SFS 2009:34 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 2009:34 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
090034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 29 janauari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 14 b § samt 7 kap. 3, 14, 31 och 32 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att rubriken till 6 kap. ska lyda ⬝Förvaltningsberättelse m.m.⬝,
dels att rubriken närmast före 8 kap. 14 § ska lyda ⬝Publicering av årsre-

dovisningen m.m.⬝,

dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 5 kap. 11 a, 12 a och

12 b §§, 6 kap. 6�9 §§ och 8 kap. 15 a §, samt närmast före 5 kap. 11 a och
12 a §§ samt 6 kap. 6 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
3 §
3 I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas

av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,

2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,
3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår

i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mer-
värdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,

4. större företag:
� företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till

handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet eller

� företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

1 Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om änd-

ring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG

om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovis-

ning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sam-

manställd redovisning för försäkringsföretag (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1, Celex

32006L0046).

3 Senaste lydelse 2007:541.

SFS 2009:34
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:34

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

5. mindre företag: företag som inte är större företag,
6. större koncerner:
� koncerner i vilka moderföretagets eller något av dotterföretagens ande-

lar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller

� koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

7. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.
Vid tillämpningen av första stycket 6 b och c ska fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen

(1999:1078) ska vid tilllämpningen av första stycket 4�7 och 5 kap. 6 § till
nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande
intäkter.

4 kap.
14 b §
4 Följande finansiella instrument får inte värderas enligt 14 a §:

1. finansiella instrument som hålls till förfall och som inte utgör derivat-

instrument,

2. lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som

inte innehas för handelsändamål,

3. andelar i dotterföretag, intresseföretag eller samriskföretag,
4. egetkapitalinstrument som företaget självt har gett ut,
5. avtal om villkorad ersättning i samband med förvärv och samgåenden,
6. skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i en handels-

portfölj eller som utgör derivatinstrument, samt

7. andra finansiella instrument, som är av sådan särskild karaktär att de

enligt vad som är allmänt accepterat bör redovisas på annat sätt.

Värdering enligt 14 a § får inte heller ske, om en sådan värdering inte

skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet.

Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får trots första stycket vär-

dera där angivna finansiella instrument enligt 14 a §, om

1. det är förenligt med sådana internationella redovisningsstandarder som

avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den
19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder5, och

2. upplysningar om värderingen lämnas i enlighet med dessa standarder.

4 Senaste lydelse 2003:774.

5 EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

background image

3

SFS 2009:34

5 kap.

Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

11 a § Om företaget har ekonomiska arrangemang som inte redovisas i ba-
lansräkningen och riskerna eller fördelarna med arrangemangen är bety-
dande ska, när uppgifter om dessa risker eller fördelar är nödvändiga för att
bedöma företagets ställning, uppgift lämnas om

1. inriktningen på och det kommersiella syftet med arrangemangen, och
2. den ekonomiska inverkan arrangemangen har på företaget.
Första stycket 2 gäller inte mindre företag.

Transaktioner med närstående

12 a § Större företag ska lämna upplysningar om betydande transaktioner
som på andra än marknadsmässiga villkor har genomförts med

1. ett företag i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande

slag,

2. en juridisk person över vilken företaget utövar ett bestämmande infly-

tande eller som utövar ett bestämmande inflytande över företaget utan att det
är fråga om en koncern eller en företagsgrupp av motsvarande slag,

3. ett intresseföretag till företaget eller en juridisk person som företaget är

ett intresseföretag till,

4. en juridisk person över vilken företaget utövar ett betydande inflytande

när det gäller den driftsmässiga och finansiella styrningen eller som utövar
ett sådant inflytande över företaget utan att den juridiska personen eller före-
taget är intresseföretag till den andra,

5. en juridisk person som verkar i enlighet med en överenskommelse mel-

lan företaget och en eller flera andra parter om att gemensamt bedriva eko-
nomisk verksamhet och att gemensamt utöva ett bestämmande inflytande
över denna verksamhet,

6. en fysisk person som utövar ett betydande inflytande över företaget,
7. en styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan ledande

befattningshavare i företaget eller dess moderföretag eller i ett motsvarande
utländskt rättssubjekt,

8. den som är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till en

person som avses i 6 eller 7,

9. annan person som ingår i samma familj som en person som avses i 6 el-

ler 7 och som kan förväntas påverka den senare personen i hans eller hennes
kontakter med företaget eller som kan förväntas påverkas av en person som
avses i 6 eller 7 i sina egna kontakter med företaget,

10. en person som är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av en person

som avses i 6 eller 7 eller dennes make eller sambo,

11. en juridisk person över vilken en person som avses i 6, 7, 8, 9 eller 10

har ett betydande inflytande, eller

12. en juridisk person vars huvudsakliga verksamhet är att förvalta till-

gångar som företaget har avsatt för ersättningar till personer som avslutat sin
anställning i företaget eller i en sådan juridisk person som avses i 1, 2, 3, 4, 5
eller 11.

background image

4

SFS 2009:34

Publika aktiebolag som är mindre företag ska lämna upplysningar om

sådana transaktioner som avses i första stycket, om transaktionen har ingåtts
med

1. en aktieägare med ett betydande aktieinnehav i bolaget, eller
2. en styrelseledamot i bolaget.
Upplysningar enligt denna paragraf behöver inte lämnas om transaktioner

som har ingåtts

1. mellan ett moderföretag och dess helägda dotterföretag, eller
2. mellan två eller flera dotterföretag, om samtliga aktier eller andelar ägs

av andra företag inom samma koncern.

12 b § Upplysningar enligt 12 a § ska omfatta

1. uppgift om transaktionernas art och det totala belopp som transak-

tionerna omfattar,

2. uppgift om vilket slags närståendeförhållande som föreligger, och
3. andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att bedöma

företagets ställning.

Uppgifter om flera transaktioner får lämnas i samlad form, om de avser

samma typ av transaktioner och uppgift om de enskilda transaktionerna inte
är nödvändig för att bedöma vilken inverkan de har på företagets ställning.

6 kap.

Bolagsstyrningsrapport

6 § Förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag vars aktier, teckningsop-
tioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad ska
innehålla en bolagsstyrningsrapport, om inte bolaget har valt att med stöd av
8 § i stället upprätta en från årsredovisningen skild bolagsstyrningsrapport.

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om
1. vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, utöver dem som föl-

jer av lag eller annan författning, och var uppgifter om dessa principer finns
tillgängliga,

2. de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhan-

tering i samband med den finansiella rapporteringen,

3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som representerar minst

en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

4. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge

vid en bolagsstämma,

5. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av

styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,

6. av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att

bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,

7. hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslut-

anderätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den om-
fattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning,

8. hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kommit-

téer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhåll-
anden inte framgår av lag eller annan författning.

background image

5

SFS 2009:34

Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning, ska skälen för

detta anges. Om bolaget tilllämpar en kod för bolagsstyrning, ska det i före-
kommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skä-
len för detta.

7 § Ett aktiebolag som endast har teckningsoptioner eller skuldebrev upp-
tagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i bolagsstyr-
ningsrapporten lämna de upplysningar som anges i 6 § andra stycket 1, 7 och
8 samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller dock inte om bolagets
aktier handlas på en handelsplattform enligt 1 kap. 5 § 12 lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden.

8 § I stället för att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en del av förvalt-
ningsberättelsen enligt 6 § får bolaget välja att upprätta rapporten som en
från årsredovisningen skild handling. Rapporten ska även i ett sådant fall ha
det innehåll som framgår av 6 och 7 §§. Den ska överlämnas till bolagets re-
visor inom samma tid som årsredovisningen.

Om bolaget har valt att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en från års-

redovisningen skild handling och sådana upplysningar som avses i 6 § andra
stycket 3�6 ingår i förvaltningsberättelsen, behöver dessa upplysningar inte
lämnas i rapporten. Om upplysningarna inte tas med i bolagsstyrningsrap-
porten, ska denna i stället innehålla en uppgift om den plats i förvaltnings-
berättelsen där upplysningarna lämnas.

Om bolaget har valt att upprätta en bolagsstyrningsrapport enligt denna

paragraf, ska detta anges i förvaltningsberättelsen.

9 § Om förvaltningsberättelsen innehåller en sådan uppgift som avses i 8 §
tredje stycket, ska bolagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande ut-
tala sig om huruvida en sådan rapport som avses där har upprättats eller inte.
När det gäller sådana upplysningar som avses i 6 § andra stycket 2�6 ska ytt-
randet vidare innehålla ett uttalande om huruvida upplysningarna är förenli-
ga med årsredovisningen. Har det i rapporten tagits med sådana upp-
lysningar som avses i 7 kap. 31 § andra stycket, ska yttrandet även innehålla
ett uttalande om huruvida dessa upplysningar är förenliga med koncernredo-
visningen.

Revisorns yttrande ska lämnas till bolagets styrelse inom samma tid som

revisionsberättelsen och sedan fogas till bolagsstyrningsrapporten.

7 kap.
3 §
6 Moderföretag i mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredo-
visning.

14 §7 Bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap. 2�7 och 10�13 §§,
14 § andra och tredje styckena, 15�18 §§ samt 18 b�25 §§ tillämpas även på
koncernredovisningen. Det som sägs där om större företag ska i stället avse
större koncerner och det som sägs om mindre företag ska i stället avse min-

6 Senaste lydelse 2007:541. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

7 Senaste lydelse 2006:871.

background image

6

SFS 2009:34

dre koncerner. Det som sägs i 5 kap. 18 b § om medelantalet anställda ska
avse medelantalet anställda i koncernen. Tillläggsupplysningarna ska lämnas
på det sätt som anges i 5 kap. 1 § första stycket andra och tredje meningarna
och andra stycket i samma paragraf.

Trots det som sägs i första stycket får uppgifter enligt 5 kap. 20 § tredje

stycket tredje meningen och 5 kap. 22 § andra stycket tredje meningen ute-
lämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av nämnda bestämmelser
ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner
från koncernföretag.

31 §8 Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys för koncernen ska
upprättas med tillämpning av 6 kap. 1 § och 2 a�5 §§. Det som sägs i 6 kap.
1 § om mindre företag ska i stället avse mindre koncerner.

Om moderbolaget är ett aktiebolag och bolagets eller något av dess dotter-

företags andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel
på en reglerad marknad, ska det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning
om de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och
riskhantering i samband med upprättandet av koncernredovisningen.

Om moderbolaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör

en del av förvaltningsberättelsen och det i rapporten har tagits med sådana
upplysningar om koncernen som avses i andra stycket, behöver upplysning-
arna inte lämnas också i koncernredovisningen. I sådana fall ska dock
förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en uppgift om den plats i
rapporten där upplysningarna lämnas.

32 §9 Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av
internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestäm-
melser i detta kapitel:

1. 1�3 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,
3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och

2 kap. 7 § om undertecknande,

4. 12 § första stycket om värderingsprinciper,
5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:
� 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
� 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,
� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
� 25 § om avtal om avgångsvederlag,

8 Senaste lydelse 2006:871.

9 Senaste lydelse 2007:872.

background image

7

SFS 2009:34

6. 31 § första stycket, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a�4 §§

om förvaltningsberättelsens innehåll, och

7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kon-

troll och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar en-

ligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I
sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning
till den plats där uppgifterna har lämnats.

8 kap.
15 a §
En bolagsstyrningsrapport som enligt 6 kap. 8 § har upprättats som
en från årsredovisningen skild handling ska offentliggöras tillsammans med
förvaltningsberättelsen. Bestämmelserna om offentliggörande av förvalt-
ningsberättelsen gäller i tillämpliga delar beträffande offentliggörandet av
bolagsstyrningsrapporten.

I stället för att offentliggöra bolagsstyrningsrapporten enligt första stycket

får bolaget välja att offentliggöra rapporten genom att göra den tillgänglig på
bolagets webbplats. Förvaltningsberättelsen ska då innehålla en upplysning
om detta och en uppgift om den webbplats där rapporten finns tillgänglig.

Andra stycket gäller inte om sådana uppgifter som avses i 7 kap. 31 § an-

dra stycket med stöd av tredje stycket i samma paragraf har tagits in i moder-
bolagets bolagsstyrningsrapport i stället för i förvaltningsberättelsen för kon-
cernen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.