SFS 2004:244 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 2004:244 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
040244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 3 kap. 11 §, 5 kap. 9 §, 7 kap.

17 § och 8 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554)

2

orden ⬝Patent- och

registreringsverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Bolagsverket⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. �renden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i

vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till
Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av

3 kap. 11 § 1999:1112
5 kap. 9 § 1999:1112
7 kap. 17 § 1999:1112
8 kap. 1 § 1999:1112.

SFS 2004:244

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

4*

SFS 2004:228�273

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom associationsrätt
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.