SFS 2011:204 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2011:204 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
110204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 kap. 2 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

21 kap.

2 §

Bestämmelserna i 1 § gäller inte om

1. gäldenären är en kommun, ett landsting eller ett kommunalförbund,
2. gäldenären är ett företag i en koncern i vilken det långivande bolaget in-

går,

3. lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar

lånet av rent affärsmässiga skäl, eller

4. lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen

(2011:203).

Med koncern som avses i första stycket 2 likställs annan företagsgrupp av

motsvarande slag i vilken moderorganisationen är

1. en svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringsla-

gen (1999:1078),

2. en motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet, eller

3. kommun, landsting eller kommunalförbund.
Bestämmelserna i 1 § gäller inte heller lån till en aktieägare eller dennes

närstående, om låntagarens och dennes närståendes sammanlagda aktieinne-
hav i bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177.

SFS 2011:204

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.