SFS 1986:1235

861235.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1235

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utkom från trycket

den 22 december 1986

Utfärdad den II december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 kap. 4§ aktiebolagslagen

(1975:1385)^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1986/87:42, SkU 7, rskr. 71.

.

^ Lagen omtryckt 1982; 739.

¬

background image

SFS 1986; 1235

11 kap.
4 § Utan hinder av vad i 15 § fjärde stycket bokföringslagen (1976:125)
föreskrivs om användningen av belopp, varmed värdet av där avsedd
anläggningstillgång uppskrivs, far sådant belopp utnyttjas även till ökning
av aktiekapitalet genom nyemission eller fondemission eller till avsättning
till en uppskrivningsfond, vilken far tas i anspråk endast för ändamål som

avses i nämnda lagrum i bokföringsl agen eller för ökning av aktiekapitalet
eller för täckning av förlust enligt fastställd balansräkning i fall då förlusten

inte kan täckas av fritt eget kapital.

Beslut att ta uppskrivningsfond i anspråk för täckning av förlust får

fattas endast efter revisoremas hörande. Innan tre år har förflutit från

beslutet far vinstutdelning beslutas endast om rätten ger tillstånd till det

eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den
förlust som har blivit täckt med u ppskrivningsbelopp. I fråga om rättens

tillstånd gäller 6 kap. 6 § tredje-femte styckena.

Vid värdering av moderbolags aktier eller andelar i dotterför etag skall

aktier, vilka dotterföretaget äger i moderbolaget, ej anses ha något värde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.