SFS 1998:1549 Lag om ändring i lagen (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 1998:1549 Lag om ändring i lagen (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
981549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1998:761) om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

dels att 8 kap. 6 och 15 §§ samt 9 kap. 1 och 3 §§ i paragrafernas lydelse

enligt lagen (1998:761) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:761) om ändring i

nämnda lag skall införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

8 kap.

6 § Ett aktiebolag skall betala en förseningsavgift om de handlingar som
anges i 5 § inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom sju
månader från räkenskapsårets utgång. Om bolaget inom denna tid har
kommit in med anmälan enligt 9 kap. 9 § tredje stycket aktiebolagslagen
(1975:1385), betalat den avgift som är föreskriven för registrering av sådan
anmälan och ingett en skriftlig försäkran från bolagets revisor om att
revisionsberättelsen lämnats till styrelsen, skall dock bolaget betala
förseningsavgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio
månader från räkenskapsårets utgång. Avgiften skall uppgå till 10 000 kr för
publika aktiebolag och 5 000 kr för privata aktiebolag.

Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift
enligt första stycket, skall bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya
avgiften skall uppgå till 10 000 kr för publika aktiebolag och 5 000 kr för
privata aktiebolag.

Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift
enligt andra stycket, skall bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya
avgiften skall uppgå till 20 000 kr för publika aktiebolag och 10 000 kr för
privata aktiebolag.

15 § Om ett bolag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, skall
det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det skall också anges

1

Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1549
Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

SFS 1998:1549

2

om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registreringsmyn-
digheten.

En årsredovisning får, när den publiceras i ofullständigt skick, inte

åtföljas av revisionsberättelsen. Publikationen skall i stället innehålla
revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats
enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt 10 kap. 28, 30 och 31 §§
aktiebolagslagen (1975:1385) och 4 kap. 10 § andra�fjärde styckena lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag. Om revisionsberättelse
inte har lämnats, skall detta förhållande liksom skälen för det anges.

Trots bestämmelserna i andra stycket får en ofullständig årsredovisning

publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten
består i att upplysningar enligt 5 kap. 17 eller 19 § har lämnats utan uppgift
om fördelningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen
mellan olika länder.

9 kap.

1 § Ett bolag skall minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer
än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport), om bolaget är
skyldigt att ha auktoriserad revisor enligt 10 kap. 12 eller 13 § aktiebolags-
lagen (1975:1385) eller 4 kap. 3 § första eller andra stycket lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag.

Delårsrapporten skall avse bolagets verksamhet från räkenskapsårets

början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst
två tredjedelar av räkenskapsåret.

I ett aktiebolag skall delårsrapporten lämnas av styrelsen eller, om

styrelsen bestämmer det, av verkställande direktören.

Delårsrapporten skall avfattas på svenska i vanlig läsbar form.

3 § I en delårsrapport skall det översiktligt redogöras för verksamheten
och resultatutvecklingen samt för investeringar och förändringar i likviditet
och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare skall det
lämnas beloppsuppgifter om nettoomsättningen och resultatet före boksluts-
dispositioner och skatt under rapportperioden. Om det finns särskilda skäl,
får en ungefärlig beloppsuppgift om resultatet lämnas. Bestämmelserna i
6 kap. 1 § andra stycket 1 och 2 gäller också i fråga om delårsrapport.

Om en koncern är av sådan storlek som anges i 10 kap. 13 § aktiebolags-

lagen (1975:1385) eller 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1980:1103) om
årsredovisning m.m. i vissa företag, skall moderbolaget i delårsrapporten,
utöver uppgifter om moderbolaget, lämna uppgifter för koncernen mot-
svarande vad som sägs i första stycket. Uppgifter om nettoomsättning och
resultat skall avse beloppen efter avdrag för interna poster inom koncernen
och vara beräknade med hänsyn tagen till internvinsteliminering.

Sådana uppgifter om koncernen som anges i andra stycket behöver inte

lämnas, om

1. bolaget i enlighet med 7 kap. 2 § inte har upprättat någon koncern-

redovisning för närmast föregående räkenskapsår,

background image

SFS 1998:1549

3

2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registre-

ringsmyndigheten enligt 7 kap. 2 § har upprättat en delårsrapport som
omfattar samma rapportperiod som bolagets delårsrapport,

3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som

omfattar även koncernen, och

4. bolaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets

namn, organisationsnummer och säte.

Om uppgifter utelämnas enligt tredje stycket, gäller vad som sägs i 2 §

också den delårsrapport som avses i tredje stycket 2. �r den delårsrapporten
inte avfattad på svenska, får registreringsmyndigheten, om rapporten skall
sändas in till registreringsmyndigheten, förelägga bolaget att sända in också
en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande skall utfärdas
om någon begär det.

3. Om anmälan om fortsatt bolagsstämma har gjorts före ikraftträdandet,

skall 8 kap. 6 § tillämpas i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

SFS 1998:1549

4

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.