SFS 1967:538

670538.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1967 . Nr 538

1199

Nr 53S

Lag

angående äcdriiig i lagen den 1 jmri 1951 (nr 308) om ekonomiska

föreningar;

given Stockh olms slott den 9 juni 1067.

y i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

LMI (1 c s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagenk funnit

gott för ordna, dels att i 17 § lagen den 1 juni 1951 om ekonomiska förening­

ar skall införas ett nytt moment, betecknat 2 mom., av nedan angiven ly­

delse, dels att 2 mom. samma paragraf skall erhålla beteckningen 3 mom.,

dels all 41 § 1 och 4 mom. samt 97 § samma lag skall erhålla ändrad ly­

delse på sätt nedan anges.

17 §.

2 ;uf? un Vid tillämpning av bestämmelserna i 1 mom, skall belopp,

som upptagils under rubriken Avsatt till pensioner, ej räknas som skuld

i den mån det överstiger det belopp, under vilket posten jämlikt 7 § första

stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfäs­

telse m. m. icke får nedbringas.

41 §.

Vid uppställande

nedan ialtttagas.

j mom. Följande poster

anses påkallat:

A. Bland tillgångarna.

för räkenskapsåret.

B. Bland skulderna.

I. Långfristiga skulder.

1. pension.sskuld som redovisas under rubriken Avsatt till pensio­

ner;

2. andra långfristiga skulder,

II. Kortfristiga skulder.

III. Oguldna skatter

räkenskapsårets utgång.

IV. Eget kapital.

för räkenskapsåret.

4

I balansräkningen

egendomens slag.

I balansräkningen skola ock anmärkas de pensionsåtaganden, som ej upp­

tagits bland skulderna.

97 §.

benast fyra

till länsstyrelsen.

Hättöns beslut � � � av lagalcraftbevis.

Far rättens

fusionen genomförd.

Hör till den överlätande föreningen pensionsstiftelse eller personalstif-

clse, gä ller om stiftelsens överförande till den övertagande föreningen vad

Magen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

ar stadgat.

Bonna lag träder i kraft den 1 mars 1968.

' Dop. I9(i7: S3; L'U 3S; Rskr 292.

¬

background image

mJ

' ^1

1200

1967 ⬢ Nr 538 och 539

Det alla som vederbör liava sig hörsamligen all eflerrälta. Till yUcrm

visso hava Yi detta med egen band nndershri^it och med Vårt kiingl. si")!
bckrälla lalil.

Stockholms slott den 9 juni 1967.

Under Hans Maj ;ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro;

"p

JUL

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.