670531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F� RFATTNINGSSAMLING

1967 ' Nr 531�-548

Utkom liin trycket iea 5 sept. 1967

Nr 531

Lag

om tryggande av pensionsutfästelse m. m.;

given Slockholms slolt den 9 juni 1967.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra velerligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §⬢

Arbetsgivares utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares

efterlevande kan. tryggas enligt denna lag genom särskild redovisning av

pensionsskuld eller avsättning av medel till pensionsstiftelse.

Förbehåll vid pensionsutfästelse att pension skall utgå endast i den mån

stiftelses medel forslår därtill är utan verkan och arbetsgivaren svarar för

utfästelsen utan avseende på förbehållet,

Lagen äger icke tillämpning på pensionsutfästelse som lämnats efter den

31 december 1966, om rätten till pension gjorts beroende av att arbetstaga­

ren kvarstår i arbetsgivarens tjänst vid inträdet i pensionsåldern. �ven i

sädant fall äger dock lagen tillämpning på utfäst pension som börjat utgå.

2 §.

!

�~

Har ej andra regler om intjänande knutits till pensionsutfästelse, anses

arbetstagaren vid varje tillfälle ha intjänat så stor del av utfäst pension som

motsvarar förbållandet mellan det antal år arbetstagaren varit i arbetsgiva­

rens tjänst och antalet år från tjänstens början till pensionsåldern. Vid den­

na berälvning bortses dock från tid som ligger längre tillbalta än fyrtio år

före pensionsåldern.

Med u pplupen del av utfäst pension forstås kapitalvärdet av den pension

som ar betstagaren intjänat vid beräkaingstillfället.

Beräkning av kapitalvärde sker med ledning av forsäkringstekniska grun­

der som fastställes av Konungen eller av den myndighet Konungen bestäm­

mer.

4 §.

Med allmän pensionsplan avses sådana allmänna grunder for pensione-

rmg av arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som innehåller regler

' Prop. 1907:83; L^U 38; RsUr 292.

^^⬢i'~(j7SQ00,Soensh fö rfatiningssamling 1967, Nr 531�5-18

¬

background image

jlg2

1967 ⬢ Nr 531

är all anse såsom huvudorganisalion.

Särskiiti redo'visning av pensionsskuld

5 §.

Arbetsgivare äger i balansräkningen som skuld under rubriken Avsatt li i

pensioner upptaga vad han enligt allmän pensionsplan åtagit sig alt redn.

\dsa under denna rubrik.

Aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, ekonomisk förening och spar­

bank äger under rubriken Avsatt till pensioner redovisa även upplupen del

av pensionsutfästelse som ej omfattas av allmän pensionsplan. I fräga om

arbetstagare, som har bestämmande inflytande över bolaget eller förenin:;-

en, eller sådan arbetstagares efterlevande får, under den tid inflytandet k-

står, vid redovisningen avseende dock icke fästas vid annan pensionsutfk-

telse än sådan som ingår i allmän pensionsplan. Till grund för bedöinanud

huruvida en person har bestämmande inflytande lägges hans eget samt hnns

föräldrars, far- och morföräldrars, makes, avkomlings och avkomlings ma­

kes samlade innehav av aktier eller andelar.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan förordna al'

vad som sägs i andra stycket första punkten skall äga tillämpning även p;;

annan arbetsgivare än som avses där.

7 §.

^ Posten Avsatt till pensioner får icke minskas under arbetsgivarens

sionsreserv i vidare mån än denna har täckning i pensionsstiftelses fk-

mögenhet.

r

try

dill den del arhetsgivarcns pensionsreserv avser pensionsutfästelse,

även av pensionsstiftelse, anses pensionsreserven läckt av

'

sen, så långt dess förmögenhet förslår. Tryggar stiftelsen samtidigt ulfädo-

se som icke far medräknas i pensionsreserven, anses stiftelsen i första

tacka upplupen del av sådan utfästelse. Finns flera pensionsstiftelser SL""

samma arbetsgivare och tjänar stiftelserna helt eller dc^'

it tryggande av samma pensionsutfästelser, anses upplupen del av a ''

telserna i första hand täckt av stiftelse, som omfattar en trängre krd^'

nersnnpT /illr,,-

....

. .

nv ni'

^ §⬢

Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet minskar

Avsatt hil pensioner i strid med 7 §, dömes till böter.

6 §.

Med arbetsgivares pensionsreserv avses hans skuld för åtagande enlisl

allmän pensionsplan och för upplupen del av sådan utfäst pension som kf'

i övrigt äger redo\isa enligt 5 §.

civ öLiiieise, som omiaiiar en irauyn-

personer, eller, om stiftelserna omfattar samma krets av personer, av k

äldre stiftelsen.

Att pensionsstiftelse endast i vissa fall anses trygga arbetsgivares ulk^-

telse enligt allman pensionsplan, framgår av 10 §."

¬

background image

1907 . Nr 531

H83

Pensionsstifteleo

9 §.

Mod pensionsstiftelse avses en av arbetsgivare grundad stiftelse vars ute­

slutande andamäl är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller

irbélslagarcs efterlevande.

10 §.

Arbetsgivaren äger i s tiftelseurkunden förordna, att pensionsstiftelse skall

omfatta endast viss grupp av arbetstagare eller efterlevande.

Sliflelse anses icke trygga utfästelse enligt allmän pensionsplan utan att

doUa framgär av stiftelsens stadgar, a\dal mellan arbetsgivaren och dem

som o mfaltas av stiftelsens ändamål eller andra omständigheter.

Stiftelse äger icke trygga utfästelse åt arbetstagare eller efterlevande, som

avses i 5 § andra stycket andra punkten, utöver vad som kan anses sedvan­

ligt för arbetstagare med motsvarande uppgifter eller hans efterlevande.

För stiftelse, som är gemensam för flera arbetsgivare, skall särskilda

grunder upprättas beträffande gemenskapen i tillgångar och skulder.

11 g.

Pensionsstiftelse får icke mottaga fordran mot arbetsgivaren. Avtal i strid

banned ar ogiltigt. Stiftelsen äger dock utlåna medel till arbetsgivaren, om

betryggande säkerhet ställes för lånet eller tillsynsmyndigheten medger det.

Stiftelse får icke från arhetsgivaj-cn mottaga egendom på villkor, som

väsentligt begränsar stiftelsens rätt att förfoga över egendomen. Ej heller

får stiftelse, som grundats av aktiebolag, utan att tillsynsmyndigheten god­

känner det äga aktier i bolaget eller i bolag, vilket står i sådant förhållande

till d elta, som avses i 221 § lagen den 14 september 1944 (nr 705) om ak­

tiebolag.

12 §.

Pensionsstiftelse äger ej utfästa pension. Sådan utfästelse är ogiltig.

13 §.

Pensionsstiftelse äger för arbetsgivarens räkning betala pensionspost eller

annat som avses i 14 § endast om det kan antagas, att den berättigade an­

nars ej erhåller betalning av arbetsgivaren utan avsevärt dröjsmål, eller om

lillsynsniyndighelen för särskilt fall medger det.

Arbetsgivaren äger ur pensionsstiftelse gottgöra sig för vad han utgivit

såsom

a) pensionspost, avgift för pensionsförsäkring eller annan utgift i sam­

band med p ensionering,

b) engångsundcrslöd till arbetstagare vid långvarig oförmåga till arbete

på g rund av sjukdom, lyte eller annat men eller vid avgång ur tjänsten på

pund av uppnådd ålder samt engångsunderstöd till efterlevande vid arbets­

tagarens frånfälle eller utgift för försäkring av sådant understöd.

Dessutom äger arbetsgivaren gottgöra sig för vad som särskilt redovisats

under rubriken Avsatt till pensioner till fullgörande av bestämmelse i allmän

pensionsplan.

tjottgörelse enligt denna paragraf får ej avse utgift eller redovisning för

'^r^^tstagare än sådan, som omfattas av stiftelsens ändamål, eller

'^adan a rbetstagares efterlevande.

r ft

'jQttgörelse sker ur överskott på kapitalet. Sådant överskott föreligger

uar pensionsstiftelses tillgångar överstiger den skuld stiftelsen ådragit sig

¬

background image

1967 ⬢ Nr 531

sainl upplupen del av den ntfäsla pension, som Iryggas av slifiehen cll.

om sliftelsen tryggar utfästelser enligt allmän pensionsplan, pensionsr^'

ser^⬢cn enligt denna.

För ulgift, som avses i 14 § första stycket a) och som omfattas av slifiei

sens ändamäl, äger arbetsgivaren gottgöra sig ur årets avkastning, även otii

siiflclsen salmar överskott på kapitalet.

'

Goltgörelse får avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft

under närmast föregående räkenskapsår.

Beräknar arbetsgivare vid taxering till beskattning sin inkomst cnljni

bokföringsmässiga grunder, skall gottgörelse avse kostnad i stället för ut

gift.

Gollgörelse för avgift till försäkring för allmän tilläggspension får avse

den del av avgiften som kan anses hänföra sig till lön eller annan ersätl-

ning ål person vilken omfattas av stiftelsens ändamål.

16 §.

Ledamöter och suppleanter i stiftelses styrelse väljes till lika antal av

arbetsgivaren och de arbetstagare som omfaltas av stiftelsens ändamål. Val

sker för en tid av tre är, om stadgarna icke föreskriver annat.

Tryggar pensionsstiftelse utfästelse om pension till sådan arbetstagaro

eller efterlevande som avses i 5 § andra stycket andra punkten, utser till-

synsmyndigbetcn ordförande i styrelsen. I annan stiftelse äger styrelseleda­

möterna utse ordförande. V^alet får falla på ledamot eller utomstående. Kan

ledamöterna ej enas om vem som skall vara ordförande, utses denne av till-

synsniyndigbelen.

Styrelsen är beslutför, när de vid sammanträde närvarandes antal utgör

minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna skall lika

många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut gäller den mening

om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal förordnar tillsyns-

myndigbeten på styrelsens begäran utomstående att deltaga i ärendets av­

görande.

17 S.

^ *

O ⬢

Företrädare för arbetstagarna i pensionsstiftelses styrelse väljes vid sa iu-

manträde med arbetstagarna. Tillhör mer än tre fjärdedelar av arbetsta­

garna samma fackförening eller liknande förening, äger denna dock välja

företrädarna. Tillhör samma flertal av arbetstagarna två eller flera sådana

föreningar, äger dessa välja företrädarna. Vid val skall tillses att olika yr­

kesgrupper bland arbetstagarna blir företrädda inom stvrelsen i lämplig nl-

sträcknin".

«_)

Styrelsen skall i god tid före utgången av valperioden erinra arbetsgiva

ren och arbetstagarna om deras rätt att utse ledamöter samt i förekom­

mande tall utlysa sammanträde.

Om Sin�fTm-nn r» 1 , n oU .^. 11i

n

, ,

-

__L

Ti

Rc\

till

18 §.

-M^-' P'^^sionsstiflelses styrelse och revisor i sådan stiftelse ogvr

PI aia s cabgt arvode av stiftelsen för sina uppdrag ävensom ersätt""^

for kostnader och utlä""

®

ME:

¬

background image

1967 - Nr 531

1185

19 §.

pensionsstiftelse skall träda i likvidation, om

a) stiftelsens medel under avsevärd lid varil helt otillräckliga for sitt

ändamål,

b) stiftelsens medel icke längre kan anses behövliga för sitt ändamål,

c) arbetsgivaren blivit försatt i konkurs,

d) arbetsgivaren upphör med sin näringsverksamhet utan att stiftelsen i

samband d ärmed överföres till annan enligt bestämmelserna i 24 §.

Pensionsstiftelses fordran mot arbetsgivaren är vid likvidation omedel­

bart förfallen till betalning, om icke tillsynsmyndigheten medger att ford­

ringen f år betalas under loppet av viss tid, högst tre är.

20 §.

Likvidation ombe sörj es av pensionsstiftelsens styrelse, som därvid fram­

lägger förslag till fördelning av stiftelsens medel. Förslaget skall hållas

tiflgängligt på arbetsplatsen och omedelbart tillställas förening som avses

i 1 7 § fö rsta stycket.

Den som har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur stif­

telsen äger hos tillsynsmyndigheten anmäla klander mot förslaget till

fordelning inom en månad från den dag då förslaget blev tillgängligt på

arbetsplatsen. För skada, som tillfogas fordringsägare, ansvarar styrelsens

ledamöter efter de grunder som anges i 209, 211 och 212 §§ lagen om aldie-

bolag.

21 §.

Sedan me del vid likvidation avsatts för den skuld pensionsstiftelsen själv

ådragit sig, betalar stiftelsen förfallna pensionsbelopp.

�&terstående medel användes i första hand till inköp av försäkring för

arbetstagares och efterlevandes pensionsfordringar eller, om tillsynsmyn­

digheten medger det, betalning av sådana fordringar, I andra hand använ­

des medlen till understöd åt arbetstagare och efterlevande. Sådant under­

stöd får ej överstiga skälig pension för arbetstagare med motsvarande an­

ställningstid och anställningsförmåner. Skulle även därefter medel finnas

kvar i stiftelsen, användes dessa till välgörande eller annat allmännyttigt

ändamål som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Förslår stiftelsens medel icke till att infria skuld på grund av pensions­

utfästelse som tryggas av stiftelsen, tillämpas vid förderniiigen de grunder

som gäller om utdelning i konkurs.

22 §.

Finns icke längre någon, som omfattas av pensionsstiftelses ändamål,

cljer överstiger stiftelses kapital väsentligen vad som kan komma att fordras

tor att tillgodose ändamålet eller f�relcommer i övrigt särskilda skal att änd-

1 a innehållet i stiftelsens stadgar, äger tillsynsmyndigheten på ansökan av

s uteisen förordna om ändring. Förordnandet får avse sammanslagning av

tva eller flera stiftelser.

Anser tillsynsmyndigheten att ärendet är av sådan beskaffenhet att det

pr a nkomma på Konungen att fatta beslut, äger nivmdigheten underställa

I^-onimgen är endet.

' �

b

Upphörande av näringsverksamhet m. ni.

ö ^

-

23 §,

därvm^^^ ^^^''irigsvcrksamhet från en arbetsgivare till annan och a\dalas

'Q att ansvaret för pensionsutfästelse skali överflyttas på efterträdaren,

¬

background image

11 S�

1967 ⬢ Nr öSl

Ilar i förfallning meddelais särskilda hesLämmelser om tillvarata" andr-

av rordringsägarcs rätt vid fusion, gäller dessa i stället för reglerna i fö vsla
st veke t.

Har ansvaret för pensionsutfästelse säinnda överflyttats, anses utfästelsen

iia samma rättsverkningar som om arbetstagaren varit anställd hos efterlrä-

dåren frän dagen för anställningen hos företrädaren. Efter överflyttningen

är företrädaren fri frän ansvar för utfästelsen.

24 §.

Kör pensionsstiftelse till företrädarens näringsverksamhet, avgör till-

synsjnyndigheten med beaktande av stiftelsens ändamälsbestämning, om

och pä vilka villkor stiftelsen skall överföras till efterträdaren.

Ilar siifielsc överskott pä kapitalet, beslutar tillsynsmyndigheten för v il­

ket ändamäl detta lär användas.

Om särskilda skäl föreligger, äger tillsynsmyndighet förordna att stiftel­

sen efter överförandet skall avse endast den som innehaft fordran pä pe n­

sion mot företrädaren.

25 .§.

Upphör arbetsgivare med näringsverksamhet utan att ansvaret för pen­

sionsutfästelse överflyttas pä annan, skall han trygga upplupen del nv

pensionsutfästelsen genom att köpa pensionsförsäkring i den män den L e-

rältigade icke tillgodoses enligt bestämmelsen i 21 § andra stycket. Delta

gäller dock ej, om utfästelsen är kreditförsäkrad eller tillsynsmyndigheten

medger undantag.

Pensionsförsäkring, som avses i första stycket, slcall tecknas vid ett till­

fälle eller, om tilksynsmyndigheien medger det, vid flera tillfällen under viss

tidrymd, högst tre är.

OJU ijinehavare av pensionsfordran icke själv för talan om fullgörels!'

enligt första stycket, fär sädan talan föras av fackförening eller annan

b.knande sammanslutning som kan anses företräda den grupp arbetstaga­

ren tillhör.

26 §.

Har innehavare av pensionsfordran, säsom anställd hos arbctsgivaiv

med del i gemensam pensionsstiftelse, tagit tjänst hos annan arbctsgivaiv

med del i samma stillelse, och har den senare övertagit ansvaret lör pi'"'

sionsiordringen, äger stiftelsen efter medgivande av tillsynsmyndigheh'"

minska företrädarens andel i stiftelsen med upplupen del av "fordringen

och öka efterträdarens andel med motsvarande helopp. Beträffande pe"'

sionsiilfästelsens rättsverkningar äger hestämmelsen i 23 § motsvaraiui-'

tillämpning.

�&tgärd enligt första stycket fär medges endast om deras intressc.n ej ef-

ersättas, vilkas pensionsfordringar den gemensamma stiftelsen har till upp

glit att trygga.

Fersonrdstiftelse

27 8.

-hed personalstiftel.se avses en av arbet.sgivare grundad stiftelse

anaamal att .rramja sadan välfärd ät arbetstagare el'ler arbetstagares efie

¬

background image

1967 . Nr 531

1187

jc\ ande som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgi­

varen är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

Arbetsgivaren äger i stiftelseurkunden förordna, att stiftelse skall om­

fatta endast viss grupp av arbetstagare eller efterlevande.

28 §.

Personalstiftelse får ej inneha fordran mot arbetsgivaren. Avtal i strid

banned är ogiltigt. I fråga om stiftelses rätt att inneha annan tillgång äger

boslaniinelserna i 11 § motsvarande tillämpning.

29 §.

Arbetsgivare äger för varje räkenskapsår ur personalstiftelse gottgöra

sii^ fur utgifter som han haft.inom ramen för stiftelsens ändamål.

'Finns ytterligare medel tillgängliga, förfogar stiftelsen �ver dessa i den

mån s tiftelsens styrelse efter samråd med arbetsgivaren prövar medlen icke

vara erforderliga för utgivande av gottgörelse under de närmaste tre åren.

Stiftelse äger vägra gottgörelse, om stiftelsen skulle nödgas avstå fast

egendom som nyttjas till personalens välfärd. Stiftelsen är icke heller skyl­

dig att för gottgörelse avslå från medel som fordras for underhåll och sköt­

sel av sådan egendom.

30 §.

Beträffande personalstiftelse äger bestämmelserna i 15 § tredje och fjärde

styckena, 16�20 samt 22 och 24 g § motsvarande tillämpning.

Sedan medel \id stiftelses likvidation avsatts för den skuld stiftelsen själv

kan ha ådragit sig, användes återstående medel till att främja välfärd, för

dem .som o mfattas av stiftelsens ändamål.

TIUSJTI

31

Tiilsynsmyndighet är länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sitt

hemvist.

32 §.

Om tillsynsmyndighetens befogenheter och åligganden enligt denna lag

betralfande pensioms- och personalstiftelse gäller i tillämpliga delar bestäm­

melserna i lagen den 24 maj 1929 (nr 116) om tillsyn över stiftelser.

33 §.

Talan mot tillsynsmyndighetens beslut föres genom besvär.

övergångsbestämmelser

1- Denna lag träder i kraft den 1 mars 1968. Genom lagen upphävas med

dc un dantag som följer av nedanstående hestätmmelser

lagen den 18 juni 1937 (nr 521) om aktiebolags pensions- och andra per­

sonalstiftelser,

8 december 1961 (nr 583) med vissa bestämmelser om pensions-

lillgodoser en av arbetsgivare grundad stiftelse utom pensionering av

^rbetstagarc eller efterlevande annat personaländamål, utgör stiftelsen vid

ikraftträdande en pensionsstiftelse eller � om dess medel förslår �

och en personalstiftelse. Fordringar mot arbetsgivai-e

pensionsstiftelsen jämte medel till ett belopp motsvarande den ur-

P^'^inglijfa stiftelsens skuld samt upplupen del av de utfästelser om pension

¬

background image

11S3

1967 ⬢ Kr 531

som stiftelsen tryggar. �&terstående medel utgör en personalstiftelse, om rip

är tillräckliga att under särskild förvaltning tjäna eget ändamål.

3. Pensionsstiftelses fordran mot arbetsgivare upphör ^id lagens ihraft

trädande, i den mån fordringen får anses avse åtagande enligt allmän pen"

sionsplan, och detsamma gäller sådan stiftelses fordran mot arbetsgivare

som är aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, ekonomisk förening dle^

spai-bank, till den del säkerhet för fordringen cj är ställd. Intill mob

svarande belopp övertager arbetsgivaren ansvaret för stiftelsens gäld. I den­

na ingåi- skuld för pensioner, som stiftelsen själv kan ha utfäst sig att betala.

�verstiger vid lagens ilrraftträdandc upplupen del av sådana utfästa pensio^

ner jämte stiftelsens övriga skuld fordringsbcloppet och återstår hos stiftel­

sen inga medel, får arbetsgivaren ändra utfästelserna så att de avser pensio­

ner med sammanlagt kapitalvärde motsvarande skillnaden mellan ford-

ringsbeloppet och stiftelsens öviåga skuld. Om sådan ändring av pensiomsiit-

fästelse skall arbetsgivaren underrätta innehavaren av pensionsfordringen

senast den 28 februari 1969, md äventyr att arbetsgivaren blir ansvarig för

upplupen del av utfästelsen. Kan arbetsgivaren ej underrätta borgenären i

rätt tid, skall han för att undgå ansvar införa underrättelsen i tidning inom

orten.

4. Upphör arbetsgivares skuld till pensionsstiftelse enligt 3, skall lian per

den 1 mars 1968 under rubriken Avsatt till pensioner som skuld i sin bok­

föring upptaga ett belopp motsvarande skillnaden mellan den skuld till

stiftelsen som sålunda upphör och sådan från denna övertagen skuld .som

ej avser stiftelsens egna pensionsutfästelser.

5. Pensionsstiftelse, som vid lagens ikraftträdande icke förfogar över an­

nat än sådan fordran mot arbetsgiA'aren som avses under 3 första punk­

ten, anses upplöst genom de åtgärder, som anghdts under 3 och 4. Sådan

upplösning skall arbetsgivaren senast den 31 december 1968 anmäla (ill

länsstjTelsen i det län där arbetsgivaren har sitt hemvist. Anmälan skall

vara åtföljd av utdrag ur stiftelsens och arbetsgivarens senaste räkenskaper,

utAnsande den redoAdsning som föranledes aA' 4.

6. Bestämmelserna under 3�5 skall ej tillämpas på pensionsstiftelse, som

är knuten till bankaktiebolag, sparbank eller kreditkassa inom jordbriiks-

kasserörelscn, eller på gemensam stiftelse med gemensam förmögenliel. bi-'"

hinder aA'^ bestämmelserna i nya lagen får pensionsstiftelse och personalslif-

telse inneha fordran mot arbetsgivaren, som tillkommit före lagens ikrafl-

trädande och som ej ujAphör enligt 3.

7. Stiftelse som vid lagens ikraftträdande tillhandahåller bostad eller su-

nan liknande förmån äger, utan hinder av att utgiA-andet av förmaurn

icke är att hänföra till ändamål som aA'ses i 27 §, fortsätta att bereda sadnn

förmån. Sådan stiitelse anses såsom personalstiftelse enligt den nya lag^"-

8. �r arbetsgiA^are i likvidation eller försatt i konkurs vid lagens ikra ⬢

trädande, skall äldre lag tillämpas, så länge likAudationen eller konkins'-''^

pågår.

.?⬢ ^^^^J^der för gemensam pensionsstiftelse, som finns Aud lagens ikra

tradande och som skall bestå, skall inges till tillsynsmyndigheten sc"^^

den 31 december 1968.

10. Strider pensionsstiftelses eller personalstiftelses innehav av

"'1

nestammelse i nya lagen, skall aktierna aA^dtras så snart detta läinp''n^

kan ske.

11. Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 12 S aA'ser ej pcnsionsulf^^

telse given med stöd av äldre rätt.

¬

background image

1967 - Nr 531 och 532

1189

12. pensionsstiftelse, som med stod av äldre ratt givit pensionsutfästelse,

agcr utan hinder av 13 § betala pensionspost eller avgift till pensionsförsäk­

ring eller bestrida annan utgift i samband med pensionering.

13. För stiftelse, som bildats före lagens ilcraftträdande och som skall

bestå såsom pensionsstiftelse eller personalstiftelse, skall styrelse enligt

jagen var a utsedd senast den 31 december 1968.

H. �r en av arbetsgivare bildad pensions- eller personalstiftelse den 1

mars 1968 icke längre knuten till viss arbetsgivare, skall tillsynsmyndig­

heten besluta, om stiftelsen skall lilcvidera eller bestå, samt i sistnämnda

fall meddela grunder för stiftelsens fortsatta verksamliet.

15. Om särskilda skäl föreligger, äger Konungen förordna, att viss stif­

telse, som finns vid lagens ikraftträdande och som enligt lagen skulle

utgöra pensions- eller personalstiftelse, skall undantagas från lagens till-

lämpning.

IG. Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter

övergångsbestämmelse till lagen, domes till böter.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

⬢\isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 9 juni 1967.

Under Hans Maj:ts

Min allernädigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.