SFS 1998:1501 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1998:1501 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
981501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 kap. 1 § och 18 kap. 1 § aktie-

bolagslagen (1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

14 kap.

1 §

3

Ett aktiebolags samtliga tillgångar och skulder kan övertas av ett annat

aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i det överlåtande bolaget i form av
aktier i det övertagande bolaget varvid det överlåtande bolaget upplöses utan
likvidation (fusion). Som fusionsvederlag får också lämnas pengar.

Fusion kan ske
1. mellan det övertagande bolaget på ena sidan och ett eller flera överlå-

tande bolag på den andra (absorption), eller

2. mellan två eller flera överlåtande bolag genom att de bildar ett nytt,

övertagande bolag (kombination).

18 kap.

1 §

Registreringsmyndighet för aktiebolag är Patent- och registreringsver-

ket. För

bankaktiebolag är Finansinspektionen registreringsmyndighet.

Hos Patent- och registreringsverket förs ett aktiebolagsregister för regi-

strering enligt denna lag eller annan författning. Hos Finansinspektionen
förs ett bankregister enligt 8 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617). När det i
denna lag hänvisas till aktiebolagsregistret skall hänvisningen beträffande
bankaktiebolag avse bankregistret.

Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag meddelas

av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av registreringsmyn-
digheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1

Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1994:1947. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 1998:1501

Utkom från trycket
den 11 december 1998

5

SFS 1998:1475�1511

background image

2

SFS 1998:1501

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.