SFS 2010:2071 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2010:2071 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
102071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 12 a §, 25 kap. 37 § och

27 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

1 kap.

12 a §

2

Med tillämplig lag om årsredovisning avses i denna lag årsredo-

visningslagen (1995:1554) eller, i fråga om aktiebolag som helt eller delvis
omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföre-
tag, dessa respektive lagar och de föreskrifter som har meddelats med stöd
av dem. I fråga om bolag som upprättar eller ska upprätta koncernredovis-
ning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder

3

avses även, såvitt gäller koncernredovisningen, de redovisningsstandarder
som har antagits med stöd av förordningen.

25 kap.

37 §

Likvidatorn ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning,

som ska läggas fram på årsstämman. I fråga om stämman och redovisningen
ska följande bestämmelser inte tillämpas:

7 kap. 11 § 2 denna lag,
2 kap. 1 § andra stycket, 5 kap. 18�25 §§, 6 kap. 2 och 5 §§ årsredovis-

ningslagen (1995:1554),

5 kap. 2 § 3 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag, samt

5 kap. 2 § 8 och 9 och 6 kap. 2 och 3 §§ lagen (1995:1560) om årsredo-

visning i försäkringsföretag.

I balansräkningen får det egna kapitalet tas upp i en post. Balansräkningen

ska innehålla uppgift om aktiekapitalet, i förekommande fall fördelat på
olika aktieslag.

En tillgång får inte tas upp till högre värde än den beräknas inbringa efter

avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa ett

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2007:317.

3 EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

SFS 2010:2071

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2071

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

väsentligt högre belopp än det värde som tas upp i balansräkningen, ska det
beräknade beloppet anges särskilt vid tillgångsposten. Om en skuld eller
likvidationskostnad kan beräknas kräva ett belopp som väsentligt avviker
från vad som har redovisats som skuld, ska det beräknade beloppet anges vid
skuldposten.

Bestämmelserna om koncernredovisning och om delårsrapport i tillämplig

lag om årsredovisning ska inte tillämpas på bolag i likvidation.

27 kap.

1 §

4

Bolagsverket ska föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt

denna lag eller annan författning.

Av 13 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse framgår att bankaktiebolag ska registreras i bankregistret. Av
14

kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) framgår att försäk-

ringsaktiebolag ska registreras i försäkringsregistret. När det i denna lag hän-
visas till aktiebolagsregistret, ska hänvisningen beträffande bankaktiebolag
och försäkringsaktiebolag avse bankregistret respektive försäkringsregistret.

I fråga om registrering i aktiebolagsregistret av redovisnings- och revi-

sionshandlingar gäller bestämmelserna i tillämplig lag om årsredovisning i
stället för bestämmelserna i detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2006:486.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.