SFS 1998:9 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 1998:9 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
SFS 1998_9 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995_1554)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:9
Utkom från trycket
den 27 januari 1998

Lag

om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 15 januari 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § årsredovisningslagen

(1995:1554) skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1996/97:167, bet. 1997/98:JoU8, rskr. 1997/98:56.

41

background image

SFS 1998:9

6 kap.

1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över ut-

vecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Upplysningar skall även lämnas om

1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resul-

taträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av bolagets
ställning och resultat,

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat

under räkenskapsåret eller efter dess slut,

3. bolagets förväntade framtida utveckling,
4. bolagets verksamhet inom forskning och utveckling, och
5. bolagets filialer i utlandet.
Utöver sådan information om verksamhetens miljöpåverkan som skall

lämnas enligt första och andra styckena skall bolag som bedriver verksamhet
som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen (1969:387)
lämna upplysningar i övrigt om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Andra stycket 3 och 5 gäller inte bolag som avses i 3 kap. 6 § andra

stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i

fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

42

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.