SFS 2011:1377 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Associationsrätt / Årsredovisningslag (1995:1554) / SFS 2011:1377 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
111377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 11 § årsredovisningslagen

(1995:1554) ska ha följande lydelse.

8 kap.

11 §

2

Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har

vunnit laga kraft.

Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en

domstols beslut, ska ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften
från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och
med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas
65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som

hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 1997:545.

SFS 2011:1377

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.