SFS 2010:848 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 2010:848 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
100848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 3 § årsredovisningslagen

(1995:1554) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas

av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,

2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,
3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår

i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mer-
värdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,

4. större företag:
� företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till

handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet eller

� företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

5. mindre företag: företag som inte är större företag,
6. större koncerner:
� koncerner i vilka moderföretagets eller något av dotterföretagens

andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reg-

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Jfr rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i
fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex
31978L0660), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/
EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049) samt rådets sjunde direktiv 83/
349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd
redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1, Celex 31983L0349), senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42,
Celex 32009L0049).

3 Senaste lydelse 2009:34.

SFS 2010:848

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:848

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet eller

� koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.
Vid tillämpningen av första stycket 6 b och c ska fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen

(1999:1078) ska vid tillämpningen av första stycket 4�7 och 5 kap. 6 § till
nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande
intäkter.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010 och tillämpas första gången

för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.