SFS 1994:1223 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 1994:1223 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.
SFS 1994_1223 Lag om ändring i lagen (1967_531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1223

Utkom från trycket
den 13 september 1994

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m. m.;

utfärdad den 25 augusti 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m. m.

dels att 9, 15, 17, 27 och 3 0 - 3 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall inforas fyra nya paragrafer, 10 a, 17 a, 17b och

18 a §§, av följande lydelse.

9 § Med pensionsstiftelse avses en av arbetsgivare grundad stiftelse vars
uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare
eller arbetstagares efterlevande.

En pensionsstiftelse skall ha ett namn. Namnet skall innehålla ordet

pensionsstiftelse.

10 a § En pensionsstiftelses styrelse svarar för att förmögenheten är

placerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för
annat än stiftelsens ändamål.

15 § Gottgörelse sker ur överskott på kapitalet. Sådant överskott förelig-

ger när pensionsstiftelses tillgångar, värderade med tillämpning av 3 kap.

6§ stiftelselagen (1994:1220), överstiger den skuld stiftelsen ådragit sig
samt upplupen del av den utfästa pension, som tryggas av stiftelsen, eller,
om stiftelsen tryggar utfästelser enligt allmän pensionsplan, pensionsre-
serven enligt denna.

För utgift, som avses i 14 § första stycket a) och som omfattas av

stiftelsens ändamål, äger arbetsgivaren gottgöra sig ur årets avkastning,
även om stiftelsen saknar överskott på kapitalet.

Gottgörelse får avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren

haft under närmast föregående räkenskapsår.

Beräknar arbetsgivare vid taxering till beskattning sin inkomst enligt

bokföringsmässiga grunder, skall gottgörelse avse kostnad i stället för
utgift.

Gottgörelse för avgift till försäkring för allmän tilläggspension får avse

den del av avgiften som kan anses hänföra sig till lön eller annan ersättning
åt person vilken omfattas av stiftelsens ändamål.

17 §2 Företrädare för arbetstagarna i pensionsstiftelses styrelse väljs vid

sammanträde med arbetstagarna. Tillhör mer än tre fjärdedelar av arbets-
tagarna samma fackförening eller liknande förening, får denna dock välja
företrädarna. Tillhör samma flertal av arbetstagarna två eller flera sådana
föreningar, får dessa välja företrädarna. Vid val skall det tillses att olika
yrkesgrupper bland arbetstagarna blir företrädda inom styrelsen i lämplig
utsträckning.

1

Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94: LU12 , rskr. 1993/94:225.

2

�ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

2678

background image

SFS 1994:1223

Styrelsen skall i god tid före utgången av valperioden upplysa arbetsgiva-

ren och arbetstagarna om deras rätt att utse ledamöter samt i förekomman-
de fall utlysa sammanträde.

17 a § En pensionsstiftelse är bokföringsskyldig. Bokföringsskyldigheten

skall fullgöras enligt bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). En
stiftelse skall upprätta årsredovisning, som skall bestå av den resultaträk-
ning och den balansräkning som har tagits in i årsbokslutet samt av en
förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har främ-

jats under räkenskapsåret.

�&rsredovisningen skall undertecknas av samtliga styrelseledamöter.

17 b § Om stadgarna inte säger något annat, skall arbetsgivaren utse
revisor. Tillsynsmyndigheten skall utse särskild revisor, när det finns

anledning till det. Revisorns berättelse skall åtfölja styrelsens årsredovis-
ning, som skall sändas till tillsynsmyndigheten inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång.

18 a § Bestämmelserna i 5 kap. 1 - 3 §§, 4 § första -tredje styckena och
5 § samt 9 kap. 6 § första och andra styckena stiftelselagen (1994:1220)

skall tillämpas även i fråga om pensionsstiftelser. Vad som anges i 5 kap.

1 § stiftelselagen om åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet

eller i stiftelselagen skall därvid i stället avse åsidosättande av de för
pensionsstiftelsen gällande föreskrifterna eller av bestämmelserna i denna
lag. Vid tillämpning av 5 kap. 4 § stiftelselagen skall med stiftare avses
arbetsgivaren.

27 § Med personalstiftelse avses en av arbetsgivare grundad stiftelse
med ändamål att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetagares
efterlevande som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken
arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

Arbetsgivaren äger i stiftelseurkunden förordna, att stiftelse skall omfat-

ta endast viss grupp av arbetstagare eller efterlevande.

En personalstiftelse skall ha ett namn. Namnet skall innehålla ordet

personalstiftelse.

30 § Beträffande personalstiftelse äger bestämmelserna i 10 a §, 15 §
tredje och fjärde styckena, 16 - 20 samt 22 och 24 §§ motsvarande till-
lämpning.

Sedan medel vid stiftelses likvidation avsatts för den skuld stiftelsen

själv kan ha ådragit sig, användes återstående medel till att främja välfärd
för dem som omfattas av stiftelsens ändamål.

31 § Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har
sitt hemvist.

Styrelsen för en pensions- eller personalstiftelse skall anmäla stiftelsen

för tillsyn senast sex månader efter det att styrelsen har tagit emot sitt
uppdrag.

2679

background image

SFS 1994:1223

Anmälan enligt andra stycket skall innehålla uppgift om stiftelsens post-

adress och telefon samt om styrelseledamöternas namn, bostadsadress,
postadress och telefon. Till anmälan skall fogas bestyrkt kopia av de
handlingar som arbetsgivaren upprättat avseende stiftelsen samt, om möj-
ligt, uppgift om storleken och beskaffenheten av stiftelsens förmögenhet.

När en ändring har inträtt i något förhållande som tidigare har anmälts
skall detta genast anmälas till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten skall föra ett register över anmälda stiftelser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om avgifter för tillsyn och registrering enligt denna lag.

32 § Tillsynsmyndigheten skall ingripa, om det kan antas att en pen-
sions- eller personalstiftelse inte förvaltas i enlighet med de för stiftelsen
gällande föreskrifterna eller denna lag.

Tillsynsmyndigheten skall ge stiftelserna råd och upplysningar.
Vid tillsynen över pensions- och personalstiftelser tillämpas i övrigt

bestämmelserna i 9 kap. 4 och 5 §§, 6 § tredje stycket samt 7 § stiftelselagen
(1994:1220).

33 §3 Tillsynsmyndighetens beslut enligt 22 § får överklagas hos rege-

ringen.

I fråga om överklagande av annat beslut av tillsynsmyndigheten enligt

denna lag tillämpas 9 kap. 11 § första-tredje styckena stiftelselagen
(1994:1220).

Skattemyndighetens beslut enligt 11 § tredje stycket får överklagas hos

kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. De nya bestämmelserna i 17 a § skall tillämpas första gången från och

med det räkenskapsår som börjar löpa närmast efter utgången av år 1995.
Detta räkenskapsår skall kortas av om det behövs för att stiftelsen skall få
ett räkenskapsår som stämmer överens med de nya bestämmelserna.

3.1 fråga om skyldighet för styrelseledamot att utge skadestånd på grund

av handling eller underlåtenhet som ligger i tiden före ikraftträdandet
tillämpas 6 § lagen (1929: 116) om tillsyn över stiftelser.

4. En pensions- eller personalstiftelse skall fullgöra sin skyldighet enligt

14 § lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser i fråga om det räkenskapsår

som avslutas vid eller närmast efter utgången av år 1995.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1990:356.

2680

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.