SFS 2000:34 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 2000:34 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
000034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554).

dels

att 2 kap. 6 §, 4 kap. 13 §, 5 kap. 2 § och 7 kap. 7 § samt rubriken när-

mast före 4 kap. 13 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 16 §, samt närmast

före 4 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

6 §

Beloppen i årsredovisningen skall anges i företagets redovisnings-

valuta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Beloppen får dess-
utom anges i annan valuta enligt omräkningskursen på dagen för räken-
skapsårets utgång (balansdagen). I så fall skall upplysning om omräknings-
kursen lämnas i en not.

Vid byte av redovisningsvaluta skall balansräkningen för det gamla rä-

kenskapsåret räknas om till den nya redovisningsvalutan enligt den växel-
kurs som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bank-
dagen under räkenskapsåret. Den omräknade balansräkningen skall utgöra
ingående balans för det nya räkenskapsåret.

4 kap.

Omräkning av fordringar och skulder

13 §

Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan får om-

räknas till redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta
står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§.

Omräkning av förlagsinsatser

16 §

Om en ekonomisk förening har förlagsinsatser i annan valuta än redo-

visningsvalutan, skall dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen.
Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid rä-
kenskapsårets ingång, skall föras mot Balanserad vinst eller förlust.

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

SFS 2000:34

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

4*

SFS 2000:31�63

background image

2

SFS 2000:34

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

5 kap.

2 §

Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar eller skulder skall

anges.

För poster i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar eller skul-

der i annan valuta än redovisningsvalutan skall det anges enligt vilka princi-
per beloppen har räknats om till redovisningsvalutan.

7 kap.

7 §

2

För koncernredovisningen tillämpas följande bestämmelser i 2 kap.:

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
5 § om språk och form,
6 § om valuta, och
7 § om undertecknande.
I koncernredovisningen skall beloppen anges i samma valuta som i mo-

derföretagets årsredovisning.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1999:1112.

Viktiga lagar inom associationsrätt
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.