SFS 2015:813 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

150813.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

3

dels att 5 kap., 3 kap. 13 § och 7 kap. 23 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 13 § och 7 kap. 23 § ska utgå,
dels att nuvarande 7 kap. 22 a § ska betecknas 7 kap. 23 §,
dels att 1 kap. 3 och 5 §§, 2 kap. 4–6 §§, 3 kap. 1 och 3–5 §§, 4 kap. 2–8,

11, 14 och 14 b §§, 6 kap. 1–2, 6, 7 och 9 §§, 7 kap. 2, 3 a, 5, 7–10, 12–16, 18,
22, 25 och 30–32 §§, 8 kap. 15 och 16 §§, bilagorna 1–3 och rubrikerna när-
mast före 2 kap. 5 § och 7 kap. 5, 9, 14, 16, 18 och 25 §§ och rubriken när-
mast efter 7 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska lyda ”Koncern, intresseföretag

m.m.”,

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av
3 kap. 13 § 2006:871

5 kap. 21 § 2009:573

5 kap. 1 § 1999:1112

5 kap. 22 § 2010:1515

5 kap. 2 § 2000:34

5 kap. 23 § 1999:1112

5 kap. 3 § 2010:1515

5 kap. 24 § 1999:1112

5 kap. 4 a § 2003:774

5 kap. 25 § 2010:1515

5 kap. 4 b § 2007:132

5 kap. 26 § 1999:1112

5 kap. 4 c §2003:774

5 kap. 27 § 2006:597

5 kap. 5 § 2003:774

7 kap. 22 a § 2003:774

5 kap. 6 § 2006:871

7 kap. 23 § 1999:1112

5 kap. 7 § 1999:1112

rubriken närmast före 3 kap. 13 § 1999:1112

5 kap. 8 § 1999:1112

rubriken närmast före 5 kap. 4 a § 2003:774

5 kap. 9 § 2004:244

rubriken närmast före 5 kap. 5 § 2003:774

5 kap. 10 § 2010:1515

rubriken närmast före 5 kap. 11 a § 2009:34

5 kap. 11 § 2010:1515

rubriken närmast före 5 kap. 12 a § 2009:34

5 kap. 11 a § 2009:34

rubriken närmast före 5 kap. 15 § 1999:1112

5 kap. 12 § 2005:918

rubriken närmast före 5 kap. 16 § 1999:1112

5 kap. 12 a § 2009:34

rubriken närmast före 5 kap. 18 § 1999:1112

5 kap. 12 b § 2009:34

rubriken närmast före 5 kap. 18 b § 2003:487

5 kap. 13 § 1999:1112

rubriken närmast före 5 kap. 19 § 1999:1112

5 kap. 14 § 2005:556

rubriken närmast före 5 kap. 22 § 1999:1112

5 kap. 15 § 2004:1173

rubriken närmast före 5 kap. 23 § 1999:1112

5 kap. 16 § 2006:871

rubriken närmast före 5 kap. 24 § 1999:1112

5 kap. 17 § 2006:871

rubriken närmast före 5 kap. 25 § 1999:1112

5 kap. 18 § 1999:1112

rubriken närmast före 5 kap. 26 § 1999:1112

5 kap. 18 b § 2006:871

rubriken närmast före 5 kap. 27 § 2006:597

5 kap. 19 § 1999:1112

rubriken närmast före 7 kap. 23 § 1999:1112.

5 kap. 20 § 2010:1515

SFS 2015:813

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:813

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 kap., nio nya paragrafer, 1 kap. 4 a,

5 a, 8 och 9 §§, 2 kap. 3 a §, 3 kap. 4 b, 10 a och 10 b §§ och 4 kap. 15 a §,
och närmast före 1 kap. 8 §, 2 kap. 3 a §, 3 kap. 4 b, 10 a och 10 b §§ och
4 kap. 7 och 15 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

3 §

4

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas

av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,

2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,
3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår

i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdes-
skatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,

4. större företag:
– företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, eller

– företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

5. mindre företag: företag som inte är större företag,
6. större koncerner:
– koncerner där moderföretagets eller något av dotterföretagens överlåtbara

värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsva-
rande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

– koncerner där något av dotterföretagen är ett sådant företag som avses i

1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-
persbolag eller 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
företag, eller

– koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.
Vid tillämpningen av första stycket 6 b och c ska andelar i dotterföretag,

fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimine-
ras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktio-
ner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. Eliminering be-
höver inte göras, om tillämpningen i stället utgår från följande gränsvärden:

4 Senaste lydelse 2010:848.

background image

3

SFS 2015:813

– balansomslutning 48 miljoner kronor,
– nettoomsättning 96 miljoner kronor.
Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen

(1999:1078) ska vid tillämpningen av första stycket 4–7 och 5 kap. 47 § till
nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande
intäkter.

4 a §

Med ägarintresse avses i denna lag ett innehav av andelar i ett annat

företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget genom att skapa
en varaktig förbindelse med det andra företaget. Ett innehav av minst 20 pro-
cent av kapitalet i det andra företaget ska anses utgöra ett ägarintresse, om
inte något annat framgår av omständigheterna.

5 §

5

Om ett företag har ett ägarintresse i en juridisk person och utövar ett

betydande inflytande över dess driftsmässiga och finansiella styrning, är den
juridiska personen ett intresseföretag till företaget. Detta gäller dock inte om
den juridiska personen är ett dotterföretag eller ett gemensamt styrt företag
som företaget samäger.

Innehar företaget minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar i den

juridiska personen, ska det anses ha ett betydande inflytande över denna, om
inte något annat framgår av omständigheterna. Detsamma gäller om före-
tagets dotterföretag eller företaget tillsammans med ett eller flera dotterföre-
tag eller flera dotterföretag tillsammans innehar minst 20 procent av rösterna.

5 a §

Med gemensamt styrt företag avses i denna lag en juridisk person som

två eller flera parter enligt ett avtal utövar ett gemensamt bestämmande infly-
tande över.

Närstående

8 §

En juridisk person anses i denna lag som närstående till ett företag som

upprättar års- eller koncernredovisning (rapporterande företag) om

1. den ingår i samma koncern som det rapporterande företaget,
2. den är ett intresseföretag till det rapporterande företaget eller till ett före-

tag i en koncern som det rapporterande företaget ingår i,

3. det rapporterande företaget är ett intresseföretag till den juridiska perso-

nen, eller till ett företag i en koncern som den juridiska personen ingår i,

4. den är ett gemensamt styrt företag som samägs av det rapporterande

företaget eller av ett företag i en koncern som det rapporterande företaget in-
går i,

5. det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som samägs

av den juridiska personen, eller av ett företag i en koncern som den juridiska
personen ingår i,

6. den och det rapporterande företaget båda är gemensamt styrda företag

som samägs av samma tredje företag,

7. den eller det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som

samägs av ett tredje företag, och den andra av dem är ett intresseföretag till
det tredje företaget,

8. den är ett dotterföretag till en juridisk person som avses i 2, 4, 6 eller 7,

5 Senaste lydelse 1999:1112.

background image

4

SFS 2015:813

9. den har som huvudsaklig verksamhet att förvalta tillgångar som det rap-

porterande företaget har avsatt för ersättningar till personer som har avslutat
sin anställning antingen i det rapporterande företaget eller i en juridisk person
som är närstående till det rapporterande företaget,

10. den har avsatt tillgångar till förvaltning av ett rapporterande företag

som är en sådan juridisk person som avses i 9,

11. den står under bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande

inflytande av en person som är närstående enligt 9 §,

12. den annars står under betydande inflytande av en person som avses i

9 § 1 eller 4–6,

13. den eller dess moderföretag har en styrelseledamot, verkställande

direktör eller annan ledande befattningshavare som är en person som avses i
9 § 1, eller

14. den eller ett företag i en koncern som den ingår i tillhandahåller tjänster

för företagsledning åt det rapporterande företaget eller åt dess moderföretag.

Vid tillämpningen av första stycket ska
– med koncern jämställas en företagsgrupp som kontrolleras av ett företag

eller ett annat rättssubjekt som inte är ett moderföretag i denna lags mening,
och

– med intresseföretag jämställas företag som endast uppfyller det krav på

betydande inflytande som anges i 5 §.

9 §

En fysisk person anses i denna lag som närstående till ett rapporterande

företag om han eller hon

1. själv eller gemensamt med någon annan utövar ett bestämmande infly-

tande över företaget,

2. annars har ett betydande inflytande över företaget,
3. är en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan

ledande befattningshavare i företaget eller dess moderföretag,

4. är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till en person

som avses i 1–3,

5. är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av en person som avses i 1–3

eller av hans eller hennes make eller sambo, eller

6. annars ingår i samma familj som en person som avses i 1–3 och kan för-

väntas påverka den personen i hans eller hennes kontakter med företaget eller
påverkas av honom eller henne i sina egna kontakter med företaget.

2 kap.

Väsentlighet

3 a §

Ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställ-

ning, värdering, upplysningar och konsolidering i denna lag, om följden av
avvikelsen inte är väsentlig.

Följden av en avvikelse ska anses vara väsentlig om utelämnad eller fel-

aktig information, ensam eller tillsammans med annan information, rimligen
kan förväntas påverka de beslut som användare fattar på grundval av informa-
tionen.

background image

5

SFS 2015:813

4 §

6

Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna

ska följande iakttas:

1. Företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet.
2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika

posterna och, i förekommande fall, delposterna ska konsekvent tillämpas från
ett räkenskapsår till ett annat.

3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna

ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultat-

räkningen,

b) hänsyn ska tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till

räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir
kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av årsredovis-
ningen, och att

c) hänsyn ska tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räkenskaps-

året är en vinst eller en förlust.

4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med

oavsett tidpunkten för betalningen.

5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekom-

mande fall, delposter består av ska värderas var för sig.

6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra.

Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.

7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med

den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 och 3 §§, får

avvikelse göras från första stycket.

Form m.m.

7

5 §

8

Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk

form. Den ska avfattas på svenska.

Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisa-

tions- eller personnummer och säte.

Om företaget är i likvidation, ska detta anges.

6 §

9

Beloppen i årsredovisningen ska anges i företagets redovisningsvaluta

enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Beloppen får dessutom anges i
annan valuta enligt omräkningskursen på dagen för räkenskapsårets utgång
(balansdagen).

Vid byte av redovisningsvaluta ska balansräkningen för det gamla räken-

skapsåret räknas om till den nya redovisningsvalutan enligt den växelkurs
som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen
under räkenskapsåret. Den omräknade balansräkningen ska utgöra ingående
balans för det nya räkenskapsåret.

6 Senaste lydelse 2004:1173.

7 Senaste lydelse 2008:89.

8 Senaste lydelse 2008:89.

9 Senaste lydelse 2000:34.

background image

6

SFS 2015:813

3 kap.

1 §

10

Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga till-

gångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.

3 §

11

Balansräkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som

anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen ska upprättas enligt någon
av de uppställningsformer som anges i bilagorna 2 och 3.

Byte av uppställningsform för resultaträkningen får ske endast om det finns

särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.

4 §

12

Posterna i balansräkningen och resultaträkningen ska tas upp var för

sig i den ordningsföljd som anges för respektive uppställningsform. Om en
tillgång, avsättning eller skuld tas upp i fler än en post i balansräkningen, ska
det upplysas om förhållandet till andra poster antingen under den post där den
tas upp eller i en not.

I fråga om poster som föregås av arabiska siffror ska de avvikelser göras

som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning.

Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp,

om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas poster.
Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har tillkommit på ett
sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till kra-
vet i 2 kap. 3 § på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, ska de tas upp i
delposter. Kompletterande poster ska ges beteckningar som tydligt anger vad
som ingår i posten.

Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman,
1. om posternas belopp är obetydliga med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på

rättvisande bild, eller

2. om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i

förekommande fall, delposterna anges i not.

Mindre företag får slå samman poster i balansräkningen som avser till-

gångar, eget kapital, avsättningar och skulder, om posterna föregås av
arabiska siffror.

4 a §

13

Trots 3 och 4 §§ får företag som avses i andra stycket dela upp

anläggningstillgångar och omsättningstillgångar samt skulder och avsätt-
ningar i kortfristiga och långfristiga poster, om det är förenligt med 2 kap. 2
och 3 §§.

Första stycket gäller
1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med till-

lämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 297/2008, och

2. andra företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en

reglerad marknad.

10 Senaste lydelse 1999:1112.

11 Senaste lydelse 1999:1112.

12 Senaste lydelse 2010:1515.

13 Senaste lydelse 2007:541.

background image

7

SFS 2015:813

Kortfristiga och långfristiga balansposter

4 b §

För varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under Om-

sättningstillgångar ska den del som ska betalas senare än ett år efter balans-
dagen anges.

För varje skuldpost i balansräkningen ska följande anges: den del som ska

betalas inom ett år från balansdagen, den del som ska betalas senare än ett år
efter balansdagen och summan av dessa skulder.

Första och andra styckena gäller även fordringsposter och skuldposter som

har tagits in i sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2.

För mindre företag som slår samman poster enligt 4 § femte stycket ska det

som föreskrivs i första och andra styckena om fordringsposter och skuldpos-
ter i balansräkningen i stället avse de sammanslagna posterna.

5 §

14

För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och

sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 ska beloppet av motsvarande
post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller in-

delning i poster eller delposter, ska posterna för det närmast föregående
räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska
kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap. 2 och

3 §§, får avvikelse göras från andra stycket.

Andra stycket gäller inte mindre företag under förutsättning att upplys-

ningar om den bristande jämförbarheten lämnas i noterna.

Ett aktiebolags eget kapital

10 a §

Ett aktiebolags eget kapital ska i balansräkningen, i en egen räkning

eller i en not delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad förlust.

Under bundet eget kapital ska följande tas upp: aktiekapital, uppskriv-

ningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter.

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria fon-

der, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räken-
skapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som
avdragsposter.

En ekonomisk förenings eget kapital

10 b §

En ekonomisk förenings eget kapital ska i balansräkningen, i en egen

räkning eller i en not delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller
ansamlad förlust.

Under bundet eget kapital ska följande tas upp: inbetalda eller genom in-

satsemission tillgodoförda insatser, uppskrivningsfond, reservfond, kapital-
andelsfond och fond för utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser och förlags-
insatser ska redovisas var för sig.

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria fon-

der, var för sig, balanserad vinst eller förlust och nettovinst eller förlust för

14 Senaste lydelse 2006:871.

background image

8

SFS 2015:813

räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp
som avdragsposter.

Det som sägs i andra stycket om insatser gäller också upplåtelseavgifter i

en bostadsrättsförening.

4 kap.

2 §

15

Utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och

liknande rättigheter och tillgångar som är av betydande värde för rörelsen
under kommande år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Det-
samma gäller ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna
värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (good-
will).

Första stycket gäller även utgifter för företagets eget utvecklingsarbete. För

aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller detta dock endast under förut-
sättning att motsvarande belopp överförs från fritt eget kapital till en fond för
utvecklingsutgifter.

Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande

eller för företagets förvaltning får inte tas upp som tillgångar.

3 §

16

Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna

för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat
följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e §.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska, utöver inköpspriset,

utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång får, utöver sådana kostnader

som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av in-
direkta tillverkningskostnader räknas in.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en till-

gång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del som räntan hänför sig till
tillverkningsperioden.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i

anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanse-
rats från tidigare år.

4 §

17

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av

systematiskt över denna period.

Om nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar som utgörs

av utgifter för företagets eget utvecklingsarbete inte kan fastställas med en
rimlig grad av säkerhet, ska perioden anses uppgå till fem år. Detsamma gäl-
ler i fråga om goodwill.

Avskrivningar ska redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får

dock tillämpas, om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med
2 kap. 2 och 3 §§.

15 Senaste lydelse 1999:1112.

16 Senaste lydelse 2011:1554.

17 Senaste lydelse 2004:1173.

background image

9

SFS 2015:813

5 §

Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde

som följer av 3 § och 4 § första stycket, ska tillgången skrivas ned till detta
lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som

tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången
är bestående.

En nedskrivning enligt första eller andra stycket ska återföras, om det inte

längre finns skäl för den. Nedskrivningar som avser goodwill får dock inte
återföras.

Nedskrivningar och återföringar som avses i första–tredje styckena ska

redovisas i resultaträkningen.

6 §

18

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar

som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört
värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första–tredje styckena och 12 § får
skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om upp-
skrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i
aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemis-
sion.

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp ska

efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.

Ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för utvecklingsutgifter

7 §

19

Ett aktiebolag får ta uppskrivningsfonden eller fonden för utvecklings-

utgifter i anspråk för

1. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission,
2. täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan

täckas av fritt eget kapital.

Ett beslut att ta uppskrivningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter i

anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter det
att revisorerna har hörts. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstutdel-
ning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger
tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som
motsvarar den förlust som har blivit täckt med belopp från fonden. I fråga om
Bolagsverkets eller domstolens tillstånd gäller 20 kap. 25–29 §§ aktiebolags-
lagen (2005:551) i tillämpliga delar.

8 §

Vid avskrivning enligt 4 § eller nedskrivning enligt 5 § av en uppskri-

ven tillgång eller vid avyttring eller utrangering av tillgången ska uppskriv-
ningsfonden minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av
fonden som svarar mot tillgången. På samma sätt ska fonden för utvecklings-
utgifter minskas vid avskrivning, nedskrivning eller avyttring av en som till-
gång upptagen utgift för företagets eget utvecklingsarbete.

Minskningen får göras enbart genom att
1. fonden tas i anspråk enligt 7 §,
2. den del av fonden som motsvarar avskrivning eller nedskrivning över-

förs till fritt eget kapital, eller

18 Senaste lydelse 2004:1173.

19 Senaste lydelse 2005:918.

background image

10

SFS 2015:813

3. den del av fonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs till fritt

eget kapital.

11 §

20

Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas

enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt
någon annan liknande princip. Sist-in-först-ut-principen får inte tillämpas.

14 §

21

Egna aktier får inte tas upp som tillgång.

Vid värdering av ett moderföretags andelar i ett dotterföretag ska andelar

som dotterföretaget äger i moderföretaget inte anses ha något värde.

Vid förvärv av egna aktier ska fritt eget kapital minskas med utgiften för

förvärvet. Vid överlåtelse av egna aktier ska fritt eget kapital ökas med
inkomsten från överlåtelsen.

14 b §

22

Följande finansiella instrument får inte värderas enligt 14 a §:

1. finansiella instrument som hålls till förfall och som inte utgör derivat-

instrument,

2. lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som

inte innehas för handelsändamål,

3. andelar i dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda företag,
4. egetkapitalinstrument som företaget självt har gett ut,
5. avtal om villkorad ersättning i samband med förvärv och samgåenden,
6. skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i en handels-

portfölj eller som utgör derivatinstrument, samt

7. andra finansiella instrument, som är av sådan särskild karaktär att de

enligt vad som är allmänt accepterat bör redovisas på annat sätt.

Värdering enligt 14 a § får inte heller ske, om en sådan värdering inte

skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet.

Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får trots första stycket vär-

dera där angivna finansiella instrument enligt 14 a §, om

1. det är förenligt med sådana internationella redovisningsstandarder som

avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den
19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 297/2008,
och

2. upplysningar om värderingen lämnas i enlighet med dessa standarder.

Avsättningar

15 a §

En avsättning ska motsvara den bästa uppskattningen av det belopp

som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

20 Senaste lydelse 2006:871.

21 Senaste lydelse 2001:934.

22 Senaste lydelse 2009:34.

background image

11

SFS 2015:813

5 kap. Noter

Allmänna bestämmelser

Krav på noter för olika kategorier av företag

1 §

Mindre och större företag ska i noter lämna upplysningar enligt

4–24 §§.

Ytterligare bestämmelser för mindre och större företag om upplysningar i

noter finns i 2 kap. 3 §, 3 kap. 4, 10 a och 10 b §§ och 7 kap. 2 §.

Bestämmelser för mindre företag om upplysningar i noter finns dessutom i

3 kap. 5 §.

2 §

Större företag ska i noter även lämna upplysningar enligt 25–48 §§.

Ytterligare bestämmelser för större företag om upplysningar i noter finns i

3 kap. 8 och 10 §§.

Noternas ordningsföljd

3 §

Om inte något annat följer av kravet i 2 kap. 2 § på överskådlighet, ska

noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läg-
gas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras vid de poster
som noterna hänför sig till.

Krav på noter för mindre och större företag

Värderingsprinciper

4 §

Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder ska

anges.

Avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper

5 §

Om ett företag med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket avviker från någon

av de grundläggande redovisningsprinciper som anges i paragrafen, ska det
lämna en upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av effekten
på företagets ställning och resultat.

Består avvikelsen i att kvittning görs, ska företaget även lämna en upplys-

ning om de bruttobelopp som kvittas mot varandra.

Byte av uppställningsform

6 §

Om ett företag med stöd av 3 kap. 3 § andra stycket har bytt uppställ-

ningsform för resultaträkningen, ska det lämna en upplysning om skälen för
bytet.

Jämförelsetal

7 §

Om ett företag med stöd av 3 kap. 5 § tredje stycket avviker från det

som sägs i den paragrafen om jämförelsetal, ska det lämna en upplysning om
skälen för avvikelsen.

background image

12

SFS 2015:813

Anläggningstillgångar

8 §

För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen

eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar
lämnas om

1. tillgångarnas anskaffningsvärde,
2. tillkommande och avgående tillgångar,
3. överföringar,
4. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
5. årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har

gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,

6. årets uppskrivningar, med särskild upplysning om uppskrivningsbelop-

pets användning och hur mycket av det som kvarstår oavskrivet.

Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster ska

anges.

Goodwill

9 §

Om ett företag redovisar goodwill som tillgång, ska det lämna upplys-

ningar om tillämpad avskrivningsperiod och skälen för denna.

Finansiella instrument

10 §

Om ett företag har finansiella instrument som värderas enligt 4 kap.

14 a §, ska det för varje kategori lämna upplysningar om

1. bokfört värde, och
2. de värdeförändringar som har redovisats i resultaträkningen respektive

fonden för verkligt värde.

För varje kategori av derivatinstrument som värderas enligt 4 kap. 14 a §

ska upplysningar även lämnas om

1. omfattningen och typen av instrument, och
2. viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säker-

heten i framtida kassaflöden.

Om värderingen har gjorts enligt 4 kap. 14 a § andra stycket tredje men-

ingen, ska väsentliga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av de an-
vända värderingsmodellerna och värderingsmetoderna anges.

Paragrafen tillämpas även på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § ska

anses som derivatinstrument.

Uppskrivningsfond

11 §

Om storleken eller sammansättningen av uppskrivningsfonden har

ändrats under räkenskapsåret, ska företaget i en sammanställning lämna upp-
lysningar om

1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,
2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret och hur dessa

har behandlats skattemässigt,

3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i an-

språk, med uppgift om hur beloppet har använts, och

4. det värde som skulle ha redovisats i balansräkningen om anläggningstill-

gångarna inte hade skrivits upp.

background image

13

SFS 2015:813

Fond för verkligt värde

12 §

Om storleken eller sammansättningen av fonden för verkligt värde har

ändrats under räkenskapsåret, ska företaget i en sammanställning lämna upp-
lysningar om

1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,
2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret, och
3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i

anspråk, med uppgift om hur beloppet har använts.

Långfristiga skulder

13 §

Om ett företag har skulder som ska betalas senare än fem år efter

balansdagen, ska det lämna en upplysning om summan av dessa.

Ställda säkerheter

14 §

Om ett företag har ställt säkerheter, ska det lämna upplysningar om

säkerheternas omfattning, art och form.

Eventualförpliktelser

15 §

Om ett företag har garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden eller

eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventualförplik-
telser), ska det lämna en upplysning om summan av dessa.

Åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.

16 §

Om ett företag har ställda säkerheter, garantiåtaganden eller ekono-

miska åtaganden till förmån för ett koncernföretag, ett intresseföretag eller ett
gemensamt styrt företag som företaget samäger, ska det lämna särskilda upp-
lysningar om detta.

Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

17 §

Om ett företag har ekonomiska arrangemang som inte redovisas i

balansräkningen och som är förenade med betydande risker eller fördelar för
företaget, och uppgifter om dessa risker eller fördelar är nödvändiga för att
företagets ställning ska kunna bedömas, ska företaget lämna upplysningar om

1. inriktningen på och det kommersiella syftet med arrangemangen, och
2. den ekonomiska inverkan som arrangemangen har på företaget.
Första stycket 2 gäller inte mindre företag.

Lån till ledande befattningshavare

18 §

Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställande

direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget, ska det lämna de
upplysningar om lånet som anges i andra stycket. Detsamma gäller om före-
taget har ställt panter, andra säkerheter eller garantier eller har gjort andra
ekonomiska åtaganden till förmån för en sådan befattningshavare. Med styrel-

background image

14

SFS 2015:813

seledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktör
jämställs vice verkställande direktör.

Upplysningar ska lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsakliga låne-

villkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av säker-
heter, garantier och andra ekonomiska åtaganden samt beloppet av de lån som
säkerhet har ställts för. Upplysning ska även lämnas om vilken anknytning till
företaget befattningshavaren har. Om företaget under räkenskapsåret helt eller
delvis har skrivit av ett lån eller avstått från att kräva in det, ska en upplysning
lämnas om detta.

Exceptionella intäkter och kostnader

19 §

Om ett företag har haft intäkter eller kostnader som är exceptionella i

fråga om storlek eller förekomst, ska det lämna upplysningar om arten och
storleken av varje sådan intäkt eller kostnad.

Medelantalet anställda under räkenskapsåret

20 §

En upplysning ska lämnas om medelantalet av de personer som har

varit anställda under räkenskapsåret.

Moderföretag

21 §

Ett företag som är dotterföretag ska lämna upplysningar om namn,

organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprät-
tar koncernredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

22 §

Om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter

räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller
resultaträkningen, ska företaget lämna upplysningar om dessa. Upplysning-
arna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna.

Transaktioner med närstående

23 §

Om ett större företag har genomfört transaktioner på andra än mark-

nadsmässiga villkor med närstående enligt 1 kap. 8 eller 9 §, ska det lämna
upplysningar om transaktionerna. Upplysningar behöver dock inte lämnas om
transaktioner

1. mellan ett moderföretag och dess helägda dotterföretag, eller
2. mellan två eller flera dotterföretag, om samtliga aktier eller andelar ägs

av andra företag inom samma koncern.

Skyldigheten att lämna upplysningar gäller även ett mindre företag, om det

är ett publikt aktiebolag och transaktionerna har genomförts med någon som
har ett betydande aktieinnehav eller är styrelseledamot i bolaget.

24 §

Upplysningarna enligt 23 § ska omfatta

1. uppgift om transaktionernas art och det totala belopp som transaktio-

nerna omfattar,

2. uppgift om vilket slag av närståendeförhållande som det är fråga om, och

background image

15

SFS 2015:813

3. andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att bedöma

företagets ställning.

Uppgifter om flera transaktioner får lämnas i samlad form, om de avser

samma typ av transaktioner och uppgifter om de enskilda transaktionerna inte
är nödvändiga för att bedöma vilken inverkan de har på företagets ställning.

Särskilda krav på noter för större företag

Ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar

25 §

Om ett större företag har räknat in ränta i anskaffningsvärdet för en

anläggningstillgång med stöd av 4 kap. 3 § fjärde stycket, ska företaget lämna
en upplysning om det inräknade beloppet.

Större företag ska för varje post som tas upp som anläggningstillgång i ba-

lansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2
lämna upplysningar om

1. ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
2. ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar

som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,

3. ackumulerade uppskrivningar, och
4. korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 4 kap. 4 §, nedskriv-

ningar och uppskrivningar.

Om ett större företag har skrivit av, skrivit ned eller skrivit upp en anlägg-

ningstillgång uteslutande av skatteskäl, ska företaget lämna en upplysning om
detta med angivande av avskrivningens, nedskrivningens eller uppskrivning-
ens storlek.

Omsättningstillgångar

26 §

Om ett större företag har räknat in ränta i anskaffningsvärdet för en

omsättningstillgång med stöd av 4 kap. 9 § andra stycket, ska företaget lämna
en upplysning om det inräknade beloppet.

Om en omsättningstillgång varit föremål för en värdejustering uteslutande

av skatteskäl, ska ett större företag lämna en upplysning om detta med angi-
vande av justeringens storlek.

Om det värde som framkommer när ett större företag beräknar varulagrets

anskaffningsvärde enligt 4 kap. 11 § avviker väsentligt från varulagrets netto-
försäljningsvärde på balansdagen, ska företaget lämna en upplysning om
skillnadsbeloppet. Nettoförsäljningsvärdet ska då beräknas enligt 4 kap. 9 §
tredje stycket första meningen. Skillnadsbeloppet ska fördelas på de poster
som är upptagna i balansräkningen.

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument

27 §

Större företag ska för varje kategori av derivatinstrument som inte vär-

deras enligt 4 kap. 14 a § lämna upplysningar om

1. det värde instrumenten skulle ha värderats till vid en tillämpning av

4 kap. 14 a §, och

2. omfattningen och typen av instrument.

background image

16

SFS 2015:813

I fråga om finansiella anläggningstillgångar som enligt 4 kap. 14 a–14 c §§

får värderas till verkligt värde, och vilkas bokförda värde är högre än det
verkliga värdet, ska större företag lämna upplysningar om

1. bokfört värde och det verkliga värdet, och
2. skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ned och det stöd som

finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

Första och andra stycket ska även tillämpas på sådana avtal som enligt

4 kap. 14 c § ska anses som derivatinstrument.

Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

28 §

Om ett större företag ingår i en koncern, ska det lämna en upplysning

om hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra
koncernföretag.

Moderföretag som är större företag och som med stöd av 7 kap. 3 § inte

upprättar någon koncernredovisning ska lämna upplysningar om internvinster
på transaktioner inom koncernen.

Dotterföretag och vissa andra företag

29 §

Om ett större företag har dotterföretag eller ägarintressen i andra före-

tag, ska det lämna upplysningar om

1. det andra företagets namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,
2. det andra företagets resultat för det senaste räkenskapsår som årsredovis-

ning eller årsbokslut har upprättats för,

3. företagets ägarandel i det andra företaget, och
4. antalet andelar som företaget äger och deras värde enligt företagets

balansräkning.

Ett större företag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag

ska ange detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

Om företagets rösträttsandel i det andra företaget avviker från ägarandelen,

ska även rösträttsandelen anges.

30 §

En upplysning enligt 29 § får utelämnas, om

1. den skulle kunna vålla allvarlig skada för något av de i 29 § angivna

företagen,

2. Bolagsverket medger att den utelämnas, och
3. noterna innehåller information om utelämnandet.
Upplysningarna om eget kapital och resultat får också utelämnas, om
1. det andra företaget inte offentliggör sin balansräkning och inte utgör ett

dotterföretag till företaget, eller

2. det andra företaget omfattas av en koncernredovisning som företaget

upprättat eller av en sådan koncernredovisning som avses i 7 kap. 2 § första
stycket.

Ytterligare upplysningar om långfristiga skulder

31 §

Större företag ska för varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana

noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 lämna en upplysning om den del
av skulden som ska betalas senare än fem år efter balansdagen.

background image

17

SFS 2015:813

Ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare

32 §

Större företag ska lämna sådana upplysningar som anges i 18 § andra

stycket om

1. lån som har lämnats till en styrelseledamot, en verkställande direktör

eller en motsvarande befattningshavare i ett annat koncernföretag,

2. panter, andra säkerheter eller garantiåtaganden som har ställts eller andra

ekonomiska åtaganden som har gjorts till förmån för en sådan befattnings-
havare, och

3. lån till eller säkerhet som har ställts till förmån för någon annan med stöd

av tillstånd enligt 21 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

Konvertibla lån

33 §

Om ett större företag har utelöpande lån som är konvertibla eller före-

nade med optionsrätt till nyteckning eller har gett ut liknande värdepapper,
ska företaget för varje lån eller liknande rättighet lämna en upplysning om
utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte eller nyteckning. För
varje lån mot vinstandelsbevis ska det utestående lånebeloppet och ränte-
bestämmelserna anges.

Aktiekapitalet

34 §

Aktiebolag som är större företag ska lämna en upplysning om antalet

aktier och aktiernas kvotvärde. Om aktiekapitalet består av aktier av olika
slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag.

Disposition av vinst eller förlust

35 §

Större företag ska lämna en upplysning om förslaget till disposition av

företagets vinst eller förlust eller, i förekommande fall, beslut om dispositio-
nen.

Skatter

36 §

Om ett större företag i balansräkningen har tagit upp en fordrings- eller

skuldpost avseende uppskjuten skatt, ska det lämna en upplysning om belop-
pet av den uppskjutna skatten och om förändringar i detta belopp sedan före-
gående balansdag.

Ytterligare upplysningar om anställda

37 §

Större företag ska lämna upplysningar om

1. andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda under räken-

skapsåret, och

2. medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje

land, om företaget har anställda i flera länder.

background image

18

SFS 2015:813

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

38 §

Större företag ska lämna upplysningar om fördelningen mellan kvinnor

och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i
företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga
befattningshavare ska redovisas var för sig. Upplysningarna ska avse förhål-
landena på balansdagen.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

39 §

Större företag ska lämna upplysningar om storleken av följande perso-

nalkostnader för räkenskapsåret:

1. löner och andra ersättningar, och
2. sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.

40 §

Större företag ska lämna upplysningar om det sammanlagda beloppet

av räkenskapsårets löner och andra ersättningar för var och en av följande
grupper:

1. styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattnings-

havare, och

2. anställda som inte omfattas av 1.
Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, den verk-

ställande direktören och motsvarande befattningshavare ska anges särskilt.

I ett publikt aktiebolag ska vid tillämpningen av första och andra styckena

samtliga personer i bolagets ledning ingå i den grupp som avses i första
stycket 1. Antalet personer i gruppen ska anges. Vidare ska upplysningar om
räkenskapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrel-
seledamöterna och för den verkställande direktören. Sådana upplysningar
behöver dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt
lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Pensioner och liknande förmåner

41 §

Större företag ska lämna upplysningar om det sammanlagda beloppet

av räkenskapsårets kostnader och förpliktelser som avser pensioner och lik-
nande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktör och motsva-
rande befattningshavare.

I ett publikt aktiebolag ska upplysningar som avses i första stycket omfatta

även pensioner och liknande förmåner till andra personer i bolagets ledning.
Antalet personer som omfattas ska anges. Vidare ska upplysningar om räken-
skapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrelseleda-
möterna och för den verkställande direktören. Sådana upplysningar behöver
dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Tidigare styrelse och verkställande direktör

42 §

Bestämmelserna i 40 och 41 §§ om upplysningar om styrelseledamöter

och verkställande direktör gäller även tidigare styrelseledamöter och tidigare
verkställande direktör.

background image

19

SFS 2015:813

Suppleanter och vice verkställande direktör

43 §

Vid tillämpningen av 40–42 §§ ska styrelsesuppleanter jämställas med

styrelseledamöter och vice verkställande direktör jämställas med verkstäl-
lande direktör.

Avtal om avgångsvederlag

44 §

Större företag som har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande

förmåner till styrelseledamöter, den verkställande direktören eller andra per-
soner i företagets ledning ska lämna upplysningar om avtalen och om de
väsentligaste villkoren i avtalen.

Ytterligare upplysningar om moderföretag

45 §

Större företag ska lämna sådana upplysningar som anges i 21 § även i

fråga om det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den största
koncern som företaget ingår i som dotterföretag.

Om ett moderföretag som avses i första stycket eller 21 § är utländskt, ska

en upplysning också lämnas om var det går att få tillgång till företagets kon-
cernredovisning.

Ytterligare upplysningar om ställda säkerheter

46 §

Större företag ska, när de enligt 14 § lämnar upplysning om ställda

säkerheter, ange vilka poster i balansräkningen eller i noter enligt 3 kap. 4 §
fjärde stycket 2 som säkerheterna avser.

I fråga om säkerheter som inte motsvarar en skuld- eller avsättningspost i

balansräkningen ska det vidare anges om säkerheten har ställts till förmån för
företaget självt eller till förmån för någon annan.

Nettoomsättningens fördelning

47 §

Om ett större företags verksamhetsgrenar eller geografiska marknader

avviker betydligt från varandra, ska företaget lämna upplysningar om netto-
omsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedöm-
ningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt
från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar för-
säljningen av varor och tjänster.

Ersättningar till revisorer och revisionsföretag

48 §

Aktiebolag och handelsbolag som är större företag ska lämna upplys-

ningar om räkenskapsårets sammanlagda ersättning till var och en av bolagets
revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Det ska vidare anges
hur stor del av ersättningen som avser revisionsuppdraget, revisionsverksam-
het utöver revisionsuppdraget, skatterådgivning respektive övriga tjänster.

background image

20

SFS 2015:813

Särskilt om europabolag och europakooperativ

49 §

I fråga om europabolag och europakooperativ med ett sådant för-

valtningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2013, eller artiklarna
37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga
för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), i den ursprungliga
lydelsen, ska bestämmelserna om styrelseledamöter i 18, 23, 32, 38 och
40–44 §§ tillämpas på ledamöter eller suppleanter i europabolagets eller euro-
pakooperativets tillsynsorgan.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ följer att
första stycket ska tillämpas också på ledamöter eller suppleanter i ett europa-
bolags eller europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

6 kap.

1 §

23

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över

utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs
för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till
och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av års-
redovisningen.

Upplysningar ska även lämnas om
1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultat-

räkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen
av företagets verksamhet, ställning och resultat,

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat

under räkenskapsåret,

3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför,

4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling,
5. företagets filialer i utlandet,
6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den

andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersätt-
ning som har betalats för aktierna,

7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räken-

skapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken
av den ersättning som har betalats,

8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räken-

skapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken
av den ersättning som har erhållits, och

9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under

räkenskapsåret.

Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat,

ska det även lämnas följande upplysningar om användningen av finansiella
instrument:

23 Senaste lydelse 2010:1515.

background image

21

SFS 2015:813

1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning och, för varje

viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovisning används, till-
lämpade principer för säkring, och

2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödes-

risker.

Utöver sådan information som ska lämnas enligt första–tredje styckena ska

förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar som
behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och
som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om
miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna upplysningar om
verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Andra stycket 3–5, tredje stycket och fjärde stycket gäller inte mindre före-

tag.

1 a §

24

I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad

marknad i Sverige ska förvaltningsberättelsen även innehålla

1. de senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktie-

bolagslagen (2005:551), och

2. styrelsens förslag till riktlinjer att gälla för tiden från nästa årsstämma.
Information enligt första stycket 1 får lämnas i anslutning till uppgifter som

lämnas enligt 5 kap. 40 eller 41 §. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen
innehålla en hänvisning till den plats där informationen har lämnats.

2 §

25

I aktiebolag och ekonomiska föreningar ska det i förvaltningsberättel-

sen även lämnas förslag till dispositioner beträffande bolagets eller förening-
ens vinst eller förlust. I en ekonomisk förening ska det, om föreningen är
moderföretag, dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovis-
ningarna för företag inom koncernen ska föras över från fritt eget kapital i
koncernen till bundet eget kapital.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen eller i

egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående
års balansräkning.

6 §

26

Förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad ska innehålla en bolagsstyr-
ningsrapport, om inte bolaget har valt att med stöd av 8 § i stället upprätta en
bolagsstyrningsrapport som är skild från årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om
1. vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, utöver de principer

som följer av lag eller annan författning, och var uppgifter om dessa finns till-
gängliga,

2. de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhante-

ring i samband med den finansiella rapporteringen,

3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget som representerar minst en

tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

24 Senaste lydelse 2007:541.

25 Senaste lydelse 2005:918.

26 Senaste lydelse 2009:34.

background image

22

SFS 2015:813

4. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid

en bolagsstämma,

5. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av sty-

relseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,

6. bolagsstämmans bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska

ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,

7. hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslutande-

rätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den omfattning
som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning,

8. hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kommit-

téer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhål-
landen inte framgår av lag eller annan författning.

Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning, ska skälen för

detta anges. Om bolaget tillämpar en kod för bolagsstyrning, ska det i före-
kommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skä-
len för detta.

7 §

27

Ett aktiebolag som endast har andra överlåtbara värdepapper än aktier

upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i bolagsstyrnings-
rapporten lämna de upplysningar som anges i 6 § andra stycket 1, 7 och 8
samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller dock inte om bolagets
aktier handlas på en handelsplattform enligt 1 kap. 5 § 12 lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden.

9 §

28

Om förvaltningsberättelsen innehåller en sådan uppgift som avses i 8 §

tredje stycket, ska bolagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala
sig om huruvida en sådan rapport som avses där har upprättats eller inte. När
det gäller sådana upplysningar som avses i 6 § andra stycket 2–6 ska yttrandet
vidare innehålla ett uttalande om huruvida upplysningarna är förenliga med
årsredovisningen och i överensstämmelse med denna lag. Har det i rapporten
tagits med sådana upplysningar som avses i 7 kap. 31 § andra stycket, ska ytt-
randet även innehålla ett uttalande om huruvida dessa upplysningar är fören-
liga med koncernredovisningen och i överensstämmelse med denna lag.

Om upplysningarna innehåller väsentliga fel, ska revisorn ange detta och

peka på vilka slags fel det rör sig om.

Revisorns yttrande ska lämnas till bolagets styrelse inom samma tid som

revisionsberättelsen och sedan fogas till bolagsstyrningsrapporten.

7 kap.

2 §

29

Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncern-

redovisning, om

1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovis-

ning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och

2. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats och

reviderats enligt

27 Senaste lydelse 2009:34.

28 Senaste lydelse 2009:34.

29 Senaste lydelse 2013:436.

background image

23

SFS 2015:813

a) lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europaparlamentets och

rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredo-
visning och rapporter i vissa typer av företag, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2014/102/EU,

b) internationella redovisningsstandarder som har antagits enligt förord-

ning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 297/2008, eller

c) redovisningsstandarder som Europeiska kommissionen har bedömt som

likvärdiga med internationella redovisningsstandarder enligt b.

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 §

andra stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovisningen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat

någon koncernredovisning ska ge in det överordnade moderföretagets kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndigheten
enligt 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§. Registreringsmyndigheten ska på det sätt som
anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in. Om handlingarna inte
är på svenska, får registreringsmyndigheten förelägga moderföretaget att ge
in en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska beslutas
om någon begär det. Om moderföretaget, i fall det hade upprättat en koncern-
redovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte skulle ha varit skyldigt att ge in
denna och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten, ska det
som i nämnda paragrafer sägs om att handlingarna ska hållas tillgängliga i
stället tillämpas på det överordnade moderföretagets koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,
1. om delägare som har en ägarandel i moderföretaget på minst tio procent

senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets styrelse
eller motsvarande ledningsorgan har krävt att en koncernredovisning ska upp-
rättas, eller

2. om andelarna i moderföretaget eller överlåtbara värdepapper som

moderföretaget har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning ska

upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn,
organisations- eller personnummer och säte för det överordnade moderföretag
som upprättar den i stycket nämnda koncernredovisningen.

3 a §

30

Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning

om samtliga dotterföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsent-
lig betydelse.

Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning om

moderföretagets samtliga dotterföretag inte behöver omfattas av en koncern-
redovisning av skäl som anges i 5 § andra stycket.

30 Senaste lydelse 2010:686.

background image

24

SFS 2015:813

Dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen

31

5 §

32

Koncernredovisningen ska omfatta samtliga dotterföretag, om inte

något annat följer av andra stycket.

Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredovisningen, om
1. betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföre-

tagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotterföretaget,

2. nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan

fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller

3. andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att

säljas vidare.

Ett företag som tillämpar andra stycket ska i en not upplysa om skälen för

detta.

7 §

33

För koncernredovisningen tillämpas följande bestämmelser i 2 kap.:

3 a § om väsentlighet,
4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
5 § om form m.m.,
6 § om valuta, och
7 § om undertecknande.
I koncernredovisningen ska beloppen anges i samma valuta som i moder-

företagets årsredovisning.

8 §

34

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen ska var för sig

utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkning-
arna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncern-
redovisningen. Sammanställningen ska göras med tillämpning av 9–13 §§
och 18–23 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag
ska 25–30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. med undantag för 10 a §. Det
som sägs i 3 kap. om större och mindre företag ska i stället avse större res-
pektive mindre koncerner.

Innehav utan bestämmande inflytande

35

9 §

36

Den del av eget kapital i ett dotterföretag som är att hänföra till andelar

ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av koncernredovis-
ningen ska i koncernbalansräkningen redovisas som innehav utan bestäm-
mande inflytande. Den del av årets resultat i ett dotterföretag som är att hän-
föra till sådana andelar ska i koncernresultaträkningen redovisas som vinst
eller förlust hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande.

10 §

37

Koncernredovisningen ska hänföra sig till moderföretagets balans-

dag.

Om ett dotterföretags balansdag ligger mer än tre månader före eller efter

moderföretagets balansdag, ska dotterföretaget omfattas av koncernredovis-

31 Senaste lydelse 1999:1112.

32 Senaste lydelse 2010:686. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

33 Senaste lydelse 2000:34.

34 Senaste lydelse 2006:871.

35 Senaste lydelse 1999:1112.

36 Senaste lydelse 1999:1112.

37 Senaste lydelse 1999:1112.

background image

25

SFS 2015:813

ningen på grundval av en balansräkning som hänför sig till moderföretagets
balansdag och en resultaträkning som avser moderföretagets räkenskapsår.

Om ett dotterföretags balansdag ligger högst tre månader före moderföre-

tagets balansdag, ska upplysning lämnas om sådana händelser som är viktiga
för att bedöma dotterföretagets ställning och resultat och som har inträffat
mellan dotterföretagets och moderföretagets balansdagar.

12 §

38

Koncernredovisningen och årsredovisningen ska upprättas med till-

lämpning av gemensamma principer för värderingen av tillgångar, avsätt-
ningar och skulder. Olika värderingsprinciper får användas, om det finns sär-
skilda skäl. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i not med angivande
av skälen för avvikelsen.

Har något av de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen

tillämpat andra principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och skul-
der än de principer som tillämpas i koncernbalansräkningen, ska dessa till-
gångar, avsättningar och skulder räknas om enligt sistnämnda principer.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 6 §, får avvikelse göras

från andra stycket. En upplysning om skälen för avvikelsen ska anges i en not.

13 §

39

Fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster,

ska elimineras i koncernbalansräkningen.

Intäkter och kostnader, som hänför sig till transaktioner mellan koncern-

företag, liksom förändring av internvinst under räkenskapsåret, ska elimineras
i koncernresultaträkningen.

Med internvinst avses en vinst vid överlåtelse av en tillgång inom koncer-

nen i den utsträckning tillgången inte därefter har överlåtits till en köpare
utanför koncernen eller har förbrukats eller dess värde har satts ned hos det
företag inom koncernen som har förvärvat tillgången.

Noter

40

Allmänna upplysningar

41

14 §

42

En koncernredovisning ska, utöver det som följer av övriga bestäm-

melser i detta kapitel, innehålla noter med upplysningar som anges i 5 kap.
4–24 §§. Om koncernredovisningen avser en större koncern, ska den även
innehålla noter med upplysningar som anges i 5 kap. 25–28 och 31–49 §§.

Det som sägs i 5 kap. 3 § om noternas ordningsföljd ska tillämpas.
Trots första stycket får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje

meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningen utelämnas i fråga om
dotterföretag. Vid tillämpningen av de nämnda bestämmelserna ska dock de
lämnade uppgifterna avse även löner och andra förmåner från koncernföretag.

15 §

43

Om sammansättningen av de företag som omfattas av koncernredo-

visningen har ändrats väsentligt under räkenskapsåret, ska sådana upplys-
ningar lämnas som gör det möjligt att jämföra de på varandra följande kon-

38 Senaste lydelse 2004:1173.

39 Senaste lydelse 1999:1112. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

40 Senaste lydelse 1999:1112.

41 Senaste lydelse 1999:1112.

42 Senaste lydelse 2010:1515.

43 Senaste lydelse 1999:1112.

background image

26

SFS 2015:813

cernredovisningarna. Detta ska ske i noter eller i en justerad jämförande
balansräkning och en justerad jämförande resultaträkning.

Dotterföretag och vissa andra företag

44

16 §

45

I en not ska upplysningar lämnas om namn, organisationsnummer,

säte och koncernföretagens ägarandel, beräknad med tillämpning av 1 kap.
6 §, i fråga om

1. dotterföretag,
2. intresseföretag som redovisas i koncernredovisningen med tillämpning

av 25–29 §§,

3. gemensamt styrda företag som redovisas i koncernredovisningen med

tillämpning av 25–29 §§ eller 30 § andra stycket, och

4. andra företag som ett koncernföretag självt eller på det sätt som anges i

1 kap. 6 § har ett ägarintresse i.

I fråga om företag som avses i första stycket 4 ska upplysningar även läm-

nas om eget kapital och resultatet för det senaste räkenskapsåret.

I upplysningarna ska grunden för att ett företag har klassificerats som dot-

terföretag anges. Denna uppgift får dock utelämnas, om moderföretaget inne-
har mer än hälften av rösterna för samtliga andelar och ägarandelen i dotter-
företaget är lika stor som rösträttsandelen. Även grunden för att ett gemen-
samt styrt företag redovisas med tillämpning av 30 § ska anges.

Hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen

46

18 §

47

En sammanställning avseende moderföretag och dotterföretag ska

göras enligt 19–23 §§.

22 §

48

Om det efter en avräkning enligt 21 § finns ett positivt skillnads-

belopp, ska detta redovisas som goodwill i koncernbalansräkningen. Bestäm-
melserna i 4 kap. 4 och 5 §§ gäller även för sådan goodwill.

Om det efter en avräkning enligt 21 § finns ett negativt skillnadsbelopp,

ska detta skillnadsbelopp redovisas i koncernbalansräkningen som negativ
goodwill. Negativ goodwill får upplösas och intäktsföras när en sådan be-
handling överensstämmer med 2 kap. 2–4 §§.

Om positiva och negativa skillnadsbelopp avräknas mot varandra, ska upp-

lysning om skillnadsbeloppen lämnas i en not.

Hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i
koncernredovisningen

49

25 §

50

Andelar i intresseföretag ska redovisas i koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen med tillämpning av 26–29 §§, om inte något annat
följer av tredje stycket.

44 Senaste lydelse 1999:1112.

45 Senaste lydelse 1999:1112.

46 Senaste lydelse 1999:1112.

47 Senaste lydelse 2004:1173.

48 Senaste lydelse 2004:1173.

49 Senaste lydelse 1999:1112.

50 Senaste lydelse 1999:1112.

background image

27

SFS 2015:813

Vid tillämpning av första stycket ska bestämmelserna i 12 § om värdering

och 13 § om internvinsteliminering tillämpas, om det inte finns särskilda hin-
der mot detta. Med internvinst ska avses den andel i vinsten som är att hän-
föra till moderföretaget vid överlåtelse mellan intresseföretag och koncern-
företag.

Ett intresseföretag behöver inte redovisas enligt första stycket, om
1. informationen om ägarintresset i företaget inte är väsentlig, eller
2. förhållandena motsvarar dem som anges i 5 § andra stycket.
Om tredje stycket tillämpas, ska skälen för det anges i en not.

30 §

51

Ett företag som omfattas av en koncernredovisning, och som tillsam-

mans med ett eller flera företag som inte omfattas av koncernredovisningen
leder ett gemensamt styrt företag, ska redovisa sin ägarandel i det sistnämnda
företaget enligt andra stycket eller på det sätt som anges i 25–29 §§.

I koncernbalansräkningen får det tas upp en så stor andel av det gemensamt

styrda företagets tillgångar, avsättningar och skulder som avser ägarandelen. I
koncernresultaträkningen får det tas upp en så stor andel av det gemensamt
styrda företagets intäkter och kostnader som avser ägarandelen. Vid redovis-
ning enligt detta stycke ska 10–13, 15 och 19–22 §§ tillämpas. Uppgift enligt
5 kap. 20 och 37 §§ ska anges särskilt för varje företag för vilket ägarandelar
redovisas med tillämpning av denna paragraf.

31 §

52

Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys för koncernen ska upp-

rättas med tillämpning av 6 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 2 a–5 §§. Det som
sägs i 6 kap. 1 § om mindre företag ska i stället avse mindre koncerner.

Om moderföretaget är ett aktiebolag och bolagets eller något av dess dot-

terföretags andelar eller överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad, ska det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om de
viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i
samband med upprättandet av koncernredovisningen.

Om moderföretaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör

en del av förvaltningsberättelsen och det i rapporten har tagits med sådana
upplysningar om koncernen som avses i andra stycket, behöver upplysning-
arna inte lämnas också i koncernredovisningen. I sådana fall ska dock förvalt-
ningsberättelsen för koncernen innehålla en uppgift om den plats i rapporten
där upplysningarna lämnas.

32 §

53

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av interna-
tionella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i
detta kapitel:

1. 1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,
3. 7 § när det gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap.

7 § om undertecknande,

51 Senaste lydelse 1999:1112.

52 Senaste lydelse 2014:542.

53 Senaste lydelse 2010:1515.

background image

28

SFS 2015:813

4. 8 § till den del paragrafen hänvisar till 3 kap. 10 b § om en ekonomisk

förenings eget kapital,

5. 12 § första stycket om värderingsprinciper,
6. 14 § när det gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:
– 18 § om lån till ledande befattningshavare,
– 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
– 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
– 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
– 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 40 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena om löner och andra

ersättningar,

– 41 § om pensioner och liknande förmåner,
– 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
– 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
– 44 § om avtal om avgångsvederlag, och
– 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,
7. 31 § första stycket, när det gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och

2 a–4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll, och

8. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll

och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar

enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovis-
ningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en
hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

8 kap.

15 §

54

Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, ska

det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det ska också anges
om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registreringsmyndig-
heten.

När en årsredovisning publiceras i ofullständigt skick, får den inte åtföljas

av revisionsberättelsen. Publikationen ska i stället innehålla revisorns utta-
lande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, lik-
som uppgift om anmärkningar enligt

1. 9 kap. 31, 33 och 34 §§ aktiebolagslagen (2005:551),
2. 8 kap. 13 § andra–fjärde styckena lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar,

3. 28–30 §§ revisionslagen (1999:1079), och
4. 4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).
Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska detta förhållande lik-

som skälen för det anges.

Trots andra stycket får en ofullständig årsredovisning publiceras tillsam-

mans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att

1. upplysningar enligt 5 kap. 37 § har lämnats utan uppgift om fördel-

ningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan
olika länder, eller

2. uppgift enligt 5 kap. 38 § inte har lämnats.

54 Senaste lydelse 2010:1515.

background image

29

SFS 2015:813

16 §

55

Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncern-

revisionsberättelse med följande avvikelser:

1. Trots 3 § 2 och 5 är moderföretag alltid skyldiga att ge in koncernredo-

visningen och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten.

2. Trots 15 § andra stycket får en ofullständig koncernredovisning, förutom

i fall som avses i 15 § fjärde stycket, publiceras tillsammans med koncernre-
visionsberättelsen, om ofullständigheten består i att uppgifter som anges i
7 kap. 16 § första stycket 4 och som inte är väsentliga har utelämnats.

55 Senaste lydelse 1999:1112.

background image

30

SFS 2015:813

Bilaga 1

56

Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)

TILLGÅNGAR

A. Tecknat men ej inbetalt kapital

B. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar

1. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
3. Hyresrätter och liknande rättigheter
4. Goodwill
5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

1. Byggnader och mark
2. Maskiner och andra tekniska anläggningar
3. Inventarier, verktyg och installationer
4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstill-
gångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

1. Andelar i koncernföretag
2. Fordringar hos koncernföretag
3. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
4. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
5. Ägarintressen i övriga företag
6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
7. Andra långfristiga värdepappersinnehav
8. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som
sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)
9. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.

1. Råvaror och förnödenheter
2. Varor under tillverkning
3. Färdiga varor och handelsvaror
4. Pågående arbete för annans räkning
5. Förskott till leverantörer

56 Senaste lydelse 2005:918. Ändringen innebär bl.a. att avsnittet med rubriken ”Poster
inom linjen” tas bort.

background image

31

SFS 2015:813

II. Fordringar

1. Kundfordringar
2. Fordringar hos koncernföretag
3. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
4. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
5. Övriga fordringar
6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

III. Kortfristiga placeringar

1. Andelar i koncernföretag
2. Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet
eget kapital

Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Andra fonder

1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. Fond för utvecklingsutgifter
5. Övrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat

Ekonomiska föreningar:

I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser

1. Medlemsinsatser
2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde

background image

32

SFS 2015:813

4. Fond för utvecklingsutgifter
5. Övrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat

Övriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

C. Avsättningar

1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2. Avsättningar för skatter
3. Övriga avsättningar

D. Skulder

1. Obligationslån
2. Skulder till kreditinstitut
3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager
m.m.)
4. Leverantörsskulder
5. Växelskulder
6. Skulder till koncernföretag
7. Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
8. Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
9. Skatteskulder
10. Övriga skulder
a) Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet
b) Andra skulder
11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

background image

33

SFS 2015:813

Bilaga 2

57

Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med
kostnadsslagsindelning)

1. Nettoomsättning
2. Förändring av varulager
3. Aktiverat arbete för egen räkning
4. Övriga rörelseintäkter
5. Råvaror och förnödenheter
6. Övriga externa kostnader
7. Personalkostnader
8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella an-
läggningstillgångar
9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskriv-
ningar
10. Övriga rörelsekostnader
11. Intäkter från andelar i koncernföretag
12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anlägg-
ningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
15. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om
intäkter från koncernföretag)
16. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga
placeringar
17. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om
kostnader som avser koncernföretag)
18. Bokslutsdispositioner
19. Skatt på årets resultat
20. Övriga skatter
21. Årets resultat

57 Senaste lydelse 1999:1112.

background image

34

SFS 2015:813

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Bilaga 3

58

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med
funktionsindelning)

1. Nettoomsättning
2. Kostnad för sålda varor
3. Bruttoresultat
4. Försäljningskostnader
5. Administrationskostnader
6. Övriga rörelseintäkter
7. Övriga rörelsekostnader
8. Intäkter från andelar i koncernföretag
9. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
11. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anlägg-
ningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
12. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om
intäkter från koncernföretag)
13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga
placeringar
14. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om
kostnader som avser koncernföretag)
15. Bokslutsdispositioner
16. Skatt på årets resultat
17. Övriga skatter
18. Årets resultat

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

58 Senaste lydelse 1999:1112.

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.