SFS 2011:899 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2011:899 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
110899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 16 §, 22 kap. 8 §, 25 kap. 42

och 44 §§ och 31 kap. 3 § samt rubriken närmast före 8 kap. 16 § aktie-
bolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

8 kap.

Bolagsverkets beslut om ersättare för en styrelseledamot

16 §

Om en styrelseledamot som enligt bolagsordningen ska utses på ett

annat sätt än genom val av bolagsstämman inte har utsetts, ska Bolagsverket
på ansökan utse en ersättare. Ansökan får göras av en styrelseledamot, en
aktieägare, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att
det finns någon som kan företräda bolaget.

22 kap.

8 §

2

Om inte samtliga i aktieboken införda aktieägare, som lösningsansprå-

ket riktas mot, inom den tid som anges i underrättelsen enligt 7 § har uppgett
en gemensam skiljeman, ska styrelsen hos Bolagsverket ansöka om att en
god man utses.

En sådan ansökan ska prövas skyndsamt.

25 kap.

42 §

En aktieägare som inte inom fem år efter det att slutredovisningen

lades fram på bolagsstämma anmäler sig för att lyfta vad han eller hon har
fått vid skiftet förlorar sin rätt till andel i de skiftade tillgångarna. Med
tillämpning av 44 § ska kvarvarande tillgångar då skiftas mellan bolagets
övriga aktieägare. Om tillgångarna är av obetydligt värde, kan Bolagsverket
på anmälan av likvidatorn besluta att tillgångarna i stället ska tillfalla
Allmänna arvsfonden.

1 Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301.

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2011:899

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:899

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

44 §

Om en tillgång framkommer för bolaget efter dess upplösning enligt

41 § eller om talan väcks mot bolaget eller det av annat skäl uppkommer
behov av en likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.

Likvidatorn ska genast anmäla den fortsatta likvidationen för registrering i

aktiebolagsregistret. Kallelse till den första bolagsstämman efter återupp-
tagandet ska ske enligt bolagsordningen. Dessutom ska skriftlig kallelse
sändas till varje aktieägare vars postadress är införd i aktieboken eller på
annat sätt känd för bolaget.

Om den tillgång som avses i första stycket är av obetydligt värde, kan

Bolagsverket på anmälan av likvidatorn besluta att tillgången i stället ska
tillfalla Allmänna arvsfonden.

31 kap.

3 §

Bolagsverkets beslut i ärenden enligt 8 kap. 16 §, 25 kap. 11, 28, 29, 42

eller 44 § får överklagas till tingsrätten i den ort där bolagets styrelse har sitt
säte.

Bolagsverkets beslut enligt 22 kap. 8 § får överklagas till Stockholms

tingsrätt.

�verklagandet ska ges in till Bolagsverket inom tre veckor från dagen för

beslutet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller om en ansökan eller anmälan har kommit in till

tingsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.