SFS 2007:541 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 2007:541 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
070541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

dels

att 1 kap. 3 §, 3 kap. 4 a §, 6 kap. 1 a och 2 a §§, 7 kap. 2 och 3 §§

samt 9 kap. 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till la-

gen (2007:367) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas

av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,

2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,
3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som in-

går i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mer-
värdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,

4. större företag:
� företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till

handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet eller

� företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

5. mindre företag: företag som inte är större företag,
6. större koncerner: koncerner som uppfyller mer än ett av följande vill-

kor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2007:132.

SFS 2007:541

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:541

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

7.

mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.

Vid tillämpningen av första stycket 6 b och c skall fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen

(1999:1078) skall vid tillämpningen av första stycket 4�7 och 5 kap. 6 § till
nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande
intäkter.

3 kap.

4 a §

3

Trots bestämmelserna i 3 och 4 §§ får företag som avses i andra

stycket dela upp anläggningstillgångar och omsättningstillgångar samt skul-
der och avsättningar i kortfristiga och långfristiga poster, om det är förenligt
med 2 kap. 2 och 3 §§.

Bestämmelserna i första stycket gäller
1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med till-

lämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder

4

, och

2. andra företag vars andelar eller skuldebrev är upptagna till handel på en

reglerad marknad.

6 kap.

1 a §

5

I ett aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad

marknad i Sverige, skall förvaltningsberättelsen även innehålla

1. de senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 § ak-

tiebolagslagen (2005:551), och

2. styrelsens förslag till riktlinjer att gälla för tiden från nästa årsstämma.
Information enligt första stycket 1 får lämnas i anslutning till uppgifter

som lämnas enligt 5 kap. 20 eller 22 §. I sådant fall skall förvaltnings-
berättelsen innehålla en hänvisning till den plats där informationen har läm-
nats.

2 a §

6

I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet skall det i förvaltningsberättelsen även lämnas upplys-
ningar om

1. det totala antalet aktier i bolaget, antalet aktier av olika slag och, för

varje aktieslag, vilka rättigheter aktierna ger i bolaget,

2. begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av bestämmelse i lag

eller bolagsordning,

3

Senaste lydelse 2004:1173.

4

EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

5

Senaste lydelse 2006:565.

6

Senaste lydelse 2006:456.

background image

3

SFS 2007:541

3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som representerar minst

en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

4. anställdas aktieinnehav i bolaget genom pensionsstiftelser eller lik-

nande, om rösträtten för dessa aktier inte kan utövas direkt av de anställda,

5. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge

vid en bolagsstämma,

6. av bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begräns-

ningar i rätten att överlåta aktierna,

7. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av

styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,

8. av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att

bolaget skall ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,

9. väsentliga avtal som bolaget är part i och som får verkan eller ändras el-

ler upphör att gälla om kontrollen över bolaget förändras som följd av ett of-
fentligt uppköpserbjudande,

10. effekter av avtal som avses i punkt 9, dock inte när avtalen är av sådan

art att ett offentliggörande sannolikt skulle skada bolaget allvarligt och bola-
get inte uttryckligen är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter på grund av
andra rättsliga krav, och

11. sådana avtal mellan bolaget och styrelseledamöter eller anställda som

föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig grund
eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköps-
erbjudande avseende aktier i bolaget.

7 kap.

2 §

7

Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncern-

redovisning, om

1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncern-

redovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och

2. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats

och reviderats enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europe-
iska gemenskapernas direktiv av den 13 juni 1983 om sammanställd redo-
visning (83/349/EEG) eller på likvärdigt sätt.

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 §

andra eller tredje stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovis-
ningen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat

någon koncernredovisning skall ge in det överordnade moderföretagets kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndig-
heten enligt bestämmelserna i 8 kap. 3�3 b §§. Registreringsmyndigheten
skall på det sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in.
Om handlingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten
förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Så-
dant föreläggande skall utfärdas om någon begär det. Om moderföretaget, i
fall det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte
skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till
registreringsmyndigheten, skall vad som i nämnda paragrafer sägs om att

7

Senaste lydelse 2006:871.

background image

4

SFS 2007:541

handlingarna skall hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade
moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,
1. om delägare som har en kapitalandel i moderföretaget på minst tio pro-

cent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets
styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning
skall upprättas, eller

2. om andelarna i moderföretaget eller skuldebrev som moderföretaget

har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning

skall upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om
namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda
koncernredovisningen.

3 §

8

Moderföretag i mindre koncerner behöver inte upprätta koncern-

redovisning.

Första stycket gäller inte om andelar i moderföretaget eller något av dot-

terföretagen eller skuldebrev som moderföretaget eller något av dotterföreta-
gen har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad.

9 kap.

1 §

9

Ett företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra
stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldigt
att upprätta koncernredovisning, skall minst en gång under ett räkenskapsår
som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrap-
port).

Delårsrapporten skall upprättas för en period mellan räkenskapsårets bör-

jan och delårsperiodens utgång. Minst en delårsrapport skall, om inte något
annat följer av 16 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskaps-
året. I 16 kap. lagen om värdepappersmarknaden finns ytterligare bestäm-
melser om vilka företag som skall lämna delårsrapport.

Delårsrapporten skall avfattas på svenska i vanlig läsbar form. I aktie-

bolag får den i stället upprättas i elektronisk form.

2 §

10

Delårsrapporten skall hållas tillgänglig hos företaget för var och en

som vill ta del av den. En kopia skall genast sändas till en sådan aktieägare,
bolagsman eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En del-
årsrapport som avses i 1 § andra stycket andra meningen och en delårsrap-
port som avses i 16 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
skall senast två månader efter rapportperiodens utgång lämnas till registre-
ringsmyndigheten i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 3�3 b §§.

8

Senaste lydelse 2006:871.

9

Senaste lydelse 2007:367.

10

Senaste lydelse 2007:367.

background image

5

SFS 2007:541

Om delårsrapporten inte lämnas till registreringsmyndigheten i rätt tid,

tillämpas 8 kap. 13 §.

Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av delårsrapporter finns i

17 kap. lagen om värdepappersmarknaden, för sådana företag som är skyl-
diga att upprätta delårsrapport enligt den lagen.

2. Företag som inte omfattas av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden får tillämpa bestämmelserna i 9 kap. 3 § om delårsrap-
porters innehåll m.m. i deras lydelse före den 1 juli 2007 för räkenskapsår
som avslutas senast den 30 juni 2008. Sådana företag behöver inte heller till-
lämpa 9 kap. 6 § om revisors granskning för nämnda räkenskapsår.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.