SFS 2010:1977 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2010:1977 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
101977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 25 kap. 24 och 25 §§ aktiebolags-

lagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

25 kap.

24 §

I ett ärende enligt 11 § ska Bolagsverket förelägga bolaget samt aktie-

ägare och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att komma in med ett skrift-
ligt yttrande eller efterfrågade handlingar till verket inom en viss tid. Före-
läggandet ska delges bolaget, om det kan ske på annat sätt än enligt 38 och
47�51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Bolagsverket ska kungöra före-
läggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst en månad före utgången av den
utsatta tiden.

25 §

I ett ärende enligt 12 eller 17 § ska domstolen förelägga bolaget samt

aktieägare och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att komma in med ett
skriftligt yttrande till domstolen inom en viss tid. Föreläggandet ska delges
bolaget, om det kan ske på annat sätt än enligt 38 och 47�51 §§ del-
givningslagen (2010:1932). Domstolen ska kungöra föreläggandet i Post-
och Inrikes Tidningar minst en månad före utgången av den utsatta tiden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats

före den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1977

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.