SFS 1998:1548 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 1998:1548 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
981548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 8 och 9 §§ samt 8 kap. 16 §

årsredovisningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.

5 kap.

8 § För varje dotterföretag och intresseföretag, i vilket bolaget självt äger
eller i fall som anges i 1 kap. 6 § innehar andelar, skall det lämnas uppgift
om:

1. namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,
2. resultatet för det senaste räkenskapsår för vilket årsbokslut har upp-

rättats,

3. bolagets kapitalandel i företaget, beräknad med tillämpning av 1 kap.

6 §, och

4. antalet andelar och dessas värde enligt balansräkningen.
Första stycket gäller också i fråga om andra företag vari bolaget självt

eller på det sätt som anges i 1 kap. 6 § innehar en kapitalandel på minst
20 procent.

Ett bolag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag skall

ange detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

Om bolagets rösträttsandel i sådana företag som avses i första och andra

styckena avviker från kapitalandelen, skall även rösträttsandelen anges.

9 § En uppgift enligt 8 § får utelämnas, om den är av ringa betydelse med
hänsyn till kravet på rättvisande bild i 2 kap. 3 §.

Under förutsättning att tillstånd ges av regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer, får uppgift enligt 8 § också utelämnas, om den
har sådan karaktär att den kan vålla allvarlig skada för något av de i 8 §
angivna företagen.

Om en uppgift har utelämnats enligt första eller andra stycket, skall upp-

lysning lämnas om detta.

Uppgift om eget kapital och resultat får också utelämnas, om
1. bolaget äger andelar som motsvarar mindre än hälften av det andra

företagets eget kapital och detta företag inte offentliggör sin balansräkning,
eller

1

Prop. 1997/98:118, bet.1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1548
Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

SFS 1998:1548

2

2. dotterföretaget eller intresseföretaget omfattas av en av bolaget upp-

rättad koncernredovisning eller av en sådan koncernredovisning som avses i
7 kap. 2 § första stycket.

8 kap.

16 § Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncern-
revisionsberättelse.

Trots bestämmelserna i 15 § andra stycket får en ofullständig koncern-

redovisning, förutom i fall som avses i 15 § tredje stycket, publiceras
tillsammans med koncernrevisionsberättelsen, om ofullständigheten består i
att uppgifter som anges i 7 kap. 15 § och som är av ringa betydelse med
hänsyn till kravet på rättvisande bild har utelämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.