SFS 1950:89

500089.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

8YENSK F �RFiTTNIHGSSilLIHG.

'»fe

1950

HT

or\

^

^

Utkom fr ån trycket

Nr 89 ocli 90.

2

^

i

iggg^

IE Jlöir:?^

Nr 89.

Lag

angående ändrad lydelse ay 103 § 1 mom. samt 223 § I ocli 2 mom.

lagen den 14 september 1944 ( nr 705) om aktiebolag;

given Stochholms slott den 24 mars 1960.

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes

K o n u n g, g ö r a v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen\ funnit gott förordna,

att 103 1 mom. samt 223 § 1 och 2 mom. lagen den 14 septemheir 1944

om aktiebolag skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

103 §.

1 mom. I förvaltningsberättelsen skall, i den mån det finnes kunna ske

utan förfång för bolaget, upplysning länmas om hela intäkten av rörelsen

under räkenskapsåret (omsättningssumman) samt om andra för bedöm­

ningen av bolagets ställning och resultatet av dess verksamhet samt sty­

relsens och verkställande direktörs förvaltning viktiga förhållanden, där

upplysning i nämnda hänseenden ej lämnas i balansräkningen eller vinst-

och förlusträkningen, Så"satt det finnes kunna ske utan förfång för bolaget,

skola ock i förvaltningsberättelsen uppgivas händelser av väsentlig bety­

delse för bolaget, jämväl där de inträffat efter räkenskapsårets slut.

I den mån motsvarande uppgifter ej intagits i balansräkningen, skall i

förvaltningsberättelsen uppgift lämnas beträffande fastigheter om taxerings­

värden och brandförsäkringsbelopp samt beträffande maskiner, inventa­

rier och andra dylika anläggningstillgångar om brandförsäkringsbelopp, med

fördelning av nämnda värden och belopp såvitt möjligt på de under särskil­

da poster i balansräkningen upptagna tillgångarna. Vidare skall i förvalt­

ningsberättelsen uppgivas medelantalet under räkenskapsåret anställda ar­

betare samt medelantalet övriga i bolagets tjänst anställda personer. I den

mån motsvarande uppgifter ej lämnas i vinst- och förlusträkningen, skall

ock i särskilda poster upptagas sammanlagda beloppet av utbetalda löner

och ersättningar under räkenskapsåret dels till arbetare, dels till styrelsen

samt verkställande direktör och andra företagsledare, dels ock till övriga

befattningshavare i bolaget.

Har uppskrivning

särskilt anmärkas.

Har beträffande tillgångars redovisning såsom anläggnings- eller om­

sättningstillgångar, beträffande avskrivning på anläggningstillgångar eller

avsättning å värdeminskningskonto för dylika tillgångar, beträffande om­

sättningstillgångars värdering eller i andra hänseenden sådan ändring i

. förhållande till tidigare balansräkning eller -sdnst- och förlusträkning vid­

tagits, som i avsevärd mån påverkat årsresultatet eller eljest är av större

: vikt, skall redogörelse därför lämnas i förvaltningsberättelsen.

Styrelsen och

enligt balansräkningen.

* Elksda gons ekrivolso 1950; 86.

if,';"

* 46�500�24. Sve nsk författningssamling 1950, Nr 89 och 90.

r

' '

i'

1

I

¬

background image

^42

_ 1950. m 89. �

223 §.

7 mom. Vill aktieägare

tre skiljemän.

Ivtihna dö alctieägar^, som gjort ansökan om inlösen, ej enas om utse-,

ende av skiljeman, skall överexekutor i den ort, där styrelööh llai' sitt satéj

utse skiljeman bland dem som av nämnda aktieägare därtill föresla^ts.

Styrelsen äge utse skiljeman och föra talan för de aktieägare, för vilka lös­

ningsplikt kan inträda. I övrigt skall i fråga om skiljemännen och förfa­

randet inför dem i tillämpliga delar gälla vad i lagen om skiljemän är stad­

gat. �r tvist om lösens belopp, skall detta bestämmas så att det motsvarar

aktiens verkliga värde. 1 fall som i 175 eller 176 § sägs skall dock lösen be­

stämmas till minst det belopp, som i förslaget till fusionsavtal beräknats

belöpa å varje aktie. För lösen vare de alttieägare, som röstat för beslutet,

ansvariga en för alla och alla för en. Kostnaderna för skiljemannaförfäran­

det skola åvila bolaget, där ej skiljemännen på grund av särskilda omstän­

digheter pröva skäligt ålägga aktieägare att helt eller delvis svara för des­

sa kostnader. Part, som är missnöjd med skiljemännens beslut, äger, där

ej annat stadgats i bolagsordningen, draga tvisten under rättens prövning,

såframt han instämmer sin talan inom tre månader från det beslutet i bu-

vudskrift eller avskrift delgavs honom. Styrelsen skall ofördröjUgen om­

besörja delgivningen av beslutet. Talan, må föras av såväl styrelsen som

enskild lösningspliktig aktieägare. Sådan talan gälle till förmån för annan

lösningspliktig.

Kunna de

om fusion.

2 mom. önskar moderbolag

tre skiljemän.

Skiljemannaförfarandet skall senast tre månader efter den i första styc­

ket omförmälda sammankomsten påkallas bos dotterbolagets styrelse ge­

nom skriftlig begäran, däri skall angivas den skiljeman som utses aV mc- '

derbolaget. Har sådan begäran gjorts, åligger det dotterbolagets styrelse att

därom, på sätt i 123 § tredje stycket är stadgat, undenntta övriga aktie­

ägare med anmaning till dem att inom två månader därefter bos dotterbo­

lagets styrelse skriftligen föreslå skiljeman. Där samtliga aktieägare äro

införda i alvtieboken och hava inom sålunda angiven tid föreslagit samma ,

skiljeman, skall dotterbolagets stjmelse underrätta moderbolaget, att han

utsetts till skiljeman. I annat fall skall dotterbolagets styrelse bos rätten

begära förordnande av god man. Gode mannen skall bos överexekutor i den

ort, där dotterbolagets styrelse bar sitt säte, med eget förslag och uppgift på

de personer som av aktieägare föreslagits, begära förordnande av skilje­

man, så ock bevaka frånvarande aktieägares rätt Under skiljemannaförfa­

randet. I övrigt skall i fråga om skiljemännen och förfarandet inför dem i

tillämpliga delar gälla vad i lagen om skiljemän är stadgat. �r tvist om lö­

sens belopp, skall detta bestämmas så att det motsvarar aldiens verkliga"

värde. Kostnaderna för skiljemannaförfarandet skola åvila moderbolaget,

där ej skiljemännen på grund av särskilda omständiglieter ptöva skäligt

ålägga annan alctieägare att helt eller delvis svara för dessa kostnader.

Part, som är missnöjd med skiljemännens beslut, äger genom stämning,

draga tvisten under rättens prövning inom tid som i 1 mom. sägs.

Där det

lösens erläggande.

Inom en

egen skuld.

ti®

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1950 men skall icke äga tillämpning

beträffande förvaltningsberättelse för räkenskapsår, som utgått dessför­

innan.

¬

background image

� 1950. Nr 89 ocli 90. �

143

,,

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 24 mars 1950.

11 lot ;'./

lör^

Under Hans Maj :ts

allemådigste Konungs och Herres frånvaro;

del coijj

si i] (Justitiedepartementet.)

HERMAN ZETTERBERG.

GUSTAF ADOLF.

lanuiti

sMldao-j- '

SWälic

'M, äE

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.