SFS 1997:545 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 1997:545 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
SFS 1997_545 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995_1554)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:545
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

957

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 11 § årsredovisningslagen

(1995:1554) skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

background image

958

SFS 1997:545

8 kap.

11 § Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har

vunnit laga kraft.

Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en

domstols beslut, skall ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften
från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och
med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas

19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. �ldre föreskrifter gäller för

beräkning av ränta för tid före den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.