SFS 1998:869 Lag om ändring i lagen (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 1998:869 Lag om ändring i lagen (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
980869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:9) om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1998:9) om änd-

ring i årsredovisningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över ut-

vecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Upplysningar skall även lämnas om
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resul-

taträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av bolagets
ställning och resultat,

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat

under räkenskapsåret eller efter dess slut,

3. bolagets förväntade framtida utveckling,
4. bolagets verksamhet inom forskning och utveckling, och
5. bolagets filialer i utlandet.
Utöver sådan information om verksamhetens miljöpåverkan som skall

lämnas enligt första och andra styckena skall bolag som bedriver verksamhet
som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken lämna
upplysningar i övrigt om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Andra stycket 3 och 5 gäller inte bolag som avses i 3 kap. 6 § andra

stycket.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

SFS 1998:869

Utkom från trycket
den 8 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.