SFS 1994:1826 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 1994:1826 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1994_1826 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1826

Utkom från trycket
den 30 december 1994

6539

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

(1975:1385)2,

dels att 9 kap. 5 §, 11 kap. 3 § samt 13 kap. 1, 4 a, 6, 17 och 19 §§ skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 11 kap. 15 �20 §§

samt 13 kap. 6 a §, av följande lydelse,

1

Prop. 1994/95:67, bet. 1994/95: LU11, rskr. 1994/95:111.

2

Lagen omtryckt 1993: 150.

background image

6540

SFS 1994:1826

dels att det i lagen närmast före 11 kap. 15 § skall inforas en ny rubrik

med lydelsen "Förseningsavgift".

9 kap.

5 § Inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår skall hållas
ordinarie bolagsstämma. Vid sådan stämma skall årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt, i moderbolag, koncernredovisningen och kon-
cernrevisionsberättelsen framläggas.

Vid stämman skall beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i

moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
4. i annat ärende som ankommer på stämman enligt denna lag eller

bolagsordningen.

Med beslut i fråga som avses i andra stycket 1 � 3 skall dock anstå till

fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet bestående av ägare till
en tiondel av samtliga aktier begär det. Sådan stämma skall hållas minst en
och högst två månader därefter. Ytterligare uppskov är ej tillåtet.

Om beslut som avses i andra stycket 1 och 2 skall anstå till fortsatt

stämma, skall styrelsen anmäla detta till registreringsmyndigheten för
registrering. Anmälan skall göras inom fyra veckor efter det att beslut om
fortsatt stämma fattades.

11 kap.

3 § Minst en månad före ordinarie bolagsstämma skall årsredovisnings-

handlingarna för det förflutna räkenskapsåret avlämnas till revisorerna.

När resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställda, skall be-

styrkta kopior av årsredovisning och revisionsberättelse ges in till registre-
ringsmyndigheten. Handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyn-
digheten inom en månad från fastställelsebeslutet. På kopian av årsredo-
visningen skall en styrelseledamot eller verkställande direktören teckna
bevis om att resultaträkning och balansräkning har fastställts med uppgift
om fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla uppgift om bolagsstäm-
mans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust.

Om kopia av årsredovisning och revisionsberättelse inte, på sätt som

anges i andra stycket, har insänts inom femton månader efter räkenskaps-
årets utgång, svarar styrelseledamöterna och verkställande direktören soli-
dariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget.

En styrelseledamot eller verkställande direktör undgår dock ansvar, om

han visar att underlåtenheten att insända årsredovisning och revisionsbe-
rättelse inte beror på försummelse av honom. Ansvar inträder inte för
förpliktelser som uppkommer efter det att handlingarna har kommit in till
registreringsmyndigheten.

background image

SFS 1994:1826

6541

Försen ingsa v gift

15 § Om ett aktiebolag inte ger in bestyrkta kopior av årsredovisning

och revisionsberättelse eller om årsredovisningen saknar sådant bevis som
avses i 3 §, skall bolaget betala förseningsavgift till staten enligt bestäm-
melserna i 16 §. Detsamma gäller om ett moderbolag inte ger in bestyrkta
kopior av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse eller om
koncernredovisningen saknar bevis enligt 3 § om fastställelse av koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslut om förseningsavgift fattas av registreringsmyndigheten.

16 § Ett bolag skall betala en förseningsavgift om de handlingar som

anges i 15 § inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom sju
månader från räkenskapsårets utgång. Har bolaget inom denna tid gjort
anmälan enligt 9 kap. 5 § fjärde stycket, skall dock bolaget betala förse-
ningsavgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio månader
från räkenskapsårets utgång. Avgiften skall uppgå till 10000 kr för publika
aktiebolag och 5 000 kr för privata aktiebolag.

Om de handlingar som anges i 15 § inte har kommit in inom två

månader från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om
förseningsavgift enligt första stycket, skall bolaget betala en ny försenings-
avgift. Den nya avgiften skall uppgå till 10000 kr för publika aktiebolag
och 5 000 kr för privata aktiebolag.

Om de handlingar som anges i 15 § inte har kommit in inom två

månader från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om
förseningsavgift enligt andra stycket, skall bolaget betala en ny försenings-
avgift. Den nya avgiften skall uppgå till 20000 kr för publika aktiebolag
och 10000 kr för privata aktiebolag.

Har registrering skett av beslut om att bolaget försatts i konkurs eller

trätt i likvidation, får beslut om förseningsavgift inte meddelas.

17 § Har bolaget inom tid som avses i 16 § givit in kopior av de hand-

lingar som anges i 15 § men är kopiorna inte bestyrkta eller har handlingar-
na på annat sätt någon brist som lätt kan avhjälpas, får registreringsmyn-
digheten meddela beslut om förseningsavgift endast om bolaget har under-
rättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det inom
tid som angetts i underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas med
posten till den postadress som bolaget senast har anmält hos registrerings-
myndigheten.

18 § En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att inge

handlingen framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som
bolaget inte har kunnat råda över. Avgiften skall också efterges om det
framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om något yrkande om

detta inte har framställts, i den mån det föranleds av vad som har förekom-
mit i ärendet.

19 § Om en förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppma-

ning, skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att
indrivning inte behöver begäras för ringa belopp.

background image

SFS 1994:1826

6542

3

Senaste lydelse 1993:1495

4

Senaste lydelse 1993:1495.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m. m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsök-
ningsbalken ske.

20 § Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har
vunnit laga kraft.

Om ett bolag har rätt att återfå betalad förseningsavgift på grund av en

domstols beslut, skall ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften
från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och
med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas
69 § 2 mom. första stycket uppbördslagen (1953:272).

13 kap.

1 § Bolagsstämman kan besluta att bolaget skall träda i likvidation.

�ven om bolagsordningen skulle föreskriva kvalificerad majoritet för

beslut om likvidation, fattas sådant beslut med enkel majoritet, när grund
för tvångslikvidation föreligger enligt 2, 4 eller 4 a §. Beslutet har i fall som
angivits nu omedelbar verkan. I annat fall kan bolagsstämman besluta att
likvidationen skall inträda viss senare dag.

4 a §3 Registreringsmyndigheten förordnar att bolaget skall träda i likvi-
dation, om

1. bolaget är i konkurs som avslutas med överskott och bolagsstämman

inte inom föreskriven tid fattat beslut om likvidation enligt 19 §,

2. bolaget inte på föreskrivet sätt till registret har anmält sådan behörig

styrelse, verkställande direktör eller revisor som skall finnas enligt denna

lag, eller

3. bolaget inte har sänt in årsredovisning och revisionsberättelse enligt

11 kap. 3 § inom elva månader från räkenskapsårets utgång.

Beslut om likvidation meddelas dock inte, om likvidationsgrunden har

upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten och
avgift som påförts enligt 6 a § har betalats.

Fråga om likvidation enligt första stycket tas upp av registreringsmyn-

digheten självmant eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot, verk-
ställande direktör, aktieägare, borgenär eller annan vars rätt kan vara
beroende av att det finns någon som kan företräda bolaget.

6 §4 Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt
för expeditioner i ärende enligt 2, 4 eller 4 a §, skall ersättning för detta
lämnas av bolagets medel, om bolaget förpliktas träda i likvidation eller

rätten eller, i fall som avses i 4 a §, registreringsmyndigheten annars finner
det skäligt.

6 a § Om registreringsmyndigheten självmant meddelar bolaget ett
likvidationsföreläggande enligt 5 a § på den grunden att bolaget inte har
anmält behörig styrelse, verkställande direktör eller revisor för registre-
ring, skall bolaget förpliktas att betala en särskild avgift för kostnaderna i
likvidationsärendet.

background image

Bolaget skall förpliktas betala avgift enligt första stycket endast om

registreringsmyndigheten senast sex veckor innan föreläggandet meddela-
des har skickat en påminnelse till bolaget på dess senast anmälda post-
adress om den brist som föreläggandet avser. Påminnelsen skall ha inne-
hållit en upplysning om att bolaget kan bli skyldigt att betala en avgift om
bristen inte avhjälps.

Kommer det fram i likvidationsärendet att det inte fanns grund för

tvångslikvidation när föreläggande enligt 5 a § meddelades, skall avgifts-
beslutet upphävas.

Bestämmelserna i 11 kap. 18 och 19 §§ tillämpas även i fråga om avgift

enligt första stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

17 § Har bolaget trätt i likvidation på grund av bolagsstämmans beslut

eller, i fall som avses i 2 §, på grund av rättens beslut, kan stämman sedan
revisorerna avgivit yttrande besluta att likvidationen skall upphöra och
bolagets verksamhet återupptagas. Sådant beslut får dock ej fattas, om
likvidationsanledning på grund av denna lag eller bolagsordningen förelig-
ger eller om bolagets eget kapital beräknat enligt 2 § tredje stycket ej
uppgår till det registrerade aktiekapitalet eller om utskiftning ägt rum.

När beslut enligt första stycket fattas, skall samtidigt väljas styrelse.
Bolagsstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av styrel-

se skall av likvidatorerna genast anmälas för registrering. Beslutet får ej
verkställas förrän registrering skett.

Om likvidationsbeslut som avses i 1 � 4 a §§ blivit upphävt genom dom-

stols lagakraftägande dom eller beslut, skall likvidatorerna genast göra
anmälan därom för registrering samt kalla till bolagsstämma för val av
styrelse.

När likvidation upphört enligt denna paragraf, äger 14 § motsvarande

tillämpning.

19 § Om aktiebolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan över-

skott, är bolaget upplöst när konkursen avslutas.

Finns överskott, skall bolagsstämman inom en månad från det konkur-

sen avslutades besluta att bolaget skall träda i likvidation. Fattas inte något
sådant beslut, gäller 4 a §.

Var bolaget i likvidation när det försattes i konkurs, skall likvidationen

fortsättas enligt 16 §, om konkursen avslutas med överskott.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Bestämmelserna i 11 kap. 15 och 16 §§ tillämpas beträffande årsre-

dovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsår som avslutas den 31
december 1994 eller senare.

3.1 fråga om årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsår

som har avslutats före den 31 december 1994 tillämpas 13 kap. 4 a § första
stycket i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

6543

SFS 1994:1826

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.