SFS 2014:1386 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 2014:1386 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
141386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7 § årsredovisningslagen

(1995:1554) ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

2

I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds

av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelse-
ledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva
under årsredovisningen.

I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat

ansvariga delägare.

I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter
i grupperingens församling och av direktören. I ett konsortium enligt rådets
förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga
ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsor-
tium) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter eller
av direktören. Om både en styrelse och en direktör är utsedda i konsortiet, ska
årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av direktö-
ren.

I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av

förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga
bolagsmän som företräder bolaget.

I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisnings-

skyldige eller dennes ställföreträdare.

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas

med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer.

Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en av-

vikande mening, ska yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i
första stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har
antecknats till styrelsens protokoll.

�&rsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den underteckna-

des.

1 Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12.

2 Senaste lydelse 2009:702.

SFS 2014:1386

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

2

SFS 2014:1386

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.