SFS 1971:479

710479.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:479 Bostadsrättslag;

Utkom från trycket given Stockholms slott den 14 maj 1971.

den 29 juni 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenL funnit gott förordna som följer.

1244

1 Prop. 1971:12, LU 9 , rskr 125.

¬

background image

Inledande bestämmelser

SFS 1971:479

1 § Upplåtelse av hus eller del av hus till nyttjande mot vederlag utan

begränsning till tiden sker enligt bestämmelserna i denna lag,

2 § Nyttjanderätt enligt 1 § får upplåtas endast av bostadsrättsför­

ening. Upplåtelse får icke ske till annan än medlem i föreningen. Med­

lems rätt i föreningen på grund av upplåtelse kallas bostadsrätt.

Med bostadslägenhet avses lägenhet som är avsedd att helt eller till

icke oväsentlig del användas som bostad.

Upplåtelse av bostadsrätt m. m.

3 § Innan bostadsrätt upplåtes, skall ekonomisk plan för föreningens

verksamhet ha upprättats av föreningens styrelse och godkänts av läns­

styrelsen.

Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedö­

mandet av föreningens verksamhet.

Inträffar sedan ekonomisk plan upprättats förhållande som är av vä­

sentlig betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet, får bo­

stadsrätt ej vidare upplåtas förrän ny ekonomisk plan upprättats och

godkänts.

4 § Ekonomisk plan skall upprättas i två exemplar och undertecknas

av samtliga ledamöter i föreningens styrelse.

Planen skall vara försedd med intyg av två personer om att planen

enligt deras omdöme vilar på tillförlitliga grunder. I intyget skall anges
de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för omdömet. In­
tygsgivare utses bland dem som Konungen eller myndighet, som Ko­
nungen förordnar, förklarat behöriga att utfärda sådant intyg. Till in­

tygsgivare får ej utses någon, beträffande vilken det föreligger omstän­
dighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet.

Ansökan om godkännande av ekonomisk plan göres av styrelsen. Vid

ansökningshandlingen skall båda exemplaren av planen fogas.

Styrelsen skall hålla godkänd ekonomisk plan tillgänglig för den som

vill taga del av planen.

5 § Innan den slutliga kostnaden för anskaffandet av föreningens hus

redovisats i godkänd ekonomisk plan eller på föreningsstämma, får bo­

stadsrätt till bostadslägenhet ej upplåtas utan tillstånd av länsstyrelsen.
Sådant tillstånd skall lämnas, om ekonomisk plan godkänts av länssty­

relsen och föreningen hos länsstyrelsen ställt betryggande säkerhet för
fullgörande av skyldighet att utge ersättning för bostadsrätten med be­
lopp motsvarande grundavgiften för denna.

Säkerhet skall på begäran av föreningen återställas sedan ett år för­

flutit från det den slutliga anskaffningskostnaden redovisats på för­

eningsstämma. Har talan om ersättning väckts före utgången av nämnda

tid, får säkerheten dock ej återställas förrän talan är slutligt avgjord

och föreningens betalningsskyldighet fullgjorts.

1245

¬

background image

SFS 1971: 479

6 § Bostadsrätt upplåtes skriftligen. I upplåtelsehandlingen skall anges

parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp var­
med grundavgift och årsavgift skall utgå. Om särskild avgift för upp­
låtelse av bostadsrätt (upplåtelseavgift) skall uttagas, skall även den

anges.

7 § Upplåtelse som skett i strid med 3 § första stycket eller 6 § är
ogiltig. Den till vilken upplåtelsen skedde har därvid rätt till ers ättning

för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal anses ingånget för
tiden från tillträdet. Väckes ej talan om upplåtelsens ogiltighet inom

två år från det upplåtelsen skedde, är rätten till sådan talan förlorad.

Har upplåtelse skett i strid med 3 § sista stycket, får bostadsrättsha-

varen efter uppsägning frånträda bostadsrätten, om han var i god tro
när upplåtelsen skedde. Uppsägning skall ske inom tre månader från

det bostadsrättshavaren fick kännedom om förhållande som bort för­

anleda upprättande av ny ekonomisk plan, dock ej senare än två år från
upplåtelsen.

Har upplåtelse skett i strid med 5 § första stycket, får bostadsrätts­

havaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock
ej ske sedan tillstånd till upplåtelsen lämnats och ej heller efter ut­

gången av den i 5 § andra stycket angivna tiden.

Sker uppsägning enligt andra eller tredje stycket, övergår bostadsrät­

ten genast till föreningen. Föreningen skall till bostadsrättshavaren ut­

ge skälig ersättning för bostadsrätten. Bostadsrättshavaren har även rätt

till ersä ttning för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal anses

ingånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i upp­
sägningen begärt att få kvarbo i lägenheten.

Enas ej partema om hyresvillkor enligt första eller fjärde stycket,

fastställes dessa av hyresnämnden. I avvaktan på att hyresvillkoren för

tiden från det hyresavtal skall anses ingånget blir slutligt bestämda skall

hyra betalas enligt vad föreningen bestämt i fråga om årsavgift.

8 § Har bostadsrätt till viss lägenhet upplåtits åt flera var för sig,

äger upplåtelserna sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de

ägt rum. �r upplåtelserna samtidiga eller kan det ej utrönas i vilken

tidsföljd de skett, skall rätten på talan förordna om företrädet mellan

dem efter vad som med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

När bostadsrätt skall vika enligt första stycket, skall föreningen åter-

bära gmndavgift och upplåtelseavgift som bostadsrättshavaren betalat.

Denne har även rätt till ersättning av föreningen för skada, om han vid
upplåtelsen varken ägde eller bort äga kännedom om den andra upp­

låtelsen.

9 § Bostadsrättsförening får träffa avtal om framtida upplåtelse av bo­

stadsrätt endast i fråga om annan lägenhet än bostadslägenhet.

�vergång av bostadsrätt

10 § Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bo­

stadsrätten endast om han är eller antages till medlem i föreningen.

1246

Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrätts-

¬

background image

havare utöva bostadsrätten. Sedan tre år förflutit från dödsfallet, får för-

SFS 1971: 479

eningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostads­

rätten ingått i bodelning eller arvskifte i anledning av bostadsrättsha-

varens död eller att någon, som ej får vägras inträde i föreningen, för­

värvat bostadsrätten och sökt medlemskap. lakttages ej tid som angivits

i anmaningen, får föreningen sälja bostadsrätten på offentlig auktion för

dödsboets räkning. Dödsboet kan i stadgarna medges vidsträcktare rätt

än som sagts nu.

11 § Den till vilken bostadsrätt övergått får ej vägras inträde i för­

eningen, om han uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrives i

stadgarna och föreningen skäligen kan nöjas med honom som bostads-

rättshavare. Den som förvärvat bostadsrätt vid exekutiv försäljning eller

vid offentlig auktion enligt 10, 12 eller 37 § får dock ej vägras med­

lemskap på den grund att ersättning för bostadsrätten icke beräknats
enligt grunder som anges i stadgarna.

Har bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make, får inträde i

föreningen vägras maken endast om hinder möter på grund av bestäm­
melse i stadgarna att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller

uppfylla liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken upp­

fyller villkoret. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning, om

bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till bostadsrättshavaren när­

stående som varaktigt sammanbodde med honom.

I fråga om andel i bostadsrätt äger första och andra styckena till-

lämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar.

Vad som sagts nu gäller ej, om annat bestämts i stadgarna.

12 § Har den till vilken bostadsrätt övergått genom bodelning, arv,

testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv icke antagits till medlem,
får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader eller den
längre tid som kan vara bestämd i stadgarna visa a tt någon, som ej får

vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt med­

lemskap. lakttages ej tid som angivits i anmaningen, får föreningen

sälja bostadsrätten på offentlig auktion för innehavarens räkning.

13 § Har den till vilken bostadsrätt överlåtits icke antagits till medlem,

är överlåtelsen ogiltig.

Första stycket gäller ej vid exekutiv försäljning eller offentlig auktion

enligt 10, 12 eller 37 §. Har i sådant fall förvärvaren icke antagits till
medlem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning.

14 § I stadgarna kan intagas förbehåll att vid övergång av bostadsrätt

till annan lägenhet än bostadslägenhet föreningen eller medlemmarna

skall ha rätt att lösa bostadsrätten. Stadgarna skall i så fall ange i vilken

ordning lösningsrätten skall tillkomma föreningen och medlemmarna,

inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren samt

efter vilka grunder ersättning för bostadsrätten skall bestämmas och

inom vilken tid den skall betalas.

15 § För tid efter det att föreningen underrättats om att bostadsrätt

övergått till medlem i föreningen svarar den från vilken rätten övergått
ej för de förpliktelser som åligger innehavare av bostadsrätten.

1247

¬

background image

SFS 1971: 479

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om bostadsrätt genom

bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv eller vid
exekutiv försäljning eller offentlig auktion enligt l�, 12 eller 37 § över­

gått till någon som ej är medlem i föreningen. Har i annat fall bo­
stadsrätt övergått till någon som ej är medlem, är den från vilken rät­
ten övergått fri från förpliktelser enligt första stycket för tid efter det
att förvärvaren antagits till medlem.

Förvärvaren svarar jämte den från vilken bostadsrätten övergått för

denne åvilande förpliktelser som innehavare av bostadsrätten, om ej
annat överenskommits mellan föreningen och förvärvaren.

16 § Bostadsrättshavare kan sedan två år förflutit från det bostads­

rätten uppläts avsäga sig bostadsrätten och därigenom bli fri från sina

förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelse göres skriftligen hos sty­
relsen.

Sker avsägelse, övergår bostadsrätten till föreningen på den fardag

för avträdande av hyrd lägenhet som inträffar närmast efter tre måna­
der från avsägelsen.

17 § Har bostadsrätt övergått till föreningen, skall den överlåtas så

snart det kan ske utan förlust, om ej föreningen på föreningsstämma

beslutar att bostadsrätten skall upphöra.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

18 § När lägenheten skall tillträdas första gången efter bostadsrätts­

upplåtelse, skall föreningen, om ej annat avtalats, tillhandahålla lägen­

heten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är
fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

19 § �r lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bo­

stadsrättsupplåtelse, ej i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att

fordra, får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om styrelsen

underlåter att på tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske.
Kan bristen ej avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att
efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrätts­

havaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock
ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit av­

hjälpt av styrelsen får uppsägning ej ske. För den tid lägenheten är i
bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av
årsavgiften.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen

beror på försummelse från föreningens sida.

20 § Erhåller bostadsrättshavaren, när lägenheten skall tillträdas första

gången efter bostadsrättsupplåtelse, ej tillträde i rätt tid och beror ej
dröjsmålet på honom, har han rätt till skälig nedsättning av årsavgiften

för den tid han ej kan nyttja lägenheten eller del därav. �r hindret av

väsentlig betydelse, f år bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda

1248

bostadsrätten. Sedan tillträde erhållits får uppsägning ej ske.

¬

background image

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om dröjs-

SFS 1971:479

målet beror på försummelse från föreningens sida.

21 § �&sidosätter föreningen sin reparationsskyldighet eller uppstår på

annat sätt genom föreningens vållande hinder eller men i nyttjanderäl.ten
sedan tillträde medgivits, äger 19 § motsvarande tillämpning.

22 § Förekommer ohyra i lägenheten till men för bostadsrättshavaren,

äger 19 § motsvarande tillämpning. Har ohyran kommit isedan tillträdle
ägt rum, gäller vad som sagts nu dock ej, ora det skett genom bostads-

rättshavarens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av nå­
gon för vilken han svarar enligt 26 § andra stycket.

I fråga om bostadslägenhet som utgör del av hus är styrelsen skyldig

att vidtaga tjänliga åtgärder för att utrota ohyra, även om bostadsrätts­
havaren är ansvarig enligt första stycket för att sådan förekommer i lä­
genheten. �r bostadsrättshavaren utan ansvar för ohyran, har han rätt

till ersättning för nödvändig kostnad som åsamkas honom genom åtgärd

för att utrota ohyran.

23 § Har beslut fattats om väsentlig ökning av de avgifter som utgår

för bostadsrätt, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bo­

stadsrätten, om det ej är obilligt mot föreningen eller dess medlemmar
att bostadsrätten frånträdes. Uppsägning skall ske inom tre månader

från det bostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjningen.

24 § Uppsäges bostadsrätt av orsak som anges i 19�23 §, övergår bo­

stadsrätten genast till föreningen. Föreningen skall till bostadsrättsha­
varen utge skälig ersättning för bostadsrätten.

Har bostadsrättshavaren tillträtt lägenheten, skall hyresavtal anses in­

gånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i uppsäg­

ningen begärt att få kvarbo i lägenheten. Därvid äger 7 § sista stycket
motsvarande tillämpning.

25 § Bostadsrättshavaren får icke använda lägenheten för annat ända­

mål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som
är av avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem.

26 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i

gott skick, om ej annat bestämts i stadgarna eller följer av andra eller
tredje stycket.

Bostadsrättshavaren svarar ej för reparation av de stamledningar för

avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett

lägenheten. Vidare svarar bostadsrättshavaren för reparation på grund

av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit ge­
nom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon
som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han
inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga

om brandskada som bostadsrättshavaren själv icke vållat gäller vad som
sagts nu dock endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och
tillsyn som han bort iakttaga.

Andra stycket andra punkten äger motsvarande tillämpning, om ohy­

ra förekommer i lägenheten.

1249

79�SFS 1971

¬

background image

SFS 1971: 479

27 § Bostadsrättshavaren får ej utan tillstånd av styrelsen fö retaga av­
sevärd förändring i lägenheten, Bostadsrättshavaren kan i stadgarna

medges vidsträcktare ratt än som sagts nu.

28 § Bostadsrättshavaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande

iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom

fastigheten. Han skall härvid ställa sig till efterrättelse de särskilda före­

skrifter som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att vad som så­
lunda åligger honom själv iakttages även av dem för vilka han svarar
enligt 26 § andra stycket.

Gods som veterligt är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med

ohyra får icke införas i lägenheten.

29 § Bostadsrättsföreningen har rätt att erhålla tillträde till lägenheten

när det behövs för att utöva nödig tillsyn eller utföra arbete som erford­
ras. När bostadsrätten enligt 10, 12 eller 37 § skall säljas på offentlig
auktion, är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på

lämplig tid. Föreningen skall tillse att bostadsrättshavaren ej tillskyndas
större olägenhet än nödvändigt.

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla inskränkningar i nyttjanderät-

ten, som föranledes av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i fas­
tigheten, även om hans lägenhet icke besväras av ohyra. Därvid äger
22 § motsvarande tillämpning.

Underlåter bostadsrättshavaren att bereda föreningen tillträde till lä­

genheten när föreningen enligt första eller andra stycket har rätt till det,

kan överexekutor förordna om handräckning. I fråga om sådan hand­

räckning gäller bestämmelserna om handräckning enligt 191 § utsök-
ningslagen (1877: 31 s. 1).

30 § Bostadsrättshavaren får ej utan styrelsens samtycke i andra hand

upplåta lägenheten i dess helhet till annan än medlem utom i fall som
avses i andra stycket.

Bostadsrättshavare, som under viss tid ej är i tillfälle att använda sin

bostadslägenhet, får upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand, om

hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall

lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen
och föreningen ej har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd

kan begränsas till viss tid och fören as med villkor.

31 § Bostadsrättshavaren får ej inrymma utomstående personer i lä­

genheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

32 § Betalar bostadsrättshavaren ej i rätt tid grundavgift eller upplå­

telseavgift som förfaller till betalning innan lägenheten får tillträdas och
sker ej rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva upp­
låtelseavtalet. Vad som sagts nu gäller ej, om lägenheten tillträtts med
styrelsens medgivande.

1250

Häves avtalet, har föreningen rätt till ersättning för skada.

¬

background image

33 § Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och

SFS 1971: 479

soni tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga
bostadsrättshavaren till avflyttning,

1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av grundavgift eller

upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara be­

stämd i stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat

honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren
dröjer med betalning av årsavgift utöver två vardagar efter förfalloda­
gen,

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tUlstånd upp­

låter lägenheten i andra hand,

3. om lägenheten användes i strid med 25 eller 31 §,
4. om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i

andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i

lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom underlåtenhet att utan

oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägen­

heten bidrager till att ohyran sprides i fastigheten,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshava­

ren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter

något av vad som enligt 28 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande
eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bostads-
rättshavare,

6. om i strid med 29 § tillträde till lägenheten vägras och bostadsrätts­

havaren ej kan visa giltig ursäkt,

7. om bostadsrättshavaren åsidosätter skyldighet, som går utöver hans

åligganden enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt

för föreningen att skyldigheten fullgöres; dock kan skyldighet för bo­
stadsrättshavaren att inneha anställning i visst företag eller liknande

skyldighet ej åberopas som grund för förverkande.

Nyttjanderätten är icke förverkad, om det som ligger bostadsrätts­

havaren tUl last är av ringa betydelse.

Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3

eller 5�1 får ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att på till­

sägelse vidtaga rättelse utan dröjsmål.

Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till

ersättning för skada.

34 § �r nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses

i 33 § första stycket 1�3 eller 5�7 men sker rättelse innan föreningen

gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren icke där­
efter skiljas från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om för­
eningen icke uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre må­

nader från det föreningen fick kännedom om förhållande som avses
i 33 § första stycket 4 eller 7 eller icke inom två månader från det den

erhöll vetskap om förhållande som avses i nämnda stycke 2 tillsagt

bostadsrättshavaren att vidtaga rättelse.

35 § �r nyttjanderätten enligt 33 § första stycket 1 förverkad på
grund av dröjsmål med betalning av årsavgift och har föreningen med
anledning därav uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne
ej på grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om avgiften betalas

1251

¬

background image

SFS 1971: 479

senast tolfte vardagen från uppsägningen. I avvaktan på att bostads-

rättshavaren visar sig ha fullgjort vad som sålunda fordras för att åter­
vinna ny ttjänder ätten får beslut om vräkning icke meddelas förrän fjor­

ton vardagar förflutit från uppsägningen.

36 § Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning av orsak som anges

i 33 § första stycket 1 eller 4�6, är han skyldig att genast avflytta, om
ej annat följer av 35 §. Uppsäges bostadsrättshavaren av annan i 33 §
angiven orsak, får han kvarbo till den fardag för avträdande av hyrd
lägenhet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen,

om ej rätten eller överexekutor prövar skäligt ålägga honom att av­

flytta tidigare.

37 § Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av

uppsägning i fall som avses i 33 §, skall föreningen sälja bostadsrätten
på offentlig auktion så snart det kan ske, om ej föreningen och bo­

stadsrättshavaren kommer överens om annat. Försäljningen får dock

anstå till dess brist för vars avhjälpande bostadsrättshavaren svarar bli­

vit botad.

Av vad som influtit genom försäljningen får föreningen uppbära så

mycket som behövs för att täcka föreningens fordran hos bostadsrätts­
havaren. Vad som återstår tillfaller denne.

38 § �verlåtes det hus i vilket lägenheten finns eller säljes huset exe­
kutivt, upphör bostadsrätten. Föreningen är därvid skyldig att till bo­

stadsrättshavaren utge skälig ersättning för bostadsrätten. Träder för­

eningen i likvidation inom tre månader från det frågan om föreningens
ersättningsskyldighet blivit slutligt avgjord eller försättes föreningen

inom samma tid i konkurs, skall dock bostadsrättshavarens rätt att utfå

ersättning för bostadsrätten bedömas efter de regler som gäller för skifte
av föreningens tillgångar.

Upphör bostadsrätten enligt första stycket och har lägenheten till-

trätts, skall skriftligt hyresavtal anses ingånget. Därvid äger 7 § sista

stycket motsvarande tillämpning.

39 § Uppsägning skall vara skriftlig, om ej skriftligt erkännande av

uppsägningen lämnas. Uppsägning får ske hos den som är behörig

att mottaga årsavgift på föreningens vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges den som s�kes för uppsägning, dock

utan tillämpning av 12�15 §§ delgivningslagen (1970: 428).

Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i re­

kommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av uppsäg­
ningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen

medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse med

fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke

någon som angivits nu, skall uppsägningen i stället läggas i den söktes
postlåda, om sådan finns. Uppsägning har skett när vad som sagts
nu blivit fu llgjort.

Har den hos vilken uppsägning skall ske ej känt hemvist här i riket

1252

och finns ej heller känt ombud som har rätt att mottaga uppsägning

¬

background image

för honom, får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och Inrikes

SFS 1971: 479

Tidningar.

Stämningsansökan med yrkande om rätt att frånträda bostadsrätten

eller om bostadsrättshavarens skiljande från lägenheten samt ansökan
om vräkning av bostadsrättshavaren gäller som uppsägning när delgiv­

ning skett i behörig ordning.

Allmänna bestämmelser om bostads rättsförening

40 § Ekonomisk förening med ändamål att i föreningens hus upplåta
lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden
kan registreras som bostadsrättsförening.

41 § Bestämmelserna i 2 och 3 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsför-

42 § Bostadsrättsförening registreras hos länsstyrelsen i det län där för­
eningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.

Inskrivning av uppgifter angående bostadsrättsförening skall ske i en

särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 4 § lagen (1951:
308) om ekonomiska föreningar.

Stadgar och firma m. m.

43 § För registrering av bostadsrättsförening fordras att föreningen
har minst fem medlemmar samt att den antagit stadgar och utsett sty­

relse och revisorer.

44 § Bostadsrättsförenings stadgar skall ange

1. föreningens firma,

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

3. den ort inom riket där föreningens styrelse skall ha sitt säte,

4. om avgift för inträde i föreningen skall förekomma, det belopp,

högst 100 kronor, vartill inträdesavgiften för varje medlem skall be-

stämpias,

5. huruvida upplåtelseavgift kan uttagas,

6. de grunder enligt vilka årsavgift skall beräknas,
7. om andra regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering be­

roende avgifter till föreningen än grundavgift, upplåtelseavgift och års­
avgift skall förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp, sam­
manlagt dock ej mer än 100 kronor för år och medlem, vartill de får
bestämmas,

8. om rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse

skall vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättningen skall beräknas,

9. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta

antal till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamöter eller revi­

sorer skall finnas suppleanter, samma uppgifter beträffande dem, tiden

för styrelseledamots, revisors och suppleants uppdrag samt, om sty-

1253

¬

background image

SFS 1971: 479

relseledamot, revisor eller suppleant skall utses på annat än 1 denna

lag angivet sätt, hur tillsättning skall ske,

10. föreningens räkenskapsår,
11. de grunder enligt vilka medel skall avsättas för säkerställande av

underhållet av föreningens hus,

12. det sätt på vilket kallelse till förenin gsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före

stämma när föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,

13. de grunder enligt vilka f öreningen skall förfoga över uppkommen

vinst och hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid
dess upplösning.

45 § Bostadsrättsförenings firma skall innehålla ordet bostadsrättsför­
ening.

I firman får ej ordet bolag eller eljest något som betecknar ett bolags­

förhållande intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det missta­
get att firman innehas av ett bolag.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut regi­

strerade och ännu bestående föreningsfirmor.

Annan än bostadsrättsförening får ej i sin firma eller annars vid be­

teckning av rörelsen använda ordet bostadsrätt.

46 § Bestämmelserna i 8 och 9 §§ lagen (1951; 308) om ekonomiska

föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsför­

ening. Härvid skall hänvisningen i 8 § tredje stycket till 5 § avse 43 §
denna lag. Uppgift om medborgarskap behöver ej lämnas i ansökan om
registrering.

Medlemsförteckning och lägenhetsfö rteckning

47 § Genom styrelsens försorg skall föras förteckning över bostads­

rättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning
över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteck­

ning). Fört eckning kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem.

48 § Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift

om hans fullständiga namn och hemvist samt om bostadsrätt som han
innehar.

Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill taga del

av den.

49 § Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange

1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrym­

men,

2. dagen för länsstyrelsens godkännande av den ekonomiska plan som

ligger till grund för upplåtelsen,

3. bostadsrättshavarens namn,
4. grundavgiften för bostadsrätten.

Uppgifter enligt första stycket skall genast införas i förteckningen när

1254

bostadsrätt upplåtes.

¬

background image

Underrättas föreningen om pantsättning av bostadsrätt eller ändras

SFS 1971:479

uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas.

Dagen för anteckning skall anges.

50 § Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhets­

förteckningen beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt.

Utdraget skall avse de uppgifter som enligt 49 § skall anges i förteck­
ningen. Dagen för utfärdandet skall anges i utdraget.

Medlemskap

51 § Fråga om antagande av medlem i bostadsrättsförening avgöres av

styrelsen, om ej annat följer av 52 §.

Ansökan om inträde i föreningen skall ske skriftligen och vara för­

sedd med sökandens bevittnade namnunderskrift, om så bestämts i stad­
garna.

52 § Förvärvare av bostadsrätt, som vägrats inträde i föreningen, kan

inom en månad från det han fick del av beslutet härom hänskjuta tvis­
ten till hyresnämnden.

53 § Medlem som ej innehar bostadsrätt får utträda ur föreningen och

kan på grund som anges i stadgarna uteslutas ur denna.

Medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt

ur föreningen, om ej styrelsen medgivit att han får kvarstå som medlem.

Vad som sagts nu gäller ej, om bostadsrätten upphört till följd av att

det hus i vilket lägenhe ten finns övergått till ny ä gare.

Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med med­

lemmens bevittnade namnunderskrift, om så bestämts i stadgarna. Fråga

om uteslutning prövas av föreningsstämma, om ej annat bestämts i sta d­

garna.

Vinstutdelning m. m.

54 § Utdelning får ske endast av vinst som redovisas i fastställd balans­

räkning för senaste räkenskapsåret.

Vinst får ej utdelas till andra än bostadsrättshavarna. Vinsten fördelas

mellan dem efter grundavgifterna för bostadsrätterna, om ej annat be­

stämts i stadgarna.

55 § Har vinstutdelning beslutats och verkställts i s trid med 54 § eller

bestämmelse i föreningens stadgar, gäller 19 § lagen (1951:308) om
ekonomiska föreningar i tillämpliga d elar.

Bestämmelserna i 20 § nämnda lag äger motsvarande tillämpning i

fråga om bostadsrättsförening.

Styrelse och firmateckning

56 § Bestämmelserna i 21�37 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening

med nedan angivna avvikelser.

1255

¬

background image

SFS 1971: 479

1. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen be­

står av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma.

2. Styrelseledamot och suppleant för styrelseledamot samt firmateck­

nare behöver ej vara svensk medborgare.

3. Bostadsrättshavares make kan vara styrelseledamot eller suppleant

för styrelseledamot, även om han ej är medlem i föreningen, såvida icke
annat bestämts i stadgarna.

57 § Det ankommer på styrelsen att fastställa med vilka belopp grund­

avgifter, upplåtelseavgifter och årsavgifter skall utgå samt hur beloppen

skall betalas, o m ej annat bestämts i stadgarna. �ndring av grundavgift

skall dock alltid beslutas av föreningsstämma.

Styrelsens årsredovisning samt revis ion

58 § Bestämmelserna i 38�51 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening. Vad
som sägs där om insats skall beträffande bostadsrättsförening i stället
gälla inträdesavgift, grundavgift och upplåtelseavgift.

Föreningsstämma

59 § Bestämmelserna i 52�61 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening. In­

nehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, äger de dock endast en

röst, om ej annat bestämts i stadgarna. Vidare kan medlems rösträtt
utövas av medlemmens make som ombud, även om denne ej är med­

lem i fö reningen, såvida icke annat bestämts i stadgarna.

60 § För giltighet av beslut på föreningsstämma gäller,

1. om beslutet innebär ändring av grundavgift och medför rubbning

av det inbördes förhållandet mellan grundavgifterna, att samtliga bo-
stadsrättshavare som beröres av ändringen biträtt beslutet eller att beslu­

tet biträtts av minst två tredjedelar av dessa bos tadsrättshavare och god­

känts av hyresnämnden,

2. om beslutet innebär att lägenhet som upplåtits med bostadsrätt

kommer att undergå försämring av icke ringa betydelse, a tt bostadsrätts-
havaren biträtt beslutet,

3. om beslutet i annat fall leder till väsentlig fö rändring av lägenhe­

ten, att bostadsrättshavaren biträtt beslutet eller att minst två tredjedelar
av de röstande förenat sig om detta,

4. om beslutet i nnebär utvidgning av föreningens verksamhet, att det

biträtts av minst två tredjedelar av de röstande,

5. om beslutet innebär överlåtelse av föreningen tillhörigt hus i vilket

lägenhet är upplåten med bostadsrätt, att beslutet fattats i den ordning
som gäller för beslut om likvidation samt att minst två tredjedelar av

bostadsrättshavarna i det hus som skall överlåtas samtyckt till beslutet.

�r för giltighet av beslut enligt första stycket ytterligare villkor bc-

1256

stämt i stadgarna, gäller även det.

¬

background image

Talan mot styrelseledamot, revisor, föreningsmedlem eller röstberättigad

SFS 1971:479

61 § Bestämmelserna i 63�66 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsför­

ening.

�ndring av bostadsrät tsförenings stadgar

62 § Beslut om ändring av bostadsrättsförenings stadgar är giltigt en­

dast om samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller detta fat­

tats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den stämma
som hålles sist biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Om be­
slutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgift skall beräknas,
fordras dock att på den stämma som hålles sist beslutet biträtts av minst

tre fjärdedelar av de röstande. Innebär beslutet att medlems rätt till

föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränkes, fordras

att beslutet på sista stämman biträtts av samtliga röstande.

Beslut varigenom medlems rätt att överlåta bostadsrätt inskränkes

eller förbehåll om lösningsrätt enligt 14 § införes är giltigt endast om

samtliga bostadsrättshavare vilkas rätt beröres av ändringen samtyckt till

beslutet.

�r för giltighet av beslut enligt denna paragraf ytterligare villkor be­

stämt i stadgarna, gäller även det.

Har på grund av lag eller annan författning eller efter Konungens

medgivande i stadgarna intagits föreskrift att viss bestämmelse ej får
ändras utan Konungens medgivande, får föreskriften ej ändras utan så­
dant medgivande.

63 § Beslut om ändring av stadgarna skall av st3Telsens ordförande

ofördröjligen anmälas för registrering och får ej verkställas innan re­

gistrering skett. Vid anmälningshandlingen skall fogas två avskrifter av
protokoll som förts i ärendet.

Talan mot föreningsstämmobeslut

64 § Bestämmelserna i 69 § lagen (1951: 308) om ekonomiska för­

eningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening.

Likvidation och upplösning

65 § Bestämmelserna i 70�95 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsför­
ening. Vad i 71 och 75 §§ föreskrives för det fall antalet föreningsmed­

lemmar nedgått under det i 5 § föreskrivna lägsta antalet skall i bo­
stadsrättsförening tillämpas, om antalet medlemmar eller antalet bo­

stadsrättshavare nedgått under fem. Vidare skall vad i 83 § sägs om

insatskapital i stället gälla inträdesavgift, grundavgift och upplåtelseav­

gift i bostadsrättsförening.

1257

¬

background image

SFS 1971:479

Fusion

66 § Bestämmelserna i 96�98 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening.

Registrering

67 § Bestämmelserna i 99�105 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsför­
ening. Härvid skall hänvisningen i 100 § andra stycket till 7 § tredje

stycket avse 45 § tredje stycket denna lag.

68 § Beträffande ansökan om godkännande av ekonomisk plan skall

bestämmelserna om anmälan för registrering äga motsvarande tillämp-

Skadestånd

69 § Bestämmelserna i 106�109 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsför-

Straflfbestämmelser

70 § Bestämmelserna i 110�112 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska
föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening. Vid

tillämpningen av bestämmelserna skall dock iakttagas, att hänvisningen

i 110 § 5 till 18 § skall avse 54 § denna lag och hänvisningen i 111 § 2

till 68 § skall avse 63 § denna lag.

71 § Till böter dömes

1. den som upplåter bostadsrätt i strid med 3 eller 5 §,

2. styrelseledamot eller likvidator, om han underlåter att iakttaga

föreskrift i 4 § sista stycket eller 47�49 §;

3. den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig

eller vilseledande uppgift i utdrag enligt 50 §,

4. den som bryter mot 45 § sista stycket eller upplåter andelsrätt i

strid med 79 §.

72 § �r gärning som avses i 70 eller 71 § belagd med straff i brotts­

balken dömes ej till ansvar enligt denna lag.

Särskilda bestämmelser

73 § Bestämmelserna i 114�116 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsför­
ening.

Förbehåll i stadgarna enligt 116 § utan bestämmelse om rätt för par­

terna att klandra skiljedomen får dock ej göras gällande i fråga om bo-

1258

stadsrättshavares rätt eller skyldighet att tillträda eller behålla lägenhe-

¬

background image

ten eller beträffande fastställande av hyresvillkor enligt 7 § sista stycket.

SFS 1971; 479

I övrigt gäller förbehållet ej i fråga om tvist med anledning av upplå­
telse av nyttjanderätt enligt 1 § såvitt genom förbehållet skiljemän ut­

setts eller bestämmelse meddelats om skiljemännens antal, sättet för
deras utseende eller förfarandet vid skiljenämnden. I dessa hänseenden
skall lagen (1929; 145) om skiljemän tillämpas. Vad som sagts nu utgör

dock ej hinder för att i stadgarna utse hyresnämnden till skiljenämnd

eller bestämma kortare tid för skiljemannaåtgäidens avslutande än den

tid om sex månader som anges i nämnda lag.

74 § �r sådant meddelande från föreningen som avses i 10, 12 eller
32 § eller 33 § 1 avsänt i rekommenderat brev under mottagarens van­
liga adress, skall föreningen anses ha fullgjort vad som ankommer på

den. Detsamma gäller beträffande sådant meddelande från bostads-

rättshavare som avses i 15 eller 19 §.

75 § Närmare bestämmelser om ekonomisk plan med därtill hörande

intyg och om säkerhet enligt 5 § meddelas av Konungen eller av myn­
dighet, som Konungen bestämmer.

Förfarandet i bostadsrättstvister m. m.

76 § Om part ej godtar hyresnämnds beslut i fråga enligt 7 § sista styc­

ket, 30 § andra stycket eller 52 §, får parten klandra beslutet genom att

väcka talan mot den andra parten inom tre veckor från det parten er­

höll del av beslutet. Klandras icke beslutet inom denna tid, är parts rätt
till talan förlorad.

Mot hyresnämnds beslut i fråga enligt 60 § första stycket 1 får talan

föras genom besvär inom tre veckor från det klaganden erhöll del av
beslutet.

77 § Tvist med anledning av upplåtelse av nyttjanderätt enligt 1 §

(bostadsrättstvist) som ej ankommer på hyresnämnds prövning skall,

om ej Konungen bestämmer aimat, upptagas av den fastighetsdomstol

inom vars område fastigheten är belägen. Detsamma gäller i fråga om

talan enligt 76 §.

Besvär enligt 76 § andra stycket skall inges till domstolen.

Tvist som efter klander mot hyresnämnds beslut är anhängig vid

domstol får återförvisas till nämnden.

78 § Talan får ej föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om fast­
ställande av hyresvillkor enligt 7 § sista stycket eller i fråga om tillstånd

som avses i 30 § andra stycket och ej heller mot hovrätts dom i fråga
som avses i 52 § eller i fråga om godkännande enligt 60 § första styc­
ket 1.

I tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt 7 § sista stycket

skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i fastighetsdomsto­

len, i den mån ej annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

1259

i';,'

¬

background image

SFS 1971: 479

Förbud mot uppl åtelse av ande lsrätt

79 § Förening eller aktiebolag får ej upplåta andelsrätt med vilken

följer rätt att för begränsad tid besitta eller hyra bostadslägenhet. Vad
som sagts nu äger motsvarande tillämpning i fråga om andel i handels­
bolag.

Träffas i strid med första stycket vid upplåtelse av lägenhet förbe­

håll om förvärv av andelsrätt, gäller förbehållet ej mot den till vilken

lägenheten upplåtits.

�vergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972. Genom lagen upphäves

lagen (1930: 115) om bostadsrättsföreningar och lagen (1968: 702) om
förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, m. m.

2. Bestämmelsen i 2 § första stycket första punkten utgör ej hinder

för den som före lagens ikraftträdande haft rätt att driva verksamhet,
i vilken ingår upplåtelse av nyttjanderätt som avses i 1 §, att fortsätta

verksamheten.

3. Den nya lagen äger tillämpning även på bostadsrättsförening som

registrerats enligt äldre lag. I fråga om sådan förening gäller dock punk­
terna 4�13 nedan.

4. Har ekonomisk plan mottagits av länsstyrelsen enligt äldre lag,

skall planen anses ha godkänts enligt den nya lagen.

5. Har teckningslista utfärdats, äger äldre lag tillämpning beträffan­

de upplåtelse av bostadsrätt till utbjudna lägenheter.

6. Har bostadsrättsförening före den nya lagens ikraftträdande sökt

eller erhållit tillstånd enligt 4 § andra stycket lagen (1942: 430) om kon­
troll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m. eller 2 § första
stycket lagen (1968: 702) om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt,
m. m. att uppbära förskott på avgift eller annat vederlag för upplåtelse
av bostadsrätt, äger äldre lag tillämpning i fråga om förskottet.

7. Har bostadsrättshavare överlåtit sin bostadsrätt eller avlidit före

den nya lagens ikraftträdande eller har hans äktenskap gått åter eller

boskillnad, hemskillnad eller äktenskapsskillnad vunnits före sagda tid­
punkt, äger äldre lag tillämpning i fråga om dödsboets rätt att utöva
bostadsrätten, förvärvarens rätt att vinna inträde i föreningen, verkan
av att förvärvaren icke antagits till medlem samt ansvaret för förplik­
telser som åvilar innehavare av bostadsrätten.

8. Har uppsägning skett före den nya lagens ikraftträdande, äger

äldre bestämmelser om verkan av uppsägningen alltjämt tillämpning.

9. Bestämmelse i förening s stadgar att årsavgift eller andel i vinst eller

behållna tillgångar skall beräknas efter lägenhets andelsvärde skall an­

ses innebära att sådan avgift eller andel skall beräknas enligt grundav­
giften för bostadsrätten.

10. Innehåller förenings stadgar vid lagens ikraftträdande bestämmel­

se om beräkning av ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse, äger be­
stämmelsen alltjämt tillämpning, även om grunderna för beräkningen

ej angivits i stadgarna. Sådan bestämmelse skall anses innebära villkor

1260

för medlemskap, om ej annat framgår av omständigheterna.

¬

background image

11. Har beslut av föreningsstämma fattats före den nya lagens ikraft-

SFS 1971: 479

trädande, äger äldre lag tillämpning i fråga om beslutet.

12. Bestämmelsen i 73 § andra stycket gäller ej förbehåll vars tillämp­

ning påkallats före den nya lagens ikraftträdande.

13. Skall enligt bestämmelserna ovan föreskrift i äldre lag gälla och

är i samma lag överträdelse av föreskriften belagd med straff, äger även

straffbestämmelsen tillämpning.

14. Bostadsrättstvist eller tvist om hyresvillkor, vari talan väckts eller

som hänskjutits till avgörande av skiljemän före den nya lagens ikraft­

trädande, behandlas enligt äldre bestämmelser.

15. Bestämmelsen i 79 § utgör ej hinder för förening eller aktiebolag,

som före lagens ikraftträdande haft rätt att upplåta andelsrätt med vil­

ken följer rätt att för begränsad tid besitta eller hyra lägenhet i hus som
tillhör föreningen eller bolaget, att upplåta andelsrätt avseende lägen­
het i huset. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning i fråga om

handelsbolag.

I annat fall än som avses i första stycket får förening eller aktiebolag,

som före lagens ikraftträdande drivit verksamhet i vilken ingår upp­

låtelse av andelsrätt som avses i 79 §, efter tillstånd av länsstyrelsen
fortsätta sin verksamhet. Har föreningen eller bolaget ingivit ansökan
härom före ikraftträdandet, får verksamheten fortsättas i avvaktan på

beslutet.

16. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 14 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.