SFS 2014:542 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 2014:542 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
140542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554) att 2 kap. 1 §, 6 kap. 5 § och 7 kap. 4 och 31 §§ samt rubrikerna
närmast före 6 kap. 5 § och 7 kap. 31 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

En årsredovisning ska bestå av

1. en balansräkning,
2. en resultaträkning,
3. noter, och
4. en förvaltningsberättelse.
I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödes-

analys.

6 kap.

Kassaflödesanalys

5 §

3

I kassaflödesanalysen ska företagets in- och utbetalningar under räken-

skapsåret redovisas.

7 kap.

4 §

4

Koncernredovisningen ska bestå av

1. en koncernbalansräkning,
2. en koncernresultaträkning,
3. noter,
4. en förvaltningsberättelse, och
5. en kassaflödesanalys.

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

2 Senaste lydelse 2006:871.

3 Senaste lydelse 1999:1112.

4 Senaste lydelse 2006:871.

SFS 2014:542

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:542

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys

5

31 §

6

Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys för koncernen ska upp-

rättas med tillämpning av 6 kap. 1 och 2 a�5 §§. Det som sägs i 6 kap. 1 § om
mindre företag ska i stället avse mindre koncerner.

Om moderbolaget är ett aktiebolag och bolagets eller något av dess dotter-

företags andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på
en reglerad marknad, ska det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om
de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhante-
ring i samband med upprättandet av koncernredovisningen.

Om moderbolaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör

en del av förvaltningsberättelsen och det i rapporten har tagits med sådana
upplysningar om koncernen som avses i andra stycket, behöver upplysning-
arna inte lämnas också i koncernredovisningen. I sådana fall ska dock förvalt-
ningsberättelsen för koncernen innehålla en uppgift om den plats i rapporten
där upplysningarna lämnas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. �ldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som har inletts när-

mast före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1999:1112.

6 Senaste lydelse 2009:34.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.