SFS 2010:89 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2010:89 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
100089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

Om aktiekapitalet är bestämt i kronor, ska det uppgå till minst

50 000 kr.

Om aktiekapitalet är bestämt i euro och har varit bestämt i euro sedan bo-

laget bildades, ska det uppgå till minst det belopp i euro som enligt den av
Europeiska centralbanken då fastställda växelkursen motsvarade 50 000 kr.
Har aktiekapitalet tidigare varit bestämt i kronor, ska det uppgå till minst det
belopp i euro som vid bytet av redovisningsvaluta motsvarade 50 000 kr.

I fråga om publika aktiebolag gäller 14 § i stället för första och andra

styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.
2. Vid registrering av ett aktiebolag som har bildats före ikraftträdandet

gäller det lägsta tillåtna aktiekapital som föreskrivs i äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:61, bet. 2009/10:CU12, rskr. 2009/10:188.

SFS 2010:89

Utkom från trycket
den 9 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.