registrering skall ske. I sådana fall gäller bestämmelserna i detta ka-
pitel i tillämpliga delar.

8 kap.

37 §

4

En styrelseledamot och en verkställande direktör skall när de tillträ-

der för införing i aktieboken anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och i an-
dra bolag inom samma koncern, om det inte har skett dessförinnan. Föränd-
ringar i aktieinnehavet skall anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte om anmälningsskyldighet föreligger enligt lagen

(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella in-
strument. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1998:760.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.