SFS 1989:841

890841.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:841

om äimdnEg i lagen (198(0i: 1103) om årsredovisning m. m. utkom från trycket

i vissa foretag:

den 24 november 1989

utfärdad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 5 och 8 §§ lagen

(1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag skall ha följande
lydelse.

2 kap.

5 § Vid u pprättande av årsredovisningen skall följande iakttas;

1. Bestämmelserna i 21 § första stycket bokföringslagen (1976:125) om

skyldighet at t till årsbokslutet foga en sammanställning över privata till­

gångar och skulder tillämpas inte.

'Prop. 1988/89:152. 1989/90: LUS. rskr. 22.

1541

50-SFS 1989

¬

background image

SFS 1989:841

2. Skyldighet att särskilt redovisa storlek och förändringar av lagerre­

serven föreligger endast i fråga om årsredovisningsskyldighet som avses i

3 § första stycket.

3. Om synnerliga skäl föreligger, får regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer medge att bruttoomsättningssumman inte behöver

anges i resultaträkningen.

4. Om förvaltningsberättelse inte skall upprättas, skall balansräkningen

ange medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift
om fördelningen mellan kvinnor och män.

8 § Företag som avses i 3 § första stycket och moderföretag i koncern

som avses i 3 § andra stycket skall upprätta förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen skall upprättas enligt god redovisningssed. I

förvaltningsberättelsen skall lämnas upplysning dels om sådana för be­

dömningen av företagets verksamhetsresultat och ställning viktiga förhål­
landen, för vilka redovisning inte skall lämnas i resultaträkningen och

balansräkningen, dels om händelser av väsentlig betydelse för företaget,

som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dettas slut.

I förvaltningsberättelsen skall anges medelantalet under räkenskapsåret

anställda personer såväl för företaget i dess helhet som för vaije arbetsstäl­

le med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges det sammanlagda belop­

pet av räkenskapsårets löner och ersättningar till anställda. Har företaget
anställda i flera länder skall löner och ersättningar anges särskilt för vaije

land jämte uppgift om medelantalet anställda i respektive land. Då medel­

antalet anställda anges skall uppgift även lämnas om fördelningen mellan

kvinnor och män.

För företag som avses i 3 § första stycket skall till förvaltningsberättelsen

fogas en finansieringsanalys. I finansieringsanalysen skall redovisas företa­
gets finansiering och kapitalinve steringar under räkenskapsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1990.

På regeringen vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

1542

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.