SFS 2010:1295 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2010:1295 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
101295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 21 kap. 6 � aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:551) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>21 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">�r g�lden�ren anst�lld i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ller inte f�rbudet mot f�rskott, l�n eller s�kerhet enligt 5 �, om</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. v�rdet av det erbjudna f�rskottet, l�nebeloppet eller s�kerheten, tillsam-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">mans med tidigare f�rskott, l�n och s�kerheter enligt denna paragraf fr�n bo-<br/>laget eller annat bolag i samma koncern inte �verstiger tv� prisbasbelopp en-<br/>ligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, och</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. erbjudandet riktar sig till minst h�lften av de anst�llda i bolaget samt, i</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">fr�ga om f�rskott eller l�n, inneb�r att det erbjudna beloppet ska �terbetalas<br/>inom fem �r genom regelbundna amorteringar.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rskott, l�n eller s�kerhet enligt f�rsta stycket f�r inte l�mnas, om det</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">inte d�refter finns full t�ckning f�r det bundna egna kapitalet. Vid ber�k-<br/>ningen av om det finns full t�ckning f�r det bundna egna kapitalet ska f�r-<br/>skott och l�n enligt f�rsta stycket behandlas som fordringar utan v�rde samt<br/>s�kerheter enligt f�rsta stycket behandlas som bolagets skuld.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">�ven om det inte finns n�got hinder enligt andra stycket f�r f�rskott, l�n</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">eller s�kerhet l�mnas endast i den m�n det framst�r som f�rsvarligt med h�n-<br/>syn till </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker st�ller p� stor-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">leken av det egna kapitalet, och</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och st�llning i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551);

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 21 kap. 6 � aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha f�ljande lydelse.

21 kap.

6 �

�r g�lden�ren anst�lld i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern

g�ller inte f�rbudet mot f�rskott, l�n eller s�kerhet enligt 5 �, om

1. v�rdet av det erbjudna f�rskottet, l�nebeloppet eller s�kerheten, tillsam-

mans med tidigare f�rskott, l�n och s�kerheter enligt denna paragraf fr�n bo-
laget eller annat bolag i samma koncern inte �verstiger tv� prisbasbelopp en-
ligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, och

2. erbjudandet riktar sig till minst h�lften av de anst�llda i bolaget samt, i

fr�ga om f�rskott eller l�n, inneb�r att det erbjudna beloppet ska �terbetalas
inom fem �r genom regelbundna amorteringar.

F�rskott, l�n eller s�kerhet enligt f�rsta stycket f�r inte l�mnas, om det

inte d�refter finns full t�ckning f�r det bundna egna kapitalet. Vid ber�k-
ningen av om det finns full t�ckning f�r det bundna egna kapitalet ska f�r-
skott och l�n enligt f�rsta stycket behandlas som fordringar utan v�rde samt
s�kerheter enligt f�rsta stycket behandlas som bolagets skuld.

�ven om det inte finns n�got hinder enligt andra stycket f�r f�rskott, l�n

eller s�kerhet l�mnas endast i den m�n det framst�r som f�rsvarligt med h�n-
syn till

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker st�ller p� stor-

leken av det egna kapitalet, och

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och st�llning i �vrigt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1295

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.