SFS 1991:1734

911734.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1734

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utkom från trycket

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 11 kap. 3 § och 13kap. 2 § aktie­

bolagslagen (1975:1385)^ skall h a följande lydelse.

11 kap.

3 § Minst en månad före ordinarie bolagsstämma skall årsredovisnings-

handlingarna för det förflutna räkenskapsåret avlämnas till revisorerna.

Senast en månad efter det resultaträkningen och balansräkningen blivit

fastställda, skall avskrift av årsredovisning och revisionsberättelse insän­

das till r egistreringsmyndigheten. På avskriften av årsredovisningen skall

styrelseledamot eller verkställande direktör teckna bevis om att resultat­

räkning och balansräkning fastställts med uppgift om fastställelsedagen.
Beviset skall även innehålla uppgift om bolagstämmans beslut beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Om avskrift av årsredovisning och revisionsberättelse inte, på sätt som

anges i andra stycket, har insänts inom femton månader efter räkenskaps­

årets utgång, svarar styrelseledamöterna och verkställande direktören soli­
dariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget.

En styrelseledamot eller verkställande direktör undgår dock ansvar, om

han visar att underlåtenheten att insända årsredovisning och revisionsbe­
rättelse inte beror på försummelse av honom. Ansvar inträder inte för

förpliktelser som uppkommer efter det att handlingarna har kovnmit in till

registreringsmyndigheten.

' Prop, 1990/91: 198, LU10. rskr. 41.

^ Lagen omtryckt 1982:739.

3169

100-SFS 1991

¬

background image

x'v;-

SFS 1991:1734

13 kap.

2

Det åligger styrelsen att ofördröjligen upprätta och låta revisorerna

granska en särskild balansräkning så snart det finns skäl att anta att

bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Samma skyldighet inträder om bolaget vid verkställighet enligt 4 kap.

utsökningsbalken befunnits sakna utmätningsbara tillgångar. Visar balans­

räkningen att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade

aktiekapitalet, skall styrelsen snarast möjligt till bolagstämma hänskjuta
fråga om bolaget skall trä da i likvidation. Godkänns ej på bolagsstämma

inom åtta månader efter hänskjutandet en av revisorerna granskad balans­
räkning avseende ställningen vid tiden för stämman som utvisar att det

egna kapitalet uppgår till det registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen,
om ej bolagstämman beslutar att bolaget skall träda i likvidation, hos

rätten ansöka att bolaget försätts i li kvidation. Sådan ansökan kan även

göras av styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller aktieägare.

Görs ansökan enligt första stycket, förordnar rätten att bolaget skall

träda i likvidation, om det ej under ärendets handläggning i tingsrätten

styrks att balansräkning utvisande att bolagets eget kapital uppgår till det

registrerade aktiekapitalet blivit granskad av revisorerna och godkänd av
bolagsstämma.

Vid beräkning av det egna kapitalets storlek skall inom linjen tilläggas en

post utvisande den ökning av tillgångamas sammanlagda värde som skulle
följa, om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för försälj­
ningskostnaderna. Beträffande sådana anläggningstillgångar som undergår

fortlöpande värdeminskning gäller dock att de tas upp till anskaffningsvär­
det minskat med erforderliga avskrivningar och nedskrivningar, om där­
igenom erhålls ett högre värde. Vidare skall vid beräkningen hänsyn inte
tas till skuld på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten

är beroende av bolagets ekonomiska ställning, om stödet - för det fall att

bolaget försätts i konku rs eller träder i likvidation - skall återbetalas först

sedan övriga skulder till fullo betalats.

Om styrelseledamöterna underlåter att fullgöra vad som åligger dem

enligt första stycket, svarar de och andra som med vetskap om denna

underlåtenhet handlar på bolagets vä gnar solidariskt för de förpliktelser

som uppkommer för bolaget. En styrelseledamot undgår dock ansvar, om

han visar att underlåtenheten inte beror på försummelse av honom. Soli­

dariskt ansvar för de förpliktelser som uppkommer för bolaget inträder

även för aktieägare som, när likvidationsplikt föreligger enligt första styc­

ket fjärde meningen, med vetskap om likvidationsplikten deltar i beslut att
fortsätta bolagets verksamhet. Ansvarighet enligt detta stycke gäller dock
inte för förpliktelser som uppkommer sedan likvidationsfrågan har hän-

skjutits till rätt ens prövning eller sedan en balansräkning, som utvisar att

bolagets eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet, blivit grans­
kad av revisorerna och godkänd av bolagsstämma.

3170

' Senaste lydelse 1987:1246.

¬

background image

:'f ⬢ ⬢

' ⬢., .

- 't- ⬢

'i-

Denna lag träder i k raft den 1 jan uari 1992.

SFS 1991:1730

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.