SFS 2001:1224 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2001:1224 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
011224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

(1975:1385)

2

dels

att 10 kap. 31 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 33 a §, av följande

lydelse.

10 kap.

31 §

3

I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han har funnit att

bolaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skattebetalnings-

lagen eller deklaration enligt 2 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter
och prisregleringsavgifter, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och

2 §§ skattebetalningslagen eller 1 kap. 1 § lagen om punktskatter och pris-
regleringsavgifter.

33 a §

Revisorn skall genast sända en kopia av revisionsberättelsen till

skattemyndigheten, om revisionsberättelsen innehåller

1. anmärkningar enligt 30 § andra stycket
2. uttalanden om att
� årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig

lag om årsredovisning,

� sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredo-

visning inte har lämnats,

� styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte bör beviljas

ansvarsfrihet gentemot bolaget,

� bolaget inte har fullgjort en skyldighet som avses i 31 § 1�3.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas i fråga om revi-

sionsberättelser som upprättas efter ikraftträdandet.

1

Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1998:760. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2001:1224

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

2

SFS 2001:1224

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.