SFS 2007:134 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2007:134 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
070134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 29 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 § och 6 kap. 4 § bok-

föringslagen (1999:1078) skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt

denna lag,

2. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas

av bokföringsskyldighet enligt denna lag,

3. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),

4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredo-

visningslagen,

5. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvud-

bokföringen,

6. affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av

ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med
omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder
samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller an-
nat,

7. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en

vidtagen justering i bokföringen,

8. räkenskapsinformation:
a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i
� 4 kap. 3 § (balansräkning),
� 5 kap. 1 § (grundbokföring och huvudbokföring),
� 5 kap. 4 § (sidoordnad bokföring),
� 5 kap. 6 § (verifikation),
� 5 kap. 7 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till),
� 5 kap. 11 § (systemdokumentation och behandlingshistorik),
� 6 kap. 2 § (årsredovisning),
� 6 kap. 4 § (årsbokslut),
� 6 kap. 5 § (noter till balansräkning och resultaträkning),
� 6 kap. 10 § (förenklat årsbokslut), samt

1

Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126.

SFS 2007:134

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

2

SFS 2007:134

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� 6 kap. 12 § (specifikation av balansräkningspost),
b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksam-

hetens ekonomiska förhållanden, samt

c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det skall gå att följa

och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen,

9. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som in-

går i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mer-
värdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § skall vid tillämp-

ningen av bestämmelser i denna lag som hänför sig till nettoomsättning, till
nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande
intäkter.

6 kap.

4 §

Ett årsbokslut skall bestå av en resultaträkning och en balansräkning.

�&rsbokslutet skall upprättas i vanlig läsbar form. Beloppen i årsbokslutet
skall anges i svenska kronor.

När årsbokslutet upprättas, skall följande bestämmelser i årsredovisnings-

lagen (1995:1554) tillämpas:

1 kap. 3 § om vad som avses med andelar och nettoomsättning samt om

de tillägg som skall göras till nettoomsättningen,

1 kap. 4�6 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,
2 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
2 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
2 kap. 7 § om undertecknande,
3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,
3 kap. 3 och 4 §§ om uppställningsformer,
3 kap. 9 § om avsättningar,
3 kap. 13 § första stycket om extraordinära poster,
4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättnings-

tillgångar,

4 kap. 3 § om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar,
4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar,
4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten,
4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, och
4 kap. 15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007 och tillämpas första gången för rä-

kenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.