SFS 2004:1183 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2004:1183 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
041183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 39 § och 15 kap. 2 § aktie-

bolagslagen (1975:1385)

2 skall ha följande lydelse.

10 kap.

39 §

3

En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som

avses i 38 § skall utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iaktta-
gelser. Om revisorn finner att en misstanke om brott bör föranleda honom
eller henne att lämna uppgifter enligt 9 § lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt, skall dock den i 11 § andra stycket samma lag angivna tids-
fristen iakttas.

Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan antas att sty-

relsen inte skulle vidta några skadeförebyggande åtgärder med anledning av
underrättelsen eller en underrättelse av annat skäl framstår som meningslös
eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten.

15 kap.

2 §

4

En revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare är ersättnings-

skyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon skall även ersätta
skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av hans eller hennes med-
hjälpare. I fall som avses i 10 kap. 40 § denna lag och 9 § lagen (1993:768)
om åtgärder mot penningtvätt svarar dock revisorn endast för skada på grund
av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig
anledning att anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller särskild granskare, är det

detta bolag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som
är ersättningsskyldiga.

1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

2 Lagen omtryckt 1993:150.

3 Senaste lydelse 1998:760.

4 Senaste lydelse 1998:760.

SFS 2004:1183

Utkom från trycket
den 15 december 2004

3 SFS 2004:1167�1208

background image

2

SFS 2004:1183

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.