SFS 2010:1295 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2010:1295 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
101295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 kap. 6 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

21 kap.

6 §

�r gäldenären anställd i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern

gäller inte förbudet mot förskott, lån eller säkerhet enligt 5 §, om

1. värdet av det erbjudna förskottet, lånebeloppet eller säkerheten, tillsam-

mans med tidigare förskott, lån och säkerheter enligt denna paragraf från bo-
laget eller annat bolag i samma koncern inte överstiger två prisbasbelopp en-
ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, och

2. erbjudandet riktar sig till minst hälften av de anställda i bolaget samt, i

fråga om förskott eller lån, innebär att det erbjudna beloppet ska återbetalas
inom fem år genom regelbundna amorteringar.

Förskott, lån eller säkerhet enligt första stycket får inte lämnas, om det

inte därefter finns full täckning för det bundna egna kapitalet. Vid beräk-
ningen av om det finns full täckning för det bundna egna kapitalet ska för-
skott och lån enligt första stycket behandlas som fordringar utan värde samt
säkerheter enligt första stycket behandlas som bolagets skuld.

�ven om det inte finns något hinder enligt andra stycket får förskott, lån

eller säkerhet lämnas endast i den mån det framstår som försvarligt med hän-
syn till

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på stor-

leken av det egna kapitalet, och

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1295

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.