SFS 1992:1450

921450.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag,

, ,

^

SFS 1992:1450

om ändring i lagen (1980:1103) om årsredovisning m. m. utkom från trycket

1 vissa företag;

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1980:1103) om

årsredovisning m.m. i vissa foretag

dels att i 2 kap. 4 § och 5 kap. 1 § ordet "länsstyrelsen" skall bytas ut mot

"Patent- och registreringsverket",

dels att 2 kap. 3 och 9 §§ samt 3 kap. 6 § skall ha följande lydelse.

2 kap.

3

Avskrift av årsredovisningen skall senast sex månader efter räken­

skapsårets utgång sändas in till Patent- och registreringsverket, om till­
gångamas nettovärde i rörelsen enligt balansräkningar för de två senaste

räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det
basbelopp enligt lagen (1962: 381) om allmän fbrsälcring som gällde under

den sista månaden av respektive räkenskapsår eller om antalet anställda i
rörelsen under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren i medeltal har

överstigit 200.

Första stycket gäller även for ett foretag som är moderföretag i en

koncern enligt d enna lag, om nettovärdet av koncernföretagets tillgångar

enligt koncembalansräkningar f�r de två senaste räkenskapsåren översti­
ger det gränsbelopp som anges i första stycket eller om antalet anställda vid

koncernföretagen u nder vart och ett av dessa år i medeltal har överstigit
200.

9 § För företag som avses i 3 § första stycket och för moderföretag i

koncern som avses i 3 § andra stycket skall minst en gång u nder vaije

räkenskapsår som omfattar mer än tio månader avges en särskild redovis-

'Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LU10, rskr. 1992/93:75.

^Scnastclydelsc 1981:1199.

3513

¬

background image

SFS 1992:1450

ning (delårsrapport). Rapporterna skall avse verksamheten från räken­

skapsårets böljan. Minst en delårsrapport skall omfatta en period av minst

hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapportema skall hållas tillgängliga för envar. Rapporter som

avses i första stycket tredje meningen skall senast två månader efter

rapportperiodens utgång sändas in till Patent- och registreringsverket.

3 kap.

6 § Avskrift av koncernredovisningen skall senast sex månader efter

utgången av moderföretagets räkenskapsår sändas in till Patent- och regi­

streringsverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyn­

dighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid

vilken tidpunkt vaije länsstyrelses handelsregister skall överföras till Pa­

tent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring
sker gäller 2 kap. 3, 4 och 9 §§, 3 kap. 6 § och 5 kap. 1 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

�
ifc

b
b

ö

K

a,

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.