SFS 1998:761 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 1998:761 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
980761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

dels att 2 kap. 1 §, 3 kap. 7 §, 7 kap. 3 och 7 §§, 8 kap. 2, 6 och 15 §§ och

9 kap. 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 19 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

1 § Utöver årsbokslut enligt 11 § bokföringslagen (1976:125) skall bolag
för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning enligt denna lag.

�&rsredovisningen skall bestå av
1. balansräkning,
2. resultaträkning,
3. noter, och
4. förvaltningsberättelse.
Om bolaget är ett sådant bolag som avses i 10 kap. 12 § aktiebolagslagen

(1975:1385) eller 4 kap. 3 § första stycket lagen (1980:1103) om
årsredovisning m.m. i vissa företag, skall det i årsredovisningen även ingå en
finansieringsanalys.

3 kap.

7 § Om det är motiverat av konkurrensskäl och regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer medger det, får posterna 1�6 i bilaga
3 respektive posterna 1�3 och 6 i bilaga 4 slås samman till en post benämnd
bruttovinst eller bruttoförlust. Detta gäller dock inte om bolaget är ett sådant
bolag som avses i 10 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 4 kap.
3 § första stycket lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag.

Ett bolag som slår samman poster enligt första stycket skall i en not

upplysa om skälen för detta.

1

Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257.

Svensk författningssamling

SFS 1998:761
Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

SFS 1998:761

2

5 kap.

19 a § I aktiebolag skall upplysning lämnas om den sammanlagda på
räkenskapsåret belöpande ersättningen till var och en av bolagets revisorer
och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Särskild uppgift skall lämnas
om hur stor del av ersättningen som avser andra uppdrag än revisions-
uppdraget.

7 kap.

3 § Koncernredovisningen skall bestå av

1. koncernbalansräkning,
2. koncernresultaträkning,
3. noter, och
4. förvaltningsberättelse.
Om moderbolaget är ett sådant bolag som avses i 10 kap. 13 §

aktiebolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 3 § andra stycket lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag, skall det i
koncernredovisningen även ingå en finansieringsanalys.

7 § Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen skall var för
sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultat-
räkningarna för moderbolaget och de dotterföretag som omfattas av
koncernredovisningen. Sammanställningen skall göras med tillämpning av
8�12 §§ och 17�23 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än
dotterföretag skall 24�29 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap.

Vad som i aktiebolag har avsatts till kapitalandelsfonden enligt 27 § andra

stycket skall redovisas som en särskild post under A IV i koncern-
balansräkningen. Sådant belopp skall anses som bundet eget kapital.

När 3 kap. 6 § andra stycket tillämpas skall vad som där sägs om antalet

anställda och tillgångarnas nettovärde avse koncernen som helhet.

Bestämmelsen i 3 kap. 7 § gäller inte om koncernen är en sådan koncern

som avses i 10 kap. 13 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 3 §
andra stycket lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag.

8 kap.

2 § I ett aktiebolag skall årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret
lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast sex veckor före den
ordinarie bolagsstämma där årsredovisningen skall behandlas. I ett
handelsbolag skall årsredovisningen lämnas till revisorerna senast fyra
månader efter räkenskapsårets utgång.

6 § Ett aktiebolag skall betala en förseningsavgift om de handlingar som
anges i 5 § inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom sju
månader från räkenskapsårets utgång. Har bolaget inom denna tid gjort
anmälan enligt 9 kap. 9 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385), skall

background image

SFS 1998:761

3

dock bolaget betala förseningsavgift först om handlingarna inte har kommit
in inom nio månader från räkenskapsårets utgång. Avgiften skall uppgå till
10 000 kr för publika aktiebolag och 5 000 kr för privata aktiebolag.

Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift
enligt första stycket, skall bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya
avgiften skall uppgå till 10 000 kr för publika aktiebolag och 5 000 kr för
privata aktiebolag.

Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift
enligt andra stycket, skall bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya
avgiften skall uppgå till 20 000 kr för publika aktiebolag och 10 000 kr för
privata aktiebolag.

15 § Om ett bolag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, skall
det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det skall också anges
om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registrerings-
myndigheten.

En årsredovisning får, när den publiceras i ofullständigt skick, inte

åtföljas av revisionsberättelsen. Publikationen skall i stället innehålla
revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats
enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt 10 kap. 28, 30 och 31 §§
aktiebolagslagen (1975:1385) och 4 kap. 10 § andra�fjärde styckena lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag. Om revisionsberättelse
inte har lämnats, skall detta förhållande liksom skälen för det anges.

9 kap.

1 § Ett bolag skall minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer
än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport), om bolaget är
skyldigt att ha auktoriserad revisor enligt 10 kap. 12 eller 13 §
aktiebolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 3 § första eller andra stycket
lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag.

Delårsrapporten skall avse bolagets verksamhet från räkenskapsårets

början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst
två tredjedelar av räkenskapsåret.

I ett aktiebolag skall delårsrapporten lämnas av styrelsen eller, om

styrelsen bestämmer det, av verkställande direktören.

3 § I en delårsrapport skall det översiktligt redogöras för verksamheten
och resultatutvecklingen samt för investeringar och förändringar i likviditet
och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare skall det
lämnas beloppsuppgifter om nettoomsättningen och resultatet före
bokslutsdispositioner och skatt under rapportperioden. Om det finns
särskilda skäl, får en ungefärlig beloppsuppgift om resultatet lämnas.
Bestämmelserna i 6 kap. 1 § andra stycket 1 och 2 gäller också i fråga om
delårsrapport.

background image

SFS 1998:761

4

Om en koncern är av sådan storlek som anges i 10 kap. 13 §

aktiebolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 3 § andra stycket lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag, skall moderbolaget i
delårsrapporten, utöver uppgifter om moderbolaget, lämna uppgifter för
koncernen motsvarande vad som sägs i första stycket. Uppgifter om
nettoomsättning och resultat skall avse beloppen efter avdrag för interna
poster inom koncernen och vara beräknade med hänsyn tagen till
internvinsteliminering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 19 a § och 8 kap. 2 § skall tillämpas första

gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december
1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.